آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 قم هند 98871182 موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب? 148,200 32,587,706,000 Rls. 923,475 $
2 10 1396 قم هند 98871182 موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب? 96,000 26,673,232,080 Rls. 746,705 $
3 11 1396 قم هند 98871182 موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب? 105,600 26,321,406,080 Rls. 722,279 $
4 9 1396 قم هند 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 62,400 20,302,548,800 Rls. 574,155 $
5 11 1396 قم هند 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 44,640 15,850,240,000 Rls. 435,062 $
6 10 1396 قم هند 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 42,480 15,169,054,000 Rls. 424,809 $
7 5 1396 قم هند 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 24,480 10,623,235,866 Rls. 324,077 $
8 4 1396 قم هند 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 24,480 10,405,283,112 Rls. 320,390 $
9 12 1396 قم هند 98871182 موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب? 28,800 9,579,479,040 Rls. 256,033 $
10 12 1396 قم هند 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 13,440 5,087,232,000 Rls. 135,968 $
11 3 1396 قم هند 40114000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي موتورسيکلت 43,440 4,937,193,420 Rls. 152,189 $
12 7 1396 قم هند 87141090 ک ک ک ساير 11,114 3,872,211,413 Rls. 115,963 $
13 4 1396 قم هند 87141090 ک ک ک ساير 20,385 3,653,861,400 Rls. 112,502 $
14 2 1396 قم هند 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 8,412 3,392,052,743 Rls. 104,578 $
15 4 1396 قم هند 87141015 ک ک ک تنه، اگزوز، تركکبند، جاپايي و درپوش بغل 21,720 2,529,002,952 Rls. 77,869 $
16 6 1396 قم هند 87141015 ک ک ک تنه، اگزوز، تركکبند، جاپايي و درپوش بغل 20,520 2,433,591,889 Rls. 74,192 $
17 6 1396 قم هند 87141030 ک ک ک چرخ كامل، به استثنا? لاست?ک، طوقه و پره 12,600 2,420,835,491 Rls. 73,803 $
18 5 1396 قم هند 87141090 ک ک ک ساير 10,353 2,405,017,707 Rls. 73,368 $
19 4 1396 قم هند 87141030 ک ک ک چرخ كامل، به استثنا? لاست?ک، طوقه و پره 12,600 2,375,277,912 Rls. 73,137 $
20 7 1396 قم هند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 923 1,970,324,478 Rls. 57,755 $
21 6 1396 قم هند 87141090 ک ک ک ساير 10,560 1,772,655,230 Rls. 54,043 $
22 4 1396 قم هند 90292021 پانل نشانگردا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور گيج حرارت سنج وآب وگيج بنزين وغيره ،برا ي موتورسيکلت 3,528 1,482,686,856 Rls. 45,654 $
23 7 1396 قم هند 87141055 ک ک ک ترمزها و اجزاء و قطعات آنها 2,418 1,225,424,834 Rls. 36,614 $
24 5 1396 قم هند 87141025 ک ک ک كمك فنر 8,640 1,162,339,046 Rls. 35,459 $
25 7 1396 قم هند 84831030 بازوهاي انتقال نيرو مربوط به موتورسيکلت 1,533 1,150,638,848 Rls. 34,342 $
26 9 1396 قم هند 87141090 ک ک ک ساير 3,661 1,104,485,376 Rls. 31,345 $
27 10 1396 قم هند 87141090 ک ک ک ساير 4,444 1,101,514,183 Rls. 30,423 $
28 4 1396 قم هند 87141040 ک ک ک توپي و دنده زنجير چرخ با لوازم ترمزبندي حتي توام شده با زنجير 6,984 1,094,365,440 Rls. 33,684 $
29 7 1396 قم هند 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 1,215 946,855,973 Rls. 28,366 $
30 2 1396 قم هند 87141930 کمک فنر براي موتورسيكلتها 1,836 942,208,994 Rls. 29,046 $
31 5 1396 قم هند 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 936 837,965,000 Rls. 25,564 $
32 6 1396 قم هند 87141055 ک ک ک ترمزها و اجزاء و قطعات آنها 2,376 822,992,624 Rls. 25,091 $
33 4 1396 قم هند 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 936 820,772,568 Rls. 25,273 $
34 4 1396 قم هند 87141055 ک ک ک ترمزها و اجزاء و قطعات آنها 2,376 807,504,768 Rls. 24,862 $
35 7 1396 قم هند 87141025 ک ک ک كمك فنر 3,464 797,557,922 Rls. 23,886 $
36 6 1396 قم هند 87141060 ک ک ک باك بنزين موتورسيكلت 3,240 777,728,831 Rls. 23,711 $
37 10 1396 قم هند 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 545 763,115,982 Rls. 21,114 $
38 2 1396 قم هند 85071090 سايرانباره هاي برقي با سرب -ا سيدبرا ي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 6,415 576,387,500 Rls. 17,768 $
39 2 1396 قم هند 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 971 560,621,070 Rls. 17,282 $
40 12 1396 قم هند 87141090 ک ک ک ساير 2,538 538,759,270 Rls. 14,492 $
41 5 1396 قم هند 90292021 پانل نشانگردا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور گيج حرارت سنج وآب وگيج بنزين وغيره ،برا ي موتورسيکلت 720 513,591,469 Rls. 15,668 $
42 5 1396 قم هند 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 345 486,560,554 Rls. 14,844 $
43 2 1396 قم هند 87141970 ترمزها وا جزا وقطعات آنها ،براي موتورسيكلتها 2,998 479,188,023 Rls. 14,773 $
44 4 1396 قم هند 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 345 476,577,864 Rls. 14,673 $
45 4 1396 قم هند 87141025 ک ک ک كمك فنر 2,880 379,497,384 Rls. 11,694 $
46 7 1396 قم هند 87141020 ک ک ک دو شاخه، كرپي 995 340,871,527 Rls. 10,211 $
47 5 1396 قم هند 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 720 337,889,246 Rls. 10,307 $
48 10 1396 قم هند 87141025 ک ک ک كمك فنر 566 327,961,320 Rls. 9,055 $
49 5 1396 قم هند 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 648 324,373,020 Rls. 9,896 $
50 7 1396 قم هند 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 686 318,629,434 Rls. 9,515 $
51 4 1396 قم هند 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 648 317,718,072 Rls. 9,784 $
52 7 1396 قم هند 90292021 پانل نشانگردا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور گيج حرارت سنج وآب وگيج بنزين وغيره ،برا ي موتورسيکلت 217 316,902,802 Rls. 9,517 $
53 12 1396 قم هند 87141015 ک ک ک تنه، اگزوز، تركکبند، جاپايي و درپوش بغل 2,462 310,385,908 Rls. 8,349 $
54 2 1396 قم هند 90292021 پانل نشانگردا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور گيج حرارت سنج وآب وگيج بنزين وغيره ،برا ي موتورسيکلت 1,519 298,086,659 Rls. 9,189 $
55 7 1396 قم هند 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 447 288,287,538 Rls. 8,654 $
56 2 1396 قم هند 84831030 بازوهاي انتقال نيرو مربوط به موتورسيکلت 585 258,455,664 Rls. 7,967 $
57 4 1396 قم هند 87141060 ک ک ک باك بنزين موتورسيكلت 1,080 254,364,264 Rls. 7,838 $
58 7 1396 قم هند 87141040 ک ک ک توپي و دنده زنجير چرخ با لوازم ترمزبندي حتي توام شده با زنجير 990 251,443,184 Rls. 7,608 $
59 7 1396 قم هند 87141030 ک ک ک چرخ كامل، به استثنا? لاست?ک، طوقه و پره 1,136 243,178,954 Rls. 7,303 $
60 10 1396 قم هند 87141055 ک ک ک ترمزها و اجزاء و قطعات آنها 558 238,108,988 Rls. 6,564 $
61 4 1396 قم هند 87141020 ک ک ک دو شاخه، كرپي 3,480 230,490,792 Rls. 7,098 $
62 12 1396 قم هند 87141010 ک ک ک زين 1,025 227,099,656 Rls. 6,109 $
63 4 1396 قم هند 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 480 220,638,096 Rls. 6,790 $
64 5 1396 قم هند 87141020 ک ک ک دو شاخه، كرپي 1,800 216,249,364 Rls. 6,597 $
65 5 1396 قم هند 87141040 ک ک ک توپي و دنده زنجير چرخ با لوازم ترمزبندي حتي توام شده با زنجير 792 216,249,364 Rls. 6,597 $
66 4 1396 قم هند 84195090 --- سا?ر 576 211,813,056 Rls. 6,522 $
67 7 1396 قم هند 87141050 ک ک ک قلوهکهايککچپ کو راست 584 198,872,009 Rls. 5,964 $
68 10 1396 قم هند 84831030 بازوهاي انتقال نيرو مربوط به موتورسيکلت 373 193,531,502 Rls. 5,342 $
69 2 1396 قم هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 92 192,442,446 Rls. 5,933 $
70 5 1396 قم هند 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 648 189,218,449 Rls. 5,772 $
71 2 1396 قم هند 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 326 185,474,991 Rls. 5,718 $
72 2 1396 قم هند 87141940 چرخ کامل ، طوقه ، پره براي موتورسيكلتها 559 183,837,472 Rls. 5,668 $
73 7 1396 قم هند 84842030 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به موتورسيکلت 314 179,112,306 Rls. 5,367 $
74 2 1396 قم هند 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 296 178,883,705 Rls. 5,515 $
75 4 1396 قم هند 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 1,450 169,232,000 Rls. 5,218 $
76 2 1396 قم هند 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 355 168,856,338 Rls. 5,205 $
77 6 1396 قم هند 87141020 ک ک ک دو شاخه، كرپي 2,880 162,953,045 Rls. 4,967 $
78 9 1396 قم هند 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 369 150,243,552 Rls. 4,263 $
79 9 1396 قم هند 87141050 ک ک ک قلوهکهايککچپ کو راست 125 146,494,304 Rls. 4,158 $
80 7 1396 قم هند 85111000 شمع هاي جرقه زن 329 144,518,204 Rls. 4,341 $
81 7 1396 قم هند 87141015 ک ک ک تنه، اگزوز، تركکبند، جاپايي و درپوش بغل 903 140,408,842 Rls. 4,217 $
82 6 1396 قم هند 87141010 ک ک ک زين 456 133,808,330 Rls. 4,077 $
83 2 1396 قم هند 87141960 قلوه هاي چپ و را ست HANDELSWITEH ،براي موتورسيكلتها 543 128,476,219 Rls. 3,961 $
84 10 1396 قم هند 87141050 ک ک ک قلوهکهايککچپ کو راست 201 119,775,074 Rls. 3,305 $
85 10 1396 قم هند 87141030 ک ک ک چرخ كامل، به استثنا? لاست?ک، طوقه و پره 282 119,436,732 Rls. 3,307 $
86 7 1396 قم هند 85114030 ا ستارتر و دينام مخصوص موتورسيکلت 112 114,117,908 Rls. 3,424 $
87 7 1396 قم هند 87141060 ک ک ک باك بنزين موتورسيكلت 157 112,907,710 Rls. 3,379 $
88 10 1396 قم هند 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 10 109,567,472 Rls. 3,023 $
89 5 1396 قم هند 85113090 کويل هاي روشن کردن 576 108,124,682 Rls. 3,299 $
90 4 1396 قم هند 85113090 کويل هاي روشن کردن 576 105,906,528 Rls. 3,262 $
91 7 1396 قم هند 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 2,039 104,242,519 Rls. 3,096 $
92 7 1396 قم هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 178 102,894,184 Rls. 3,115 $
93 7 1396 قم هند 87141010 ک ک ک زين 313 102,851,933 Rls. 3,062 $
94 10 1396 قم هند 87141015 ک ک ک تنه، اگزوز، تركکبند، جاپايي و درپوش بغل 373 102,652,612 Rls. 2,843 $
95 10 1396 قم هند 87141060 ک ک ک باك بنزين موتورسيكلت 485 94,128,660 Rls. 2,594 $
96 10 1396 قم هند 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 19 90,650,428 Rls. 2,502 $
97 9 1396 قم هند 87141025 ک ک ک كمك فنر 109 89,253,536 Rls. 2,533 $
98 2 1396 قم هند 85111000 شمع هاي جرقه زن 1,445 86,898,874 Rls. 2,679 $
99 10 1396 قم هند 87089319 ----کلاچ به جزانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 198 84,616,776 Rls. 2,346 $
100 9 1396 قم هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 151 83,362,016 Rls. 2,365 $
مجموع کل
234,537,730,258 ريال
مجموع کل
6,735,270 دلار