آمار کل " واردات از" کشور (دانمارك) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 قزوين دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 58,800 20,701,560,550 Rls. 627,382 $
2 2 1396 قزوين دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 39,200 12,232,012,000 Rls. 377,100 $
3 7 1396 قزوين دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 39,800 11,945,792,300 Rls. 361,392 $
4 4 1396 قزوين دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 40,000 9,952,300,050 Rls. 306,455 $
5 12 1396 قزوين دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 19,200 7,038,452,200 Rls. 189,951 $
6 10 1396 قزوين دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 20,000 6,810,234,300 Rls. 188,968 $
7 8 1396 قزوين دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 20,000 6,565,149,600 Rls. 193,423 $
8 9 1396 قزوين دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 20,000 6,107,196,200 Rls. 173,752 $
9 3 1396 قزوين دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 21,200 5,367,151,600 Rls. 165,424 $
10 12 1396 قزوين دانمارك 21069020 ا مولسيفاير 42,000 5,203,132,200 Rls. 140,420 $
11 11 1396 قزوين دانمارك 21069020 ا مولسيفاير 42,000 5,085,423,000 Rls. 139,121 $
12 7 1396 قزوين دانمارك 21069020 ا مولسيفاير 42,000 4,696,238,400 Rls. 138,361 $
13 6 1396 قزوين دانمارك 21069020 ا مولسيفاير 42,000 4,664,604,000 Rls. 140,116 $
14 2 1396 قزوين دانمارك 21069020 ا مولسيفاير 42,000 4,389,255,360 Rls. 135,312 $
15 5 1396 قزوين دانمارك 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 36,892 3,683,853,233 Rls. 113,569 $
16 12 1396 قزوين دانمارك 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 17,150 3,437,926,800 Rls. 91,204 $
17 6 1396 قزوين دانمارك 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 6,025 1,774,740,607 Rls. 53,104 $
18 9 1396 قزوين دانمارك 21069010 ا ستابيلايزر 5,400 1,539,760,950 Rls. 43,694 $
19 10 1396 قزوين دانمارك 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 330 674,888,662 Rls. 18,727 $
20 7 1396 قزوين دانمارك 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 3,400 453,729,500 Rls. 13,300 $
21 1 1396 قزوين دانمارك 32099050 لاکها و ورني ها و لعابها براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 1,801 441,155,626 Rls. 13,602 $
22 12 1396 قزوين دانمارك 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,265 186,630,107 Rls. 4,951 $
23 9 1396 قزوين دانمارك 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 480 144,978,000 Rls. 4,114 $
مجموع کل
123,096,165,245 ريال
مجموع کل
3,633,442 دلار
[1]