آمار کل " واردات از" کشور (ويتنام) گمرک (قشم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 قشم ويتنام 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 438,313 102,571,142,844 Rls. 3,161,286 $
2 6 1396 قشم ويتنام 82129090 ک ک ک ساير 322,237 73,860,976,373 Rls. 2,232,457 $
3 8 1396 قشم ويتنام 82129090 ک ک ک ساير 223,978 53,919,013,104 Rls. 1,561,690 $
4 4 1396 قشم ويتنام 82121000 ک خودتراش 206,643 47,358,034,172 Rls. 1,456,489 $
5 7 1396 قشم ويتنام 82129090 ک ک ک ساير 201,464 47,194,509,204 Rls. 1,405,213 $
6 10 1396 قشم ويتنام 82129090 ک ک ک ساير 159,984 39,436,490,410 Rls. 1,105,465 $
7 3 1396 قشم ويتنام 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 131,142 29,449,788,723 Rls. 907,553 $
8 11 1396 قشم ويتنام 82129090 ک ک ک ساير 121,990 28,638,736,741 Rls. 779,266 $
9 1 1396 قشم ويتنام 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 105,325 24,036,306,738 Rls. 741,443 $
10 9 1396 قشم ويتنام 82129090 ک ک ک ساير 97,673 23,451,122,561 Rls. 665,261 $
11 12 1396 قشم ويتنام 82129090 ک ک ک ساير 95,990 22,831,136,288 Rls. 614,153 $
12 11 1396 قشم ويتنام 82121000 ک خودتراش 95,990 22,116,228,352 Rls. 609,447 $
13 5 1396 قشم ويتنام 82129090 ک ک ک ساير 101,500 22,028,691,454 Rls. 674,506 $
14 11 1396 قشم ويتنام 82129010 ک ک ک تيغ دولبه بدون دسته 35,195 10,799,296,320 Rls. 301,230 $
15 8 1396 قشم ويتنام 82129010 ک ک ک تيغ دولبه بدون دسته 35,227 10,393,539,510 Rls. 301,230 $
16 6 1396 قشم ويتنام 82129010 ک ک ک تيغ دولبه بدون دسته 22,380 6,614,876,690 Rls. 199,820 $
17 7 1396 قشم ويتنام 82129010 ک ک ک تيغ دولبه بدون دسته 10,999 3,355,702,200 Rls. 100,410 $
18 5 1396 قشم ويتنام 82121000 ک خودتراش 11,150 3,262,320,900 Rls. 100,410 $
19 3 1396 قشم ويتنام 82121010 تيغ سلماني وخودتراش ، دولبه بدون دسته (double edge) 12,980 3,257,702,040 Rls. 100,410 $
20 2 1396 قشم ويتنام 82121010 تيغ سلماني وخودتراش ، دولبه بدون دسته (double edge) 12,970 3,257,199,990 Rls. 100,410 $
21 1 1396 قشم ويتنام 82121010 تيغ سلماني وخودتراش ، دولبه بدون دسته (double edge) 13,430 3,257,099,580 Rls. 100,410 $
22 7 1396 قشم ويتنام 82119400 تيغه برا ي کاردوچاقو 16,725 2,007,241,312 Rls. 58,838 $
23 4 1396 قشم ويتنام 82119400 تيغه برا ي کاردوچاقو 16,720 1,974,874,440 Rls. 60,681 $
24 1 1396 قشم ويتنام 82119400 تيغه برا ي کاردوچاقو 13,800 1,432,462,080 Rls. 44,160 $
25 11 1396 قشم ويتنام 82119400 تيغه برا ي کاردوچاقو 7,800 1,010,194,710 Rls. 27,510 $
26 9 1396 قشم ويتنام 82119400 تيغه برا ي کاردوچاقو 7,550 931,507,675 Rls. 26,425 $
27 7 1396 قشم ويتنام 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 5,568 502,063,632 Rls. 14,717 $
28 4 1396 قشم ويتنام 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزکارا زفلزمعمولي. 2,832 274,028,900 Rls. 8,420 $
29 7 1396 قشم ويتنام 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 180 31,556,375 Rls. 925 $
30 7 1396 قشم ويتنام 48209000 دسته هاي کاغذخشک کن, جلدکتاب وسايرنوشت ا فزا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زکاغذومقوا 1,358 29,884,740 Rls. 876 $
31 7 1396 قشم ويتنام 42023900 ا شياءا زنوعي که معمولادرجيب ياکيف دستي حمل ميشود,که درجاي ديگرمذکورنباشد 54 9,552,200 Rls. 280 $
32 7 1396 قشم ويتنام 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 216 7,095,920 Rls. 208 $
مجموع کل
589,300,376,178 ريال
مجموع کل
17,461,599 دلار
[1]