آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (قشم)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 قشم ايتاليا 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 20,140 6,914,593,892 Rls. 190,874 $
2 10 1396 قشم ايتاليا 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 30,920 4,901,060,142 Rls. 135,993 $
3 8 1396 قشم ايتاليا 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 12,203 4,307,504,685 Rls. 125,503 $
4 11 1396 قشم ايتاليا 33051000 شامپوها 16,355 3,421,626,742 Rls. 94,501 $
5 11 1396 قشم ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 12,164 3,245,501,425 Rls. 89,613 $
6 12 1396 قشم ايتاليا 33051000 شامپوها 4,590 3,172,727,417 Rls. 88,036 $
7 9 1396 قشم ايتاليا 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 10,192 2,828,931,556 Rls. 80,484 $
8 8 1396 قشم ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 12,431 2,685,815,170 Rls. 78,612 $
9 9 1396 قشم ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 13,301 2,570,669,168 Rls. 76,610 $
10 7 1396 قشم ايتاليا 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 7,524 2,468,043,563 Rls. 74,135 $
11 6 1396 قشم ايتاليا 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 9,539 2,426,374,604 Rls. 74,440 $
12 3 1396 قشم ايتاليا 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 6,725 2,376,575,295 Rls. 73,252 $
13 5 1396 قشم ايتاليا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 8,252 2,369,692,544 Rls. 72,701 $
14 9 1396 قشم ايتاليا 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 14,700 2,347,079,625 Rls. 66,606 $
15 12 1396 قشم ايتاليا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 242 1,965,767,504 Rls. 54,546 $
16 12 1396 قشم ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 1,368 1,811,634,331 Rls. 50,269 $
17 11 1396 قشم ايتاليا 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 3,350 1,753,248,066 Rls. 48,270 $
18 10 1396 قشم ايتاليا 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 6,128 1,637,599,286 Rls. 45,440 $
19 10 1396 قشم ايتاليا 33051000 شامپوها 7,351 1,471,728,826 Rls. 40,837 $
20 12 1396 قشم ايتاليا 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 19,200 1,313,222,400 Rls. 35,208 $
21 11 1396 قشم ايتاليا 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 5,880 1,197,367,188 Rls. 32,945 $
22 6 1396 قشم ايتاليا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,674 1,087,871,792 Rls. 32,926 $
23 8 1396 قشم ايتاليا 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 2,176 883,533,107 Rls. 25,811 $
24 6 1396 قشم ايتاليا 33051000 شامپوها 3,906 700,060,771 Rls. 21,478 $
25 8 1396 قشم ايتاليا 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 11,520 696,418,560 Rls. 20,414 $
26 11 1396 قشم ايتاليا 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 1,722 687,930,300 Rls. 18,912 $
27 9 1396 قشم ايتاليا 33051000 شامپوها 4,611 674,230,275 Rls. 19,691 $
28 8 1396 قشم ايتاليا 33051000 شامپوها 3,418 665,407,814 Rls. 19,358 $
29 8 1396 قشم ايتاليا 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 4,708 619,840,233 Rls. 18,126 $
30 10 1396 قشم ايتاليا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 928 614,177,600 Rls. 18,589 $
31 4 1396 قشم ايتاليا 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 11,520 593,499,110 Rls. 18,293 $
32 7 1396 قشم ايتاليا 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 1,615 547,472,196 Rls. 16,445 $
33 5 1396 قشم ايتاليا 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 900 535,747,718 Rls. 16,436 $
34 5 1396 قشم ايتاليا 33051000 شامپوها 3,385 510,187,915 Rls. 15,652 $
35 3 1396 قشم ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 2,112 509,566,645 Rls. 15,706 $
36 6 1396 قشم ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 2,150 480,187,341 Rls. 14,610 $
37 9 1396 قشم ايتاليا 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 628 450,676,834 Rls. 12,822 $
38 5 1396 قشم ايتاليا 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 2,510 422,271,845 Rls. 12,955 $
39 7 1396 قشم ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 1,245 356,223,432 Rls. 10,700 $
40 10 1396 قشم ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 1,704 349,932,323 Rls. 9,902 $
41 5 1396 قشم ايتاليا 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 709 327,878,552 Rls. 10,059 $
42 6 1396 قشم ايتاليا 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 1,356 295,357,776 Rls. 9,061 $
43 10 1396 قشم ايتاليا 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 632 264,714,192 Rls. 7,345 $
44 3 1396 قشم ايتاليا 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 1,835 237,459,145 Rls. 7,319 $
45 3 1396 قشم ايتاليا 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 929 233,867,326 Rls. 7,208 $
46 3 1396 قشم ايتاليا 33051000 شامپوها 1,520 202,992,195 Rls. 6,257 $
47 3 1396 قشم ايتاليا 33069000 ساير فرآورده هابراي بهداشت دهان يادندان غيراز مواد پاك كننده دندان ونخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دندانها 893 197,804,012 Rls. 6,097 $
48 7 1396 قشم ايتاليا 33062000 نخ مورد استفاده براي پاك كردن بين دنداکنکها (Dental floss) 755 185,632,200 Rls. 5,576 $
49 8 1396 قشم ايتاليا 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 233 159,581,304 Rls. 4,636 $
50 7 1396 قشم ايتاليا 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 255 153,551,148 Rls. 4,612 $
51 6 1396 قشم ايتاليا 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 646 132,103,030 Rls. 4,053 $
52 9 1396 قشم ايتاليا 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 493 116,778,724 Rls. 3,322 $
53 5 1396 قشم ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 649 105,080,935 Rls. 3,224 $
54 10 1396 قشم ايتاليا 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 150 104,038,834 Rls. 2,887 $
55 10 1396 قشم ايتاليا 33073000 املاح معطر و ساير فرآوردهکها براي استحمام 766 92,010,024 Rls. 2,785 $
56 6 1396 قشم ايتاليا 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 387 78,421,679 Rls. 2,406 $
57 7 1396 قشم ايتاليا 33051000 شامپوها 287 54,460,045 Rls. 1,636 $
58 9 1396 قشم ايتاليا 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 55 53,570,466 Rls. 1,524 $
59 8 1396 قشم ايتاليا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 40 52,569,929 Rls. 1,541 $
60 10 1396 قشم ايتاليا 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 332 51,301,200 Rls. 1,423 $
61 7 1396 قشم ايتاليا 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 135 28,082,820 Rls. 844 $
62 5 1396 قشم ايتاليا 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 48 28,009,613 Rls. 859 $
63 3 1396 قشم ايتاليا 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 48 27,428,436 Rls. 845 $
64 11 1396 قشم ايتاليا 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 54 17,726,376 Rls. 492 $
65 8 1396 قشم ايتاليا 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 68 16,443,216 Rls. 482 $
66 3 1396 قشم ايتاليا 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 58 14,947,772 Rls. 461 $
مجموع کل
71,803,810,189 ريال
مجموع کل
2,064,655 دلار
[1]