آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (قشم)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 قشم چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 2,044,207 301,997,551,947 Rls. 9,309,955 $
2 11 1396 قشم چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 650,770 146,286,363,296 Rls. 3,986,859 $
3 12 1396 قشم چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 735,583 138,140,817,750 Rls. 3,712,239 $
4 3 1396 قشم چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 876,232 136,539,451,535 Rls. 4,208,311 $
5 2 1396 قشم چين 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 627,527 121,165,894,766 Rls. 3,735,224 $
6 12 1396 قشم چين 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان ، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 221,760 112,215,882,240 Rls. 3,011,883 $
7 11 1396 قشم چين 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان ، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 120,400 72,223,939,256 Rls. 1,975,815 $
8 1 1396 قشم چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 362,494 49,977,031,776 Rls. 1,541,645 $
9 3 1396 قشم چين 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 265,817 48,117,816,388 Rls. 1,482,876 $
10 3 1396 قشم چين 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 291,727 47,068,583,551 Rls. 1,450,754 $
11 6 1396 قشم چين 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان ، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 80,640 35,234,171,482 Rls. 1,062,262 $
12 2 1396 قشم چين 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 427,208 32,970,751,322 Rls. 1,016,414 $
13 8 1396 قشم چين 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان ، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 89,760 32,948,952,960 Rls. 957,206 $
14 4 1396 قشم چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 172,417 27,471,399,628 Rls. 846,551 $
15 7 1396 قشم چين 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان ، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 56,000 24,778,943,280 Rls. 730,038 $
16 1 1396 قشم چين 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 140,661 21,215,228,160 Rls. 654,427 $
17 5 1396 قشم چين 82121000 ک خودتراش 25,080 19,023,998,136 Rls. 582,504 $
18 11 1396 قشم چين 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 83,678 16,442,835,960 Rls. 453,108 $
19 5 1396 قشم چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 135,241 13,693,270,500 Rls. 421,877 $
20 2 1396 قشم چين 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 18,620 12,989,513,423 Rls. 400,454 $
21 4 1396 قشم چين 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 59,779 12,661,212,304 Rls. 389,891 $
22 6 1396 قشم چين 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 55,607 12,473,645,250 Rls. 383,923 $
23 9 1396 قشم چين 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 119,839 10,276,678,333 Rls. 288,760 $
24 3 1396 قشم چين 85014010 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون (asynchronous)باجريان متناوب ،تك فاز 96,087 9,865,987,956 Rls. 304,093 $
25 12 1396 قشم چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 82,277 9,614,665,680 Rls. 260,193 $
26 11 1396 قشم چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 8,922 9,292,737,252 Rls. 251,481 $
27 12 1396 قشم چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 95,834 9,117,014,016 Rls. 246,726 $
28 12 1396 قشم چين 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 312,000 8,913,413,808 Rls. 240,552 $
29 3 1396 قشم چين 84159070 ک ک ک فن کويل 48,118 8,758,286,924 Rls. 269,939 $
30 5 1396 قشم چين 84159070 ک ک ک فن کويل 41,265 6,791,434,300 Rls. 206,917 $
31 5 1396 قشم چين 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 11,167 6,169,725,504 Rls. 188,337 $
32 7 1396 قشم چين 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 16,166 5,536,549,047 Rls. 164,012 $
33 10 1396 قشم چين 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 21,492 4,947,984,778 Rls. 137,703 $
34 8 1396 قشم چين 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 94,228 4,927,472,034 Rls. 141,342 $
35 2 1396 قشم چين 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 20,775 4,732,993,070 Rls. 145,912 $
36 12 1396 قشم چين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 38,358 4,342,384,200 Rls. 117,514 $
37 5 1396 قشم چين 84818065 ترموستات خودرو( شير ترموستاتيک ) 9,986 4,307,970,852 Rls. 131,505 $
38 5 1396 قشم چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 74,548 3,838,362,480 Rls. 117,363 $
39 6 1396 قشم چين 95062900 اسکي آبي، تخته اسکي روي آب وساير ادوا ت براي ورزشهاي آبي(غيرا زتخته شناورشرا عي) 45,002 3,758,795,600 Rls. 113,765 $
40 10 1396 قشم چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 18,069 3,744,807,318 Rls. 104,721 $
41 4 1396 قشم چين 95062900 اسکي آبي، تخته اسکي روي آب وساير ادوا ت براي ورزشهاي آبي(غيرا زتخته شناورشرا عي) 42,673 3,548,544,765 Rls. 109,253 $
42 10 1396 قشم چين 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 7,459 3,494,880,731 Rls. 96,307 $
43 3 1396 قشم چين 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 14,436 3,222,261,712 Rls. 99,302 $
44 6 1396 قشم چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 52,730 3,217,798,077 Rls. 98,038 $
45 7 1396 قشم چين 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 40,944 3,107,158,040 Rls. 92,668 $
46 4 1396 قشم چين 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 12,259 2,976,319,404 Rls. 91,698 $
47 11 1396 قشم چين 85340000 مدا رهاي چاپي 795 2,752,506,468 Rls. 74,489 $
48 10 1396 قشم چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 38,088 2,585,878,546 Rls. 71,718 $
49 2 1396 قشم چين 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 6,762 2,516,845,666 Rls. 77,587 $
50 7 1396 قشم چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 46,654 2,495,324,286 Rls. 74,421 $
51 9 1396 قشم چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 41,210 2,428,722,252 Rls. 68,898 $
52 5 1396 قشم چين 95062900 اسکي آبي، تخته اسکي روي آب وساير ادوا ت براي ورزشهاي آبي(غيرا زتخته شناورشرا عي) 28,563 2,362,854,488 Rls. 72,248 $
53 10 1396 قشم چين 84159070 ک ک ک فن کويل 18,652 2,305,588,984 Rls. 64,008 $
54 4 1396 قشم چين 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 28,574 2,263,963,610 Rls. 69,751 $
55 11 1396 قشم چين 85299040 اجزاء و قطعات غيرالکتريکي و غير الکترونيکي مورد مصرف در نمايشگرهاي رديف 8528 2,841 2,160,234,600 Rls. 58,461 $
56 10 1396 قشم چين 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 27,578 2,138,081,280 Rls. 60,672 $
57 1 1396 قشم چين 85014010 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون (asynchronous)باجريان متناوب ،تك فاز 11,835 2,088,788,268 Rls. 64,393 $
58 2 1396 قشم چين 84159070 ک ک ک فن کويل 12,283 2,086,269,860 Rls. 64,309 $
59 11 1396 قشم چين 69120011 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سراميك، لعابکزده صنايع دستي 18,927 1,996,201,361 Rls. 54,506 $
60 8 1396 قشم چين 85061010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شکل به سايزهاي قلميAA متوسط C وبزرگD بابي اكسيد منگنز 14,595 1,974,253,894 Rls. 60,266 $
61 5 1396 قشم چين 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 39,157 1,914,467,325 Rls. 58,735 $
62 3 1396 قشم چين 95062900 اسکي آبي، تخته اسکي روي آب وساير ادوا ت براي ورزشهاي آبي(غيرا زتخته شناورشرا عي) 22,516 1,846,388,040 Rls. 56,911 $
63 3 1396 قشم چين 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 21,542 1,825,339,272 Rls. 56,261 $
64 6 1396 قشم چين 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 12,500 1,813,397,100 Rls. 55,249 $
65 5 1396 قشم چين 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 10,300 1,803,050,000 Rls. 55,574 $
66 1 1396 قشم چين 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 9,431 1,729,603,326 Rls. 53,337 $
67 6 1396 قشم چين 62081100 زيردامني يا زيرپيراهني وژوپون, ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي. 11,970 1,701,901,390 Rls. 51,310 $
68 9 1396 قشم چين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 6,293 1,695,728,356 Rls. 48,244 $
69 12 1396 قشم چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 26,270 1,641,381,420 Rls. 43,870 $
70 3 1396 قشم چين 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 9,900 1,594,006,164 Rls. 49,131 $
71 12 1396 قشم چين 84159070 ک ک ک فن کويل 5,279 1,568,629,360 Rls. 41,925 $
72 3 1396 قشم چين 62081100 زيردامني يا زيرپيراهني وژوپون, ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي. 12,140 1,549,778,633 Rls. 47,758 $
73 10 1396 قشم چين 39199030 جمبو رول چسب خورده boppباپهناي بيش از20سانتيمتر 21,227 1,533,603,606 Rls. 42,554 $
74 5 1396 قشم چين 82129090 ک ک ک ساير 2,278 1,495,646,025 Rls. 45,568 $
75 10 1396 قشم چين 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 5,852 1,476,996,176 Rls. 41,303 $
76 4 1396 قشم چين 85014010 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون (asynchronous)باجريان متناوب ،تك فاز 25,143 1,475,539,488 Rls. 45,408 $
77 5 1396 قشم چين 48132000 کاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا کثر5سانتيمتر 12,538 1,434,703,088 Rls. 43,796 $
78 9 1396 قشم چين 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 16,217 1,398,992,760 Rls. 39,699 $
79 10 1396 قشم چين 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 28,500 1,362,063,450 Rls. 37,776 $
80 5 1396 قشم چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 14,679 1,277,463,240 Rls. 39,192 $
81 12 1396 قشم چين 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 22,800 1,270,926,720 Rls. 33,968 $
82 9 1396 قشم چين 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 10,000 1,253,340,000 Rls. 35,555 $
83 7 1396 قشم چين 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 25,500 1,232,139,600 Rls. 36,747 $
84 12 1396 قشم چين 83013000 قفل مغزي وکلوني برا ي مبلمان ا زفلزمعمولي. 8,993 1,208,187,500 Rls. 32,500 $
85 7 1396 قشم چين 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 10,000 1,207,980,000 Rls. 36,027 $
86 9 1396 قشم چين 62081100 زيردامني يا زيرپيراهني وژوپون, ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي. 8,959 1,185,508,320 Rls. 33,580 $
87 3 1396 قشم چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 35,208 1,155,890,844 Rls. 35,620 $
88 4 1396 قشم چين 84231000 ترا زوي توزين ا شخاص (همچنين ترا زوي توزين نوزا دا ن ),ترا زوهاي خانگي 5,038 1,143,824,000 Rls. 35,200 $
89 9 1396 قشم چين 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 4,264 1,143,354,752 Rls. 32,445 $
90 9 1396 قشم چين 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 9,981 1,082,589,200 Rls. 30,800 $
91 4 1396 قشم چين 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 6,578 1,066,955,280 Rls. 32,784 $
92 5 1396 قشم چين 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 13,120 1,049,620,992 Rls. 32,094 $
93 10 1396 قشم چين 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 5,800 1,045,624,000 Rls. 29,000 $
94 1 1396 قشم چين 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 8,000 1,008,544,000 Rls. 32,000 $
95 3 1396 قشم چين 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 22,800 904,810,500 Rls. 27,882 $
96 11 1396 قشم چين 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي 6,039 896,108,364 Rls. 24,524 $
97 3 1396 قشم چين 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 11,682 896,036,580 Rls. 27,612 $
98 12 1396 قشم چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 6,080 891,257,850 Rls. 25,490 $
99 6 1396 قشم چين 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 8,137 882,918,463 Rls. 26,619 $
100 8 1396 قشم چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 9,816 844,715,880 Rls. 24,540 $
مجموع کل
1,659,806,005,418 ريال
مجموع کل
48,846,632 دلار