آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (قشم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 قشم آلمان 39011020 ک ک ک گريد لوله 139,963 13,323,313,276 Rls. 381,047 $
2 7 1396 قشم آلمان 39011020 ک ک ک گريد لوله 129,952 12,148,681,546 Rls. 357,925 $
3 12 1396 قشم آلمان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 45,663 11,447,367,040 Rls. 309,785 $
4 5 1396 قشم آلمان 39011010 ک ک ک پليکاتيلن خطي (LLDPE): 143,838 10,891,645,864 Rls. 333,496 $
5 8 1396 قشم آلمان 55021000 ک ک از استات سلولز 62,700 10,112,757,600 Rls. 295,065 $
6 2 1396 قشم آلمان 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 121,602 10,100,589,976 Rls. 311,410 $
7 5 1396 قشم آلمان 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 62,742 9,702,252,000 Rls. 295,602 $
8 3 1396 قشم آلمان 55020000 دسته ا لياف ا زرشته هاي مصنوعي. 62,954 9,080,736,776 Rls. 279,890 $
9 8 1396 قشم آلمان 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 56,203 7,962,303,356 Rls. 227,722 $
10 12 1396 قشم آلمان 55021000 ک ک از استات سلولز 41,906 7,262,477,424 Rls. 200,129 $
11 7 1396 قشم آلمان 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 52,183 7,260,320,672 Rls. 213,904 $
12 10 1396 قشم آلمان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 28,766 6,450,561,587 Rls. 178,988 $
13 6 1396 قشم آلمان 55029000 ک ک سا?ر 41,417 6,439,846,496 Rls. 194,911 $
14 2 1396 قشم آلمان 76069290 سايرصفحه ورق ونوا را زآلياژآلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 48,830 6,036,339,768 Rls. 186,106 $
15 5 1396 قشم آلمان 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 48,082 5,470,970,362 Rls. 167,518 $
16 8 1396 قشم آلمان 39011010 ک ک ک پليکاتيلن خطي (LLDPE): 28,170 2,528,059,373 Rls. 72,303 $
17 7 1396 قشم آلمان 39011010 ک ک ک پليکاتيلن خطي (LLDPE): 26,155 2,305,150,216 Rls. 67,914 $
18 2 1396 قشم آلمان 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 24,474 1,916,560,230 Rls. 59,089 $
19 2 1396 قشم آلمان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 512 928,909,014 Rls. 28,627 $
20 2 1396 قشم آلمان 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 322 834,865,866 Rls. 25,729 $
21 4 1396 قشم آلمان 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 1,922 774,769,536 Rls. 23,846 $
22 8 1396 قشم آلمان 32041110 ---گرانول مستربچ (Master Batch) 2,135 329,776,930 Rls. 9,432 $
23 7 1396 قشم آلمان 32041110 ---گرانول مستربچ (Master Batch) 1,983 300,703,020 Rls. 8,859 $
24 2 1396 قشم آلمان 32041110 ---گرانول مستربچ (Master Batch) 1,855 250,006,172 Rls. 7,708 $
25 5 1396 قشم آلمان 32041110 ---گرانول مستربچ (Master Batch) 1,827 226,620,801 Rls. 6,939 $
26 8 1396 قشم آلمان 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 704 80,594,066 Rls. 2,305 $
27 7 1396 قشم آلمان 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 654 73,478,560 Rls. 2,165 $
28 2 1396 قشم آلمان 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 612 61,100,004 Rls. 1,884 $
29 5 1396 قشم آلمان 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 602 55,357,005 Rls. 1,695 $
مجموع کل
144,356,114,536 ريال
مجموع کل
4,251,993 دلار
[1]