آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 قزوين جمهوري كره 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 6,720 41,486,100,354 Rls. 1,196,086 $
2 5 1396 قزوين جمهوري كره 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 6,560 38,163,703,168 Rls. 1,167,279 $
3 6 1396 قزوين جمهوري كره 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 5,664 32,965,536,533 Rls. 992,514 $
4 7 1396 قزوين جمهوري كره 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 5,184 31,056,917,822 Rls. 922,871 $
5 3 1396 قزوين جمهوري كره 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 5,120 29,391,967,729 Rls. 905,777 $
6 12 1396 قزوين جمهوري كره 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 4,032 26,597,397,910 Rls. 724,310 $
7 4 1396 قزوين جمهوري كره 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 4,480 25,296,115,892 Rls. 778,470 $
8 11 1396 قزوين جمهوري كره 29161200 استرهاي اسيد اكريليك 360,000 24,969,243,084 Rls. 681,858 $
9 12 1396 قزوين جمهوري كره 29161200 استرهاي اسيد اكريليك 331,200 21,716,558,771 Rls. 580,957 $
10 2 1396 قزوين جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 10,154 17,664,850,214 Rls. 544,590 $
11 11 1396 قزوين جمهوري كره 85219010 ---نمايشگرهاي توأم شده بادستگاه پخش ويديو حتي بازي فاقد گيرنده تلويزيون از نوع قابل نصب بر روي صندلي يا سقف وسايل نقليه (Headrest or Ceiling Car DVD Player) 2,688 17,224,113,173 Rls. 488,794 $
12 9 1396 قزوين جمهوري كره 85219010 ---نمايشگرهاي توأم شده بادستگاه پخش ويديو حتي بازي فاقد گيرنده تلويزيون از نوع قابل نصب بر روي صندلي يا سقف وسايل نقليه (Headrest or Ceiling Car DVD Player) 2,688 16,824,308,620 Rls. 478,656 $
13 2 1396 قزوين جمهوري كره 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 2,784 15,910,272,919 Rls. 490,412 $
14 6 1396 قزوين جمهوري كره 29161200 استرهاي اسيد اكريليك 288,000 15,045,591,256 Rls. 453,604 $
15 6 1396 قزوين جمهوري كره 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 115,900 13,109,824,333 Rls. 405,062 $
16 12 1396 قزوين جمهوري كره 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 128,000 13,047,209,914 Rls. 349,801 $
17 5 1396 قزوين جمهوري كره 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 16,419 11,043,059,598 Rls. 336,734 $
18 4 1396 قزوين جمهوري كره 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 22,821 10,457,925,788 Rls. 321,464 $
19 2 1396 قزوين جمهوري كره 29161200 استرهاي اسيد اكريليك 244,800 10,360,073,457 Rls. 319,317 $
20 1 1396 قزوين جمهوري كره 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 1,760 10,335,311,013 Rls. 318,744 $
21 9 1396 قزوين جمهوري كره 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 11,339 10,134,842,388 Rls. 287,550 $
22 12 1396 قزوين جمهوري كره 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 108,000 10,098,077,364 Rls. 271,995 $
23 9 1396 قزوين جمهوري كره 29161200 استرهاي اسيد اكريليك 144,000 9,422,855,174 Rls. 264,769 $
24 12 1396 قزوين جمهوري كره 85219010 ---نمايشگرهاي توأم شده بادستگاه پخش ويديو حتي بازي فاقد گيرنده تلويزيون از نوع قابل نصب بر روي صندلي يا سقف وسايل نقليه (Headrest or Ceiling Car DVD Player) 1,344 8,841,121,439 Rls. 237,034 $
25 3 1396 قزوين جمهوري كره 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 12,000 8,685,417,000 Rls. 267,589 $
26 4 1396 قزوين جمهوري كره 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 90,000 8,464,746,780 Rls. 260,443 $
27 8 1396 قزوين جمهوري كره 29161200 استرهاي اسيد اكريليك 144,000 8,433,635,148 Rls. 241,202 $
28 9 1396 قزوين جمهوري كره 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 96,000 8,274,053,472 Rls. 234,366 $
29 7 1396 قزوين جمهوري كره 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 59,415 8,052,900,000 Rls. 240,000 $
30 7 1396 قزوين جمهوري كره 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 96,000 7,747,843,738 Rls. 228,267 $
31 10 1396 قزوين جمهوري كره 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 96,000 7,723,399,219 Rls. 214,206 $
32 3 1396 قزوين جمهوري كره 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 10,902 7,574,169,298 Rls. 233,410 $
33 7 1396 قزوين جمهوري كره 29161200 استرهاي اسيد اكريليك 144,000 7,543,174,324 Rls. 223,455 $
34 8 1396 قزوين جمهوري كره 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 86,000 7,465,737,240 Rls. 213,037 $
35 3 1396 قزوين جمهوري كره 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 96,000 7,426,020,108 Rls. 228,838 $
36 2 1396 قزوين جمهوري كره 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 96,000 7,397,945,300 Rls. 228,057 $
37 4 1396 قزوين جمهوري كره 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 96,000 7,311,878,274 Rls. 225,050 $
38 1 1396 قزوين جمهوري كره 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 96,000 7,284,752,132 Rls. 224,727 $
39 11 1396 قزوين جمهوري كره 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 72,000 7,149,366,000 Rls. 193,477 $
40 4 1396 قزوين جمهوري كره 48064000 کاغذشيشه نماوسايرکاغذهاي برا ق شده شفاف يانيمه شفاف, بشکل رول ياورق, غيرمذکوردرجاي ديگر 155,106 7,065,277,083 Rls. 217,427 $
41 4 1396 قزوين جمهوري كره 29161400 کاسترهاي اسيد متاكريليك 72,000 6,872,895,094 Rls. 211,182 $
42 3 1396 قزوين جمهوري كره 29161200 استرهاي اسيد اكريليك 115,200 6,215,147,468 Rls. 191,524 $
43 8 1396 قزوين جمهوري كره 85258090 ک ک ک ساير 1,370 5,905,494,714 Rls. 170,262 $
44 6 1396 قزوين جمهوري كره 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 72,000 5,768,662,752 Rls. 173,917 $
45 5 1396 قزوين جمهوري كره 85258090 ک ک ک ساير 1,172 5,432,555,611 Rls. 166,160 $
46 11 1396 قزوين جمهوري كره 29161400 کاسترهاي اسيد متاكريليك 43,200 5,275,362,060 Rls. 145,371 $
47 12 1396 قزوين جمهوري كره 85258090 ک ک ک ساير 1,096 5,044,629,089 Rls. 136,846 $
48 3 1396 قزوين جمهوري كره 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 1,069 4,834,809,195 Rls. 148,995 $
49 9 1396 قزوين جمهوري كره 29161400 کاسترهاي اسيد متاكريليك 43,200 4,699,455,947 Rls. 133,363 $
50 6 1396 قزوين جمهوري كره 85258090 ک ک ک ساير 1,156 4,692,603,065 Rls. 141,284 $
51 11 1396 قزوين جمهوري كره 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 5,900 4,688,642,954 Rls. 128,266 $
52 4 1396 قزوين جمهوري كره 29173490 سايرا سترهاي ا سيدا ورتوفتاليک بجزفتالات سرب 112,000 4,617,799,424 Rls. 142,108 $
53 4 1396 قزوين جمهوري كره 85219010 ---نمايشگرهاي توأم شده بادستگاه پخش ويديو حتي بازي فاقد گيرنده تلويزيون از نوع قابل نصب بر روي صندلي يا سقف وسايل نقليه (Headrest or Ceiling Car DVD Player) 800 4,482,196,606 Rls. 137,723 $
54 12 1396 قزوين جمهوري كره 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 6,590 4,455,726,113 Rls. 119,459 $
55 7 1396 قزوين جمهوري كره 85258090 ک ک ک ساير 1,058 4,420,913,570 Rls. 131,369 $
56 12 1396 قزوين جمهوري كره 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 5,029 4,409,090,030 Rls. 118,209 $
57 7 1396 قزوين جمهوري كره 29161400 کاسترهاي اسيد متاكريليك 43,200 4,346,462,447 Rls. 129,629 $
58 6 1396 قزوين جمهوري كره 29161400 کاسترهاي اسيد متاكريليك 43,200 4,317,660,499 Rls. 130,172 $
59 4 1396 قزوين جمهوري كره 85258090 ک ک ک ساير 876 4,238,905,693 Rls. 130,419 $
60 5 1396 قزوين جمهوري كره 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 29,815 3,905,400,000 Rls. 120,000 $
61 7 1396 قزوين جمهوري كره 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 6,165 3,902,483,826 Rls. 116,504 $
62 2 1396 قزوين جمهوري كره 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 44,582 3,745,819,000 Rls. 115,500 $
63 2 1396 قزوين جمهوري كره 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 45,000 3,736,307,250 Rls. 115,187 $
64 7 1396 قزوين جمهوري كره 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 360 3,590,839,859 Rls. 107,093 $
65 2 1396 قزوين جمهوري كره 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 9,140 3,288,576,424 Rls. 101,375 $
66 10 1396 قزوين جمهوري كره 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 38,400 3,020,896,328 Rls. 84,477 $
67 2 1396 قزوين جمهوري كره 78060090 سايرمصنوعات ا زسرب غير مذكور درجاي ديگر 20,683 2,891,203,969 Rls. 89,138 $
68 10 1396 قزوين جمهوري كره 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 15,400 2,732,924,758 Rls. 76,424 $
69 2 1396 قزوين جمهوري كره 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 15,400 2,516,186,909 Rls. 77,593 $
70 11 1396 قزوين جمهوري كره 85258090 ک ک ک ساير 548 2,451,831,057 Rls. 69,579 $
71 9 1396 قزوين جمهوري كره 85258090 ک ک ک ساير 548 2,394,919,376 Rls. 68,136 $
72 11 1396 قزوين جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 32,000 2,276,191,206 Rls. 61,923 $
73 10 1396 قزوين جمهوري كره 29173500 انيدريد فتاليك 54,000 2,251,388,598 Rls. 62,958 $
74 10 1396 قزوين جمهوري كره 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 15,066 2,162,340,000 Rls. 60,000 $
75 2 1396 قزوين جمهوري كره 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 505 2,151,567,157 Rls. 66,319 $
76 4 1396 قزوين جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 32,000 1,997,161,804 Rls. 61,461 $
77 6 1396 قزوين جمهوري كره 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 14,783 1,982,400,000 Rls. 60,000 $
78 5 1396 قزوين جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 32,000 1,981,665,136 Rls. 60,592 $
79 12 1396 قزوين جمهوري كره 29161100 کاسيد اكريليك و املاح آن 32,000 1,975,838,883 Rls. 52,993 $
80 4 1396 قزوين جمهوري كره 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 14,766 1,952,700,000 Rls. 60,000 $
81 2 1396 قزوين جمهوري كره 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 33,600 1,735,709,573 Rls. 53,513 $
82 1 1396 قزوين جمهوري كره 72112910 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نورد شده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت کمترا ز 5/0ميليمتر فقط سرد نورد شده 24,784 1,704,941,280 Rls. 52,560 $
83 2 1396 قزوين جمهوري كره 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 36,000 1,700,666,604 Rls. 52,428 $
84 2 1396 قزوين جمهوري كره 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 42,000 1,663,135,740 Rls. 51,273 $
85 3 1396 قزوين جمهوري كره 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 33,600 1,653,490,302 Rls. 50,953 $
86 3 1396 قزوين جمهوري كره 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 19,086 1,638,362,000 Rls. 50,494 $
87 11 1396 قزوين جمهوري كره 72112910 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نورد شده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت کمترا ز 5/0ميليمتر فقط سرد نورد شده 18,640 1,635,279,744 Rls. 44,736 $
88 8 1396 قزوين جمهوري كره 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 670 1,476,373,678 Rls. 42,567 $
89 1 1396 قزوين جمهوري كره 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 319 1,397,657,717 Rls. 43,104 $
90 8 1396 قزوين جمهوري كره 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 19,200 1,386,802,892 Rls. 40,288 $
91 5 1396 قزوين جمهوري كره 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 656 1,358,138,903 Rls. 41,540 $
92 4 1396 قزوين جمهوري كره 72112910 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نورد شده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت کمترا ز 5/0ميليمتر فقط سرد نورد شده 16,904 1,288,567,112 Rls. 39,724 $
93 12 1396 قزوين جمهوري كره 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 536 1,261,157,272 Rls. 34,211 $
94 3 1396 قزوين جمهوري كره 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 592 1,208,858,144 Rls. 37,253 $
95 1 1396 قزوين جمهوري كره 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 22,400 1,198,937,650 Rls. 36,984 $
96 5 1396 قزوين جمهوري كره 85229000 قطعات ومتفرعات برا ي بکارگيري دردستگاههاي مشمول 8519لغايت 8521,غيرا زکارتريجهاي پيک آپ 460 1,187,498,097 Rls. 36,330 $
97 6 1396 قزوين جمهوري كره 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 566 1,173,150,766 Rls. 35,322 $
98 7 1396 قزوين جمهوري كره 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 22,400 1,170,806,931 Rls. 34,319 $
99 6 1396 قزوين جمهوري كره 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 22,400 1,169,053,995 Rls. 34,981 $
100 5 1396 قزوين جمهوري كره 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 22,400 1,166,496,520 Rls. 35,667 $
مجموع کل
764,566,031,820 ريال
مجموع کل
22,513,956 دلار