آمار کل " واردات از" کشور (پاكستان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 قزوين پاكستان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 126,984 19,726,817,078 Rls. 574,816 $
2 10 1396 قزوين پاكستان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 96,446 15,933,959,325 Rls. 445,952 $
3 12 1396 قزوين پاكستان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 70,385 11,988,440,242 Rls. 327,934 $
4 7 1396 قزوين پاكستان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 77,462 11,924,671,426 Rls. 357,737 $
5 4 1396 قزوين پاكستان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 58,224 8,332,084,256 Rls. 256,516 $
6 2 1396 قزوين پاكستان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 60,301 7,698,928,671 Rls. 237,709 $
7 9 1396 قزوين پاكستان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 46,257 7,335,663,765 Rls. 215,488 $
8 5 1396 قزوين پاكستان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 39,927 5,412,725,866 Rls. 166,402 $
9 3 1396 قزوين پاكستان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 34,693 4,708,576,712 Rls. 145,236 $
10 6 1396 قزوين پاكستان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 25,626 3,673,150,419 Rls. 111,943 $
11 12 1396 قزوين پاكستان 82129010 ک ک ک تيغ دولبه بدون دسته 7,702 2,621,581,000 Rls. 70,520 $
12 8 1396 قزوين پاكستان 82129010 ک ک ک تيغ دولبه بدون دسته 7,702 2,427,439,440 Rls. 70,520 $
13 7 1396 قزوين پاكستان 82129010 ک ک ک تيغ دولبه بدون دسته 7,702 2,364,535,600 Rls. 70,520 $
14 6 1396 قزوين پاكستان 82129010 ک ک ک تيغ دولبه بدون دسته 7,702 2,339,077,880 Rls. 70,520 $
15 4 1396 قزوين پاكستان 82129010 ک ک ک تيغ دولبه بدون دسته 7,702 2,291,194,800 Rls. 70,520 $
16 11 1396 قزوين پاكستان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 13,699 1,977,460,338 Rls. 56,114 $
17 2 1396 قزوين پاكستان 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 77,796 1,217,389,133 Rls. 37,517 $
مجموع کل
111,973,695,951 ريال
مجموع کل
3,285,964 دلار
[1]