آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (قشم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 قشم جمهوري كره 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 459,907 161,168,224,940 Rls. 4,967,582 $
2 2 1396 قشم جمهوري كره 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 271,137 96,806,798,118 Rls. 2,984,641 $
3 9 1396 قشم جمهوري كره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 401,201 92,492,713,877 Rls. 2,699,842 $
4 2 1396 قشم جمهوري كره 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 316,599 90,385,598,758 Rls. 2,788,209 $
5 11 1396 قشم جمهوري كره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 265,898 82,502,324,370 Rls. 2,289,251 $
6 9 1396 قشم جمهوري كره 85165000 فر (oven) ميکروويو 155,448 36,511,442,290 Rls. 1,070,246 $
7 12 1396 قشم جمهوري كره 85165000 فر (oven) ميکروويو 141,886 34,574,478,144 Rls. 979,336 $
8 10 1396 قشم جمهوري كره 85165000 فر (oven) ميکروويو 140,052 33,550,572,648 Rls. 974,684 $
9 4 1396 قشم جمهوري كره 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 81,134 31,736,944,463 Rls. 977,890 $
10 5 1396 قشم جمهوري كره 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 82,800 29,132,000,000 Rls. 889,282 $
11 6 1396 قشم جمهوري كره 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 86,546 29,132,000,000 Rls. 889,282 $
12 10 1396 قشم جمهوري كره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 84,792 25,437,911,319 Rls. 720,539 $
13 4 1396 قشم جمهوري كره 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 69,824 22,204,873,965 Rls. 684,406 $
14 12 1396 قشم جمهوري كره 82129090 ک ک ک ساير 27,688 21,750,552,474 Rls. 588,616 $
15 12 1396 قشم جمهوري كره 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 92,412 20,088,685,855 Rls. 538,586 $
16 9 1396 قشم جمهوري كره 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 83,692 17,199,056,454 Rls. 487,658 $
17 6 1396 قشم جمهوري كره 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 92,312 13,750,444,680 Rls. 414,557 $
18 8 1396 قشم جمهوري كره 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 69,744 13,429,309,843 Rls. 390,137 $
19 7 1396 قشم جمهوري كره 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 30,912 10,485,004,830 Rls. 320,065 $
20 11 1396 قشم جمهوري كره 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا کثر900ليتر 49,896 8,987,602,315 Rls. 249,385 $
21 11 1396 قشم جمهوري كره 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 46,656 8,921,166,517 Rls. 247,542 $
22 9 1396 قشم جمهوري كره 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا کثر900ليتر 49,896 8,184,907,945 Rls. 237,781 $
23 9 1396 قشم جمهوري كره 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 46,440 8,082,391,114 Rls. 234,803 $
24 3 1396 قشم جمهوري كره 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 19,933 7,291,347,287 Rls. 224,730 $
25 12 1396 قشم جمهوري كره 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 5,983 4,752,166,641 Rls. 127,832 $
26 11 1396 قشم جمهوري كره 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 6,983 4,604,464,350 Rls. 127,763 $
27 2 1396 قشم جمهوري كره 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 7,288 4,406,156,800 Rls. 135,840 $
28 10 1396 قشم جمهوري كره 82121000 ک خودتراش 5,163 3,184,723,183 Rls. 88,369 $
29 6 1396 قشم جمهوري كره 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 14,030 2,477,285,914 Rls. 74,687 $
30 5 1396 قشم جمهوري كره 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 14,045 2,443,731,994 Rls. 74,597 $
31 6 1396 قشم جمهوري كره 82129090 ک ک ک ساير 3,080 1,542,026,810 Rls. 46,490 $
32 5 1396 قشم جمهوري كره 22029990 --- ساير 122,616 1,453,321,144 Rls. 44,500 $
33 5 1396 قشم جمهوري كره 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 18,333 215,799,150 Rls. 6,650 $
34 7 1396 قشم جمهوري كره 84212110 ک ک ک فيلترهاي مخصوص دستگاه تصف?ه آب 167 130,149,500 Rls. 3,894 $
35 9 1396 قشم جمهوري كره 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 1,098 96,342,667 Rls. 2,883 $
مجموع کل
929,112,520,359 ريال
مجموع کل
27,582,555 دلار
[1]