آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 قزوين هند 29173490 سايرا سترهاي ا سيدا ورتوفتاليک بجزفتالات سرب 141,600 7,269,415,200 Rls. 200,975 $
2 5 1396 قزوين هند 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 62,000 6,990,156,760 Rls. 213,386 $
3 11 1396 قزوين هند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 88,320 6,912,795,801 Rls. 188,083 $
4 11 1396 قزوين هند 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 46,278 6,690,041,902 Rls. 181,850 $
5 3 1396 قزوين هند 29291090 --- ساير 47,000 6,633,470,790 Rls. 204,460 $
6 9 1396 قزوين هند 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 58,562 6,415,503,791 Rls. 183,096 $
7 6 1396 قزوين هند 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 55,339 6,191,327,830 Rls. 187,402 $
8 5 1396 قزوين هند 29291090 --- ساير 44,000 5,879,619,400 Rls. 179,537 $
9 4 1396 قزوين هند 29291090 --- ساير 44,000 5,788,167,840 Rls. 178,070 $
10 9 1396 قزوين هند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 73,600 5,672,381,439 Rls. 159,704 $
11 9 1396 قزوين هند 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 46,080 5,642,344,694 Rls. 159,048 $
12 9 1396 قزوين هند 29173490 سايرا سترهاي ا سيدا ورتوفتاليک بجزفتالات سرب 106,800 5,441,220,000 Rls. 154,372 $
13 8 1396 قزوين هند 29173490 سايرا سترهاي ا سيدا ورتوفتاليک بجزفتالات سرب 108,000 5,427,540,000 Rls. 157,676 $
14 12 1396 قزوين هند 29291090 --- ساير 32,900 5,333,032,425 Rls. 142,997 $
15 6 1396 قزوين هند 29173490 سايرا سترهاي ا سيدا ورتوفتاليک بجزفتالات سرب 108,000 5,280,480,000 Rls. 160,028 $
16 5 1396 قزوين هند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 56,810 4,733,873,892 Rls. 144,155 $
17 12 1396 قزوين هند 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 23,400 4,695,222,100 Rls. 127,863 $
18 11 1396 قزوين هند 29173490 سايرا سترهاي ا سيدا ورتوفتاليک بجزفتالات سرب 87,600 4,621,514,400 Rls. 125,553 $
19 7 1396 قزوين هند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 58,880 4,593,605,632 Rls. 134,993 $
20 12 1396 قزوين هند 29062100 ا لکل بنزيليک 36,800 4,557,312,000 Rls. 121,804 $
21 11 1396 قزوين هند 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 35,695 4,462,753,989 Rls. 120,772 $
22 1 1396 قزوين هند 29173490 سايرا سترهاي ا سيدا ورتوفتاليک بجزفتالات سرب 108,000 4,203,576,000 Rls. 129,628 $
23 8 1396 قزوين هند 39052900 کوپليمرهاي ا ستات وينيل , که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد به ا شکال ا بتدا ئي 108,000 4,158,000,000 Rls. 128,159 $
24 7 1396 قزوين هند 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 34,680 4,105,218,624 Rls. 120,948 $
25 10 1396 قزوين هند 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 29,230 3,910,772,698 Rls. 108,464 $
26 3 1396 قزوين هند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 58,880 3,883,738,637 Rls. 119,705 $
27 8 1396 قزوين هند 71069210 ک ک ک نقره آلياژي به صورت مفتول يا نوار 200 3,848,200,000 Rls. 110,059 $
28 12 1396 قزوين هند 15153000 روغن کرچک و ا جزا ء آن 54,200 3,625,878,600 Rls. 97,414 $
29 7 1396 قزوين هند 29173490 سايرا سترهاي ا سيدا ورتوفتاليک بجزفتالات سرب 72,000 3,556,800,000 Rls. 104,791 $
30 6 1396 قزوين هند 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 30,000 3,480,394,500 Rls. 105,134 $
31 5 1396 قزوين هند 29173490 سايرا سترهاي ا سيدا ورتوفتاليک بجزفتالات سرب 72,000 3,474,720,000 Rls. 106,394 $
32 6 1396 قزوين هند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 44,160 3,428,688,384 Rls. 103,370 $
33 8 1396 قزوين هند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 44,160 3,387,142,656 Rls. 96,366 $
34 2 1396 قزوين هند 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 30,000 3,329,049,000 Rls. 102,628 $
35 4 1396 قزوين هند 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 23,000 3,074,987,120 Rls. 94,589 $
36 3 1396 قزوين هند 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 22,400 3,036,096,000 Rls. 93,569 $
37 5 1396 قزوين هند 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 22,400 2,981,350,400 Rls. 91,159 $
38 4 1396 قزوين هند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 44,160 2,962,803,916 Rls. 90,990 $
39 6 1396 قزوين هند 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 24,000 2,881,986,240 Rls. 86,888 $
40 12 1396 قزوين هند 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 20,800 2,823,017,472 Rls. 75,452 $
41 3 1396 قزوين هند 39052900 کوپليمرهاي ا ستات وينيل , که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد به ا شکال ا بتدا ئي 72,000 2,810,808,000 Rls. 86,636 $
42 10 1396 قزوين هند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 27,600 2,729,250,472 Rls. 75,855 $
43 3 1396 قزوين هند 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 24,500 2,704,114,000 Rls. 83,344 $
44 9 1396 قزوين هند 39202070 متالايز چاپ نشده ازپليمرهاي پروپيلن 22,460 2,647,471,314 Rls. 75,718 $
45 6 1396 قزوين هند 39202070 متالايز چاپ نشده ازپليمرهاي پروپيلن 21,858 2,626,247,968 Rls. 78,888 $
46 10 1396 قزوين هند 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 68,000 2,587,312,320 Rls. 73,130 $
47 11 1396 قزوين هند 29291090 --- ساير 18,000 2,579,355,630 Rls. 70,179 $
48 9 1396 قزوين هند 32041190 ک ک ک ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 11,250 2,480,014,400 Rls. 70,378 $
49 2 1396 قزوين هند 39202070 متالايز چاپ نشده ازپليمرهاي پروپيلن 21,182 2,441,986,177 Rls. 75,328 $
50 8 1396 قزوين هند 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 19,720 2,421,055,679 Rls. 70,335 $
51 5 1396 قزوين هند 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 20,000 2,327,986,200 Rls. 71,282 $
52 9 1396 قزوين هند 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 11,400 2,265,379,200 Rls. 64,288 $
53 9 1396 قزوين هند 29291090 --- ساير 15,000 2,237,128,320 Rls. 62,984 $
54 11 1396 قزوين هند 15153000 روغن کرچک و ا جزا ء آن 32,000 2,231,124,480 Rls. 61,036 $
55 5 1396 قزوين هند 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 22,054 2,218,550,913 Rls. 67,931 $
56 8 1396 قزوين هند 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 22,869 2,212,911,467 Rls. 64,288 $
57 9 1396 قزوين هند 29062100 ا لکل بنزيليک 35,200 2,207,040,000 Rls. 62,516 $
58 7 1396 قزوين هند 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 11,700 2,161,583,100 Rls. 65,170 $
59 8 1396 قزوين هند 32041190 ک ک ک ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 11,200 2,149,485,000 Rls. 63,328 $
60 4 1396 قزوين هند 15153000 روغن کرچک و ا جزا ء آن 32,000 2,061,727,360 Rls. 63,253 $
61 12 1396 قزوين هند 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 11,106 2,035,001,850 Rls. 54,390 $
62 3 1396 قزوين هند 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 24,000 2,014,800,000 Rls. 62,101 $
63 1 1396 قزوين هند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 29,440 1,974,705,075 Rls. 60,895 $
64 6 1396 قزوين هند 15153000 روغن کرچک و ا جزا ء آن 32,000 1,960,800,000 Rls. 59,346 $
65 7 1396 قزوين هند 29291090 --- ساير 12,000 1,704,679,200 Rls. 50,095 $
66 11 1396 قزوين هند 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 13,000 1,648,973,680 Rls. 44,906 $
67 10 1396 قزوين هند 29161200 استرهاي اسيد اكريليك 28,800 1,641,360,960 Rls. 45,523 $
68 11 1396 قزوين هند 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 40,800 1,635,973,440 Rls. 44,755 $
69 12 1396 قزوين هند 29173490 سايرا سترهاي ا سيدا ورتوفتاليک بجزفتالات سرب 33,600 1,633,558,080 Rls. 43,942 $
70 3 1396 قزوين هند 15153000 روغن کرچک و ا جزا ء آن 32,000 1,632,939,200 Rls. 50,322 $
71 2 1396 قزوين هند 15153000 روغن کرچک و ا جزا ء آن 32,000 1,629,692,800 Rls. 50,240 $
72 6 1396 قزوين هند 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 40,800 1,515,591,072 Rls. 45,871 $
73 1 1396 قزوين هند 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,722 1,503,460,920 Rls. 46,363 $
74 4 1396 قزوين هند 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 40,800 1,470,186,547 Rls. 45,243 $
75 8 1396 قزوين هند 38111900 فرآورده هاي ضدا نفجاربرا ساس سايرموا د-غيرازتركيبات سرب 14,400 1,391,448,960 Rls. 40,599 $
76 12 1396 قزوين هند 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,802 1,379,730,073 Rls. 37,139 $
77 10 1396 قزوين هند 15153000 روغن کرچک و ا جزا ء آن 22,200 1,353,978,000 Rls. 37,311 $
78 6 1396 قزوين هند 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 11,200 1,340,774,400 Rls. 40,580 $
79 10 1396 قزوين هند 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 9,000 1,340,719,500 Rls. 39,300 $
80 9 1396 قزوين هند 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 11,200 1,330,560,000 Rls. 37,855 $
81 8 1396 قزوين هند 29291090 --- ساير 9,000 1,316,914,200 Rls. 37,467 $
82 7 1396 قزوين هند 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 11,200 1,309,336,000 Rls. 38,787 $
83 9 1396 قزوين هند 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 5,071 1,308,058,857 Rls. 37,107 $
84 6 1396 قزوين هند 29291090 --- ساير 9,000 1,272,380,400 Rls. 38,361 $
85 2 1396 قزوين هند 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 9,000 1,265,121,000 Rls. 39,000 $
86 5 1396 قزوين هند 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 6,826 1,241,198,592 Rls. 38,016 $
87 9 1396 قزوين هند 29209090 --- ساير استرهاي ساير اسيدهاي غيرآلي فلزي بجز گرانول نيترو گليسرين 14,375 1,192,050,000 Rls. 33,827 $
88 9 1396 قزوين هند 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 1,778 1,190,166,642 Rls. 33,773 $
89 12 1396 قزوين هند 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 27,200 1,082,341,747 Rls. 29,115 $
90 12 1396 قزوين هند 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 6,804 1,046,920,980 Rls. 29,710 $
91 9 1396 قزوين هند 15153000 روغن کرچک و ا جزا ء آن 16,000 1,039,379,200 Rls. 30,195 $
92 7 1396 قزوين هند 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 27,200 1,008,435,920 Rls. 29,873 $
93 1 1396 قزوين هند 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 12,000 979,934,120 Rls. 30,210 $
94 10 1396 قزوين هند 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 9,159 918,731,875 Rls. 26,072 $
95 5 1396 قزوين هند 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 3,971 902,685,930 Rls. 27,694 $
96 7 1396 قزوين هند 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 9,159 894,106,530 Rls. 26,666 $
97 8 1396 قزوين هند 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 9,159 886,734,470 Rls. 26,125 $
98 8 1396 قزوين هند 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 6,098 875,604,000 Rls. 26,200 $
99 6 1396 قزوين هند 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 9,150 868,968,620 Rls. 26,301 $
100 1 1396 قزوين هند 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 9,159 852,271,693 Rls. 26,299 $
مجموع کل
287,075,006,665 ريال
مجموع کل
8,364,972 دلار