آمار کل " واردات از" کشور (ژاپن) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 قزوين ژاپن 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 44,016 29,649,203,801 Rls. 913,787 $
2 12 1396 قزوين ژاپن 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 22,008 17,931,457,476 Rls. 480,749 $
3 5 1396 قزوين ژاپن 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 22,008 15,034,549,990 Rls. 458,063 $
4 12 1396 قزوين ژاپن 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 1,436 6,125,346,528 Rls. 163,714 $
5 9 1396 قزوين ژاپن 29291090 --- ساير 32,000 5,708,730,240 Rls. 161,996 $
6 11 1396 قزوين ژاپن 29212990 ساير پلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها بجز ترت بوتيل آمين كلاولانات 32,000 4,628,134,150 Rls. 126,035 $
7 12 1396 قزوين ژاپن 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 64,000 4,450,612,608 Rls. 119,721 $
8 11 1396 قزوين ژاپن 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 820 3,539,587,140 Rls. 95,781 $
9 5 1396 قزوين ژاپن 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 29,500 2,025,953,800 Rls. 61,946 $
10 8 1396 قزوين ژاپن 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,020 1,303,057,638 Rls. 38,196 $
11 6 1396 قزوين ژاپن 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 8,000 1,158,347,639 Rls. 35,059 $
12 11 1396 قزوين ژاپن 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 14,750 1,145,387,650 Rls. 31,334 $
13 9 1396 قزوين ژاپن 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 14,750 1,088,853,112 Rls. 30,900 $
14 10 1396 قزوين ژاپن 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 14,750 1,088,645,138 Rls. 30,589 $
15 8 1396 قزوين ژاپن 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 14,750 1,047,258,112 Rls. 30,424 $
16 7 1396 قزوين ژاپن 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 14,750 1,041,850,762 Rls. 30,863 $
17 3 1396 قزوين ژاپن 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 14,750 1,012,248,988 Rls. 31,194 $
18 1 1396 قزوين ژاپن 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 14,750 1,010,030,588 Rls. 31,156 $
19 12 1396 قزوين ژاپن 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 4,000 822,464,493 Rls. 22,124 $
20 2 1396 قزوين ژاپن 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 7,000 775,476,302 Rls. 23,907 $
21 12 1396 قزوين ژاپن 87112011 ---- مخصوص استفاده در پ?ست و انواع كارتينگ 110 197,908,494 Rls. 5,306 $
مجموع کل
100,785,104,649 ريال
مجموع کل
2,922,844 دلار
[1]