آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 قزوين فرانسه 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 7,335 36,503,275,022 Rls. 1,025,690 $
2 1 1396 قزوين فرانسه 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 97,831 9,289,479,966 Rls. 287,031 $
3 6 1396 قزوين فرانسه 85363020 کليدهاي قطع و وصل دوطرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 6,148 8,367,620,225 Rls. 254,939 $
4 3 1396 قزوين فرانسه 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 3,771 7,415,388,162 Rls. 228,510 $
5 5 1396 قزوين فرانسه 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 5,400 7,237,414,800 Rls. 220,929 $
6 6 1396 قزوين فرانسه 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 3,425 7,234,301,192 Rls. 218,104 $
7 9 1396 قزوين فرانسه 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 1,748 7,078,702,911 Rls. 200,871 $
8 6 1396 قزوين فرانسه 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 1,748 6,756,099,785 Rls. 202,941 $
9 5 1396 قزوين فرانسه 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 3,119 6,522,454,256 Rls. 199,433 $
10 4 1396 قزوين فرانسه 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 6,572 6,106,627,487 Rls. 188,139 $
11 3 1396 قزوين فرانسه 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 17,900 5,911,130,992 Rls. 182,645 $
12 11 1396 قزوين فرانسه 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 3,600 5,404,485,240 Rls. 148,929 $
13 2 1396 قزوين فرانسه 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 10,023 5,253,418,574 Rls. 162,007 $
14 3 1396 قزوين فرانسه 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 37,680 4,324,720,500 Rls. 133,273 $
15 2 1396 قزوين فرانسه 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 10,357 4,146,441,750 Rls. 127,831 $
16 1 1396 قزوين فرانسه 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 27,540 4,085,396,000 Rls. 126,229 $
17 3 1396 قزوين فرانسه 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 2,413 4,006,328,340 Rls. 123,458 $
18 11 1396 قزوين فرانسه 73182400 خاروميخ ا شپيل حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 8,142 3,927,545,735 Rls. 106,956 $
19 1 1396 قزوين فرانسه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 4,769 3,850,729,554 Rls. 118,784 $
20 3 1396 قزوين فرانسه 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 4,421 3,672,359,395 Rls. 113,191 $
21 4 1396 قزوين فرانسه 85363020 کليدهاي قطع و وصل دوطرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2,877 3,562,794,651 Rls. 109,658 $
22 11 1396 قزوين فرانسه 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 19,600 3,472,372,000 Rls. 97,102 $
23 8 1396 قزوين فرانسه 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 2,862 3,195,633,438 Rls. 93,672 $
24 6 1396 قزوين فرانسه 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 2,862 3,150,754,064 Rls. 94,991 $
25 12 1396 قزوين فرانسه 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 701 3,091,723,177 Rls. 83,438 $
26 4 1396 قزوين فرانسه 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 2,400 3,027,439,800 Rls. 93,273 $
27 5 1396 قزوين فرانسه 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 2,862 3,020,714,889 Rls. 92,362 $
28 8 1396 قزوين فرانسه 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 6,250 3,012,030,399 Rls. 86,144 $
29 12 1396 قزوين فرانسه 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 11,550 2,966,889,240 Rls. 79,297 $
30 4 1396 قزوين فرانسه 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 2,862 2,869,028,949 Rls. 88,291 $
31 1 1396 قزوين فرانسه 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 2,862 2,745,571,025 Rls. 84,667 $
32 8 1396 قزوين فرانسه 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 20,672 2,731,725,000 Rls. 79,360 $
33 8 1396 قزوين فرانسه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 1,400 2,626,481,340 Rls. 76,989 $
34 12 1396 قزوين فرانسه 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2,296 2,525,561,369 Rls. 68,159 $
35 4 1396 قزوين فرانسه 85365040 کليد فشاري (push buttom switch ) 1,778 2,287,680,226 Rls. 70,293 $
36 3 1396 قزوين فرانسه 85363020 کليدهاي قطع و وصل دوطرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,914 2,217,770,939 Rls. 68,357 $
37 12 1396 قزوين فرانسه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 1,000 2,133,898,550 Rls. 57,401 $
38 9 1396 قزوين فرانسه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 1,000 1,926,006,250 Rls. 54,657 $
39 3 1396 قزوين فرانسه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 19,000 1,900,777,860 Rls. 58,561 $
40 9 1396 قزوين فرانسه 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 18,000 1,816,095,874 Rls. 51,668 $
41 9 1396 قزوين فرانسه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 2,420 1,708,067,575 Rls. 48,472 $
42 11 1396 قزوين فرانسه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 19,000 1,706,275,905 Rls. 46,172 $
43 4 1396 قزوين فرانسه 84335920 ماشين بردا شت علوفه سبز( چاپر)خودروChopper harvester 11,500 1,576,860,520 Rls. 48,534 $
44 4 1396 قزوين فرانسه 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 1,488 1,562,796,812 Rls. 48,020 $
45 12 1396 قزوين فرانسه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 2,060 1,514,933,026 Rls. 40,700 $
46 6 1396 قزوين فرانسه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 545 1,339,143,322 Rls. 40,800 $
47 5 1396 قزوين فرانسه 85363020 کليدهاي قطع و وصل دوطرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,204 1,286,132,008 Rls. 39,325 $
48 12 1396 قزوين فرانسه 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 488 1,135,841,006 Rls. 30,654 $
49 12 1396 قزوين فرانسه 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 741 1,128,203,781 Rls. 30,448 $
50 10 1396 قزوين فرانسه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,600 1,105,655,281 Rls. 31,457 $
51 1 1396 قزوين فرانسه 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 3,067 1,049,860,130 Rls. 32,385 $
52 10 1396 قزوين فرانسه 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 10,108 1,003,315,421 Rls. 28,192 $
53 8 1396 قزوين فرانسه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 1,500 913,646,340 Rls. 26,782 $
54 6 1396 قزوين فرانسه 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 160 857,000,025 Rls. 26,040 $
55 4 1396 قزوين فرانسه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 500 743,012,625 Rls. 22,830 $
56 10 1396 قزوين فرانسه 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 238 737,134,222 Rls. 20,712 $
57 12 1396 قزوين فرانسه 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 3,821 722,666,862 Rls. 19,440 $
58 6 1396 قزوين فرانسه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,200 701,833,960 Rls. 21,242 $
59 12 1396 قزوين فرانسه 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 728 668,056,480 Rls. 18,029 $
60 3 1396 قزوين فرانسه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 8,446 657,001,035 Rls. 20,242 $
61 2 1396 قزوين فرانسه 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 3,890 594,154,752 Rls. 18,310 $
62 5 1396 قزوين فرانسه 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 4,394 547,588,094 Rls. 16,743 $
63 4 1396 قزوين فرانسه 29221500 ک کک تر? اتانول آم?ن 7,360 538,890,976 Rls. 16,586 $
64 12 1396 قزوين فرانسه 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 10,000 508,277,784 Rls. 13,585 $
65 6 1396 قزوين فرانسه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 400 500,282,640 Rls. 15,142 $
66 7 1396 قزوين فرانسه 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 317 466,892,834 Rls. 14,076 $
67 11 1396 قزوين فرانسه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 455 461,243,529 Rls. 12,639 $
68 8 1396 قزوين فرانسه 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 3,115 430,643,941 Rls. 12,316 $
69 9 1396 قزوين فرانسه 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 395 417,208,477 Rls. 11,835 $
70 6 1396 قزوين فرانسه 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 137 402,652,698 Rls. 12,268 $
71 5 1396 قزوين فرانسه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 187 397,192,325 Rls. 12,145 $
72 7 1396 قزوين فرانسه 09012110 قهوه بودا ده کافئين نگرفته دربسته بنديهاي آماده برا ي خرده فروشي 680 385,419,714 Rls. 11,298 $
73 3 1396 قزوين فرانسه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 222 366,834,575 Rls. 11,307 $
74 9 1396 قزوين فرانسه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 600 365,223,276 Rls. 10,361 $
75 10 1396 قزوين فرانسه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 700 355,902,075 Rls. 9,875 $
76 8 1396 قزوين فرانسه 87088021 ----سيبك فرمان براي سواري، وانت وتراكتوركشاورزي 1,520 344,944,229 Rls. 9,865 $
77 3 1396 قزوين فرانسه 48232000 کاغذ و مقوا ي صافي ,بريده شده بشکل معين 6,768 344,021,940 Rls. 10,604 $
78 7 1396 قزوين فرانسه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 720 334,407,316 Rls. 9,852 $
79 5 1396 قزوين فرانسه 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 1,550 319,903,541 Rls. 9,781 $
80 12 1396 قزوين فرانسه 87088021 ----سيبك فرمان براي سواري، وانت وتراكتوركشاورزي 1,035 306,057,436 Rls. 8,233 $
81 5 1396 قزوين فرانسه 87088021 ----سيبك فرمان براي سواري، وانت وتراكتوركشاورزي 1,133 285,986,672 Rls. 8,744 $
82 8 1396 قزوين فرانسه 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 1,451 237,448,335 Rls. 6,791 $
83 8 1396 قزوين فرانسه 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 3,253 207,741,574 Rls. 5,941 $
84 12 1396 قزوين فرانسه 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 1,741 203,500,118 Rls. 5,474 $
85 12 1396 قزوين فرانسه 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 2,339 149,599,811 Rls. 4,024 $
86 2 1396 قزوين فرانسه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 180 131,182,632 Rls. 4,044 $
87 2 1396 قزوين فرانسه 87088021 ----سيبك فرمان براي سواري، وانت وتراكتوركشاورزي 517 126,464,410 Rls. 3,897 $
88 5 1396 قزوين فرانسه 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 1,590 112,295,579 Rls. 3,434 $
89 10 1396 قزوين فرانسه 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 533 102,124,043 Rls. 2,870 $
90 3 1396 قزوين فرانسه 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 26 96,796,674 Rls. 2,984 $
91 3 1396 قزوين فرانسه 85043110 ترا نسفورماتورجريان به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتورهاي دي الکتريک 41 94,578,802 Rls. 2,915 $
92 2 1396 قزوين فرانسه 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 1,354 80,908,240 Rls. 2,493 $
93 5 1396 قزوين فرانسه 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 11 54,621,664 Rls. 1,670 $
94 2 1396 قزوين فرانسه 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 361 51,250,250 Rls. 1,579 $
95 12 1396 قزوين فرانسه 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 400 37,296,311 Rls. 997 $
96 5 1396 قزوين فرانسه 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 10 31,812,446 Rls. 973 $
97 6 1396 قزوين فرانسه 85043110 ترا نسفورماتورجريان به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتورهاي دي الکتريک 7 24,036,174 Rls. 732 $
98 12 1396 قزوين فرانسه 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 46 16,090,191 Rls. 433 $
99 5 1396 قزوين فرانسه 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 410 14,476,480 Rls. 443 $
100 2 1396 قزوين فرانسه 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 444 14,067,310 Rls. 434 $
مجموع کل
233,952,325,130 ريال
مجموع کل
6,906,399 دلار