آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 قزوين تايوان 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 192,000 25,631,488,000 Rls. 695,539 $
2 5 1396 قزوين تايوان 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 224,000 24,875,155,200 Rls. 762,129 $
3 9 1396 قزوين تايوان 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 192,000 23,246,283,200 Rls. 666,047 $
4 3 1396 قزوين تايوان 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 192,000 19,791,039,088 Rls. 610,004 $
5 7 1396 قزوين تايوان 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 160,000 18,769,552,000 Rls. 558,515 $
6 4 1396 قزوين تايوان 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 160,000 17,268,403,200 Rls. 531,655 $
7 10 1396 قزوين تايوان 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 128,000 15,945,576,000 Rls. 447,889 $
8 6 1396 قزوين تايوان 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 128,000 14,909,347,200 Rls. 449,101 $
9 2 1396 قزوين تايوان 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 144,000 13,923,638,040 Rls. 429,270 $
10 10 1396 قزوين تايوان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 175,000 13,253,774,421 Rls. 369,193 $
11 8 1396 قزوين تايوان 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 96,000 11,429,385,600 Rls. 334,026 $
12 11 1396 قزوين تايوان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 7,470 9,415,369,600 Rls. 254,800 $
13 4 1396 قزوين تايوان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 122,500 8,404,228,026 Rls. 257,952 $
14 11 1396 قزوين تايوان 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 64,000 7,938,568,000 Rls. 222,200 $
15 11 1396 قزوين تايوان 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 33,234 6,780,720,968 Rls. 183,501 $
16 2 1396 قزوين تايوان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 88,500 6,482,459,948 Rls. 199,848 $
17 8 1396 قزوين تايوان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 87,500 6,410,698,886 Rls. 183,346 $
18 7 1396 قزوين تايوان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 87,500 6,325,240,166 Rls. 187,376 $
19 3 1396 قزوين تايوان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 87,500 6,241,210,854 Rls. 192,369 $
20 6 1396 قزوين تايوان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 87,500 6,209,438,098 Rls. 188,674 $
21 1 1396 قزوين تايوان 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 64,000 6,098,048,000 Rls. 188,113 $
22 12 1396 قزوين تايوان 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 32,070 6,065,375,314 Rls. 162,615 $
23 2 1396 قزوين تايوان 39199050 رولPVC چسب خورده باچسب پايه حلالي الي مخصوص لنت برق (log roll of adhesive coated)باپهناي بيشتراز 20سانتيمتر 71,900 5,830,550,750 Rls. 179,750 $
24 1 1396 قزوين تايوان 39199030 جمبو رول چسب خورده boppباپهناي بيش از20سانتيمتر 63,232 4,441,006,656 Rls. 136,992 $
25 10 1396 قزوين تايوان 39199050 رولPVC چسب خورده باچسب پايه حلالي الي مخصوص لنت برق (log roll of adhesive coated)باپهناي بيشتراز 20سانتيمتر 46,569 4,218,064,150 Rls. 117,123 $
26 12 1396 قزوين تايوان 39199050 رولPVC چسب خورده باچسب پايه حلالي الي مخصوص لنت برق (log roll of adhesive coated)باپهناي بيشتراز 20سانتيمتر 44,704 4,194,645,540 Rls. 112,460 $
27 11 1396 قزوين تايوان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 52,500 4,187,909,728 Rls. 114,047 $
28 12 1396 قزوين تايوان 39199030 جمبو رول چسب خورده boppباپهناي بيش از20سانتيمتر 46,248 3,976,166,880 Rls. 106,272 $
29 3 1396 قزوين تايوان 29055900 ساير مشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه الکل هاي غيرحلقوي غير از اتکلرووينول 5,000 3,443,854,349 Rls. 106,148 $
30 7 1396 قزوين تايوان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 9,520 3,147,673,752 Rls. 93,876 $
31 7 1396 قزوين تايوان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 14,080 3,120,913,224 Rls. 93,685 $
32 11 1396 قزوين تايوان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 12,800 2,985,455,880 Rls. 84,691 $
33 2 1396 قزوين تايوان 72299030 مفتول هاي ممزوج سردكشيده شده ،آتيل وفسفاته شده بصورت كلاف به قطر 5تا35ميلمتر 77,238 2,768,433,076 Rls. 85,348 $
34 3 1396 قزوين تايوان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 9,024 2,690,395,786 Rls. 82,924 $
35 5 1396 قزوين تايوان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 12,800 2,642,233,500 Rls. 81,187 $
36 8 1396 قزوين تايوان 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 33,600 2,615,015,200 Rls. 75,040 $
37 2 1396 قزوين تايوان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 51,000 2,609,873,070 Rls. 80,430 $
38 4 1396 قزوين تايوان 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 32,000 2,500,608,000 Rls. 76,800 $
39 11 1396 قزوين تايوان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 40,000 2,494,368,000 Rls. 67,317 $
40 2 1396 قزوين تايوان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 12,800 2,456,580,420 Rls. 75,732 $
41 8 1396 قزوين تايوان 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 9,160 2,436,268,986 Rls. 70,676 $
42 11 1396 قزوين تايوان 84705090 ماشين هاي صندوق ثبات غير از دستگاههاي كارت خوان 3,300 2,327,976,000 Rls. 63,000 $
43 1 1396 قزوين تايوان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 40,000 2,208,780,000 Rls. 68,134 $
44 9 1396 قزوين تايوان 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 40,090 2,173,166,571 Rls. 61,556 $
45 10 1396 قزوين تايوان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 23,020 2,167,326,160 Rls. 60,110 $
46 6 1396 قزوين تايوان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 40,000 2,130,624,000 Rls. 64,000 $
47 12 1396 قزوين تايوان 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 34,000 2,109,681,250 Rls. 56,750 $
48 10 1396 قزوين تايوان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 23,020 2,075,022,800 Rls. 57,550 $
49 10 1396 قزوين تايوان 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 21,928 2,068,981,046 Rls. 57,014 $
50 5 1396 قزوين تايوان 84705090 ماشين هاي صندوق ثبات غير از دستگاههاي كارت خوان 5,080 2,067,786,000 Rls. 63,000 $
51 12 1396 قزوين تايوان 29163200 پراكسيد بنزوئيل و كلرور بنزوئيل 12,800 2,052,245,922 Rls. 54,851 $
52 9 1396 قزوين تايوان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 23,020 2,031,743,435 Rls. 57,550 $
53 11 1396 قزوين تايوان 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 22,400 1,925,542,080 Rls. 52,437 $
54 3 1396 قزوين تايوان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 23,020 1,867,152,200 Rls. 57,550 $
55 2 1396 قزوين تايوان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 23,020 1,866,634,250 Rls. 57,550 $
56 9 1396 قزوين تايوان 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 20,000 1,811,537,123 Rls. 51,375 $
57 6 1396 قزوين تايوان 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 22,400 1,776,230,400 Rls. 53,760 $
58 10 1396 قزوين تايوان 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 22,400 1,753,825,920 Rls. 49,280 $
59 11 1396 قزوين تايوان 29142900 سايرستن هاي سيکلا نيک، سيکلنيک يا سيکلوترپنيک بدون ديگرعوامل اكسيژنه غير از کافور ، سيکلو هگزانون ومتيل سيکلو هگزانون ها ، يونون ها ومتيل يونون ها 12,640 1,728,048,845 Rls. 47,619 $
60 8 1396 قزوين تايوان 39012090 ک ک ک ساير: 36,000 1,710,084,960 Rls. 49,680 $
61 11 1396 قزوين تايوان 29161400 کاسترهاي اسيد متاكريليك 15,200 1,667,670,573 Rls. 45,131 $
62 3 1396 قزوين تايوان 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 20,000 1,619,904,000 Rls. 49,920 $
63 4 1396 قزوين تايوان 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 36,000 1,614,103,200 Rls. 49,680 $
64 12 1396 قزوين تايوان 76090000 لوازم و اتصالات لولهکكشي (Fittings) (مثلاً، كوپلينگ، زانويي، مهره و ماسوره (Sleeves) از آلومينيوم. 1,171 1,550,640,914 Rls. 41,512 $
65 9 1396 قزوين تايوان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 8,704 1,541,478,552 Rls. 43,663 $
66 9 1396 قزوين تايوان 29161400 کاسترهاي اسيد متاكريليك 15,200 1,515,808,972 Rls. 43,000 $
67 7 1396 قزوين تايوان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 23,020 1,501,847,242 Rls. 44,490 $
68 2 1396 قزوين تايوان 29142900 سايرستن هاي سيکلا نيک، سيکلنيک يا سيکلوترپنيک بدون ديگرعوامل اكسيژنه غير از کافور ، سيکلو هگزانون ومتيل سيکلو هگزانون ها ، يونون ها ومتيل يونون ها 12,640 1,415,192,474 Rls. 43,632 $
69 2 1396 قزوين تايوان 29055900 ساير مشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه الکل هاي غيرحلقوي غير از اتکلرووينول 2,000 1,358,960,600 Rls. 41,898 $
70 8 1396 قزوين تايوان 37013010 زينگ ا فست كه هرضلع آن بيش از255ميلي مترباشد 500 1,300,484,066 Rls. 37,194 $
71 3 1396 قزوين تايوان 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي که در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بکارميروند 5,140 1,275,324,300 Rls. 39,300 $
72 2 1396 قزوين تايوان 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 20,800 1,248,175,760 Rls. 38,480 $
73 1 1396 قزوين تايوان 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 20,800 1,247,444,640 Rls. 38,480 $
74 11 1396 قزوين تايوان 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 11,265 1,062,904,810 Rls. 29,290 $
75 12 1396 قزوين تايوان 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 11,200 970,325,440 Rls. 26,015 $
76 7 1396 قزوين تايوان 32041190 ک ک ک ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 19 905,743,404 Rls. 27,013 $
77 12 1396 قزوين تايوان 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 18,000 875,311,920 Rls. 24,840 $
78 11 1396 قزوين تايوان 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 2,450 867,152,584 Rls. 23,467 $
79 12 1396 قزوين تايوان 76081000 لوله ا زآلومينيوم غيرممزوج. 1,218 863,114,857 Rls. 23,069 $
80 9 1396 قزوين تايوان 38249940 --- پاک­کننده­ها? صنعت? 4,000 845,148,651 Rls. 23,939 $
81 3 1396 قزوين تايوان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 18,000 806,256,720 Rls. 24,845 $
82 7 1396 قزوين تايوان 29055900 ساير مشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه الکل هاي غيرحلقوي غير از اتکلرووينول 1,020 783,334,764 Rls. 23,362 $
83 5 1396 قزوين تايوان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 2,448 782,457,720 Rls. 23,885 $
84 9 1396 قزوين تايوان 28321020 متابي سولفيت 6,775 764,349,859 Rls. 21,669 $
85 6 1396 قزوين تايوان 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 9,329 759,353,400 Rls. 23,400 $
86 9 1396 قزوين تايوان 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 6,800 669,335,403 Rls. 18,959 $
87 3 1396 قزوين تايوان 37071000 ا مولسيون ها براي حساس نمودن سطوح براي مصارف عكاسي 63 635,935,735 Rls. 19,601 $
88 3 1396 قزوين تايوان 48025400 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن كمتراز 40gدرهرمترمربع بدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 12,354 621,394,464 Rls. 19,149 $
89 11 1396 قزوين تايوان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 2,670 567,698,010 Rls. 15,363 $
90 7 1396 قزوين تايوان 75089000 مصنوعات ا زنيکل که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 500 466,038,684 Rls. 13,899 $
91 5 1396 قزوين تايوان 84732900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول رديف 847021لغايت 847090. 3,450 393,864,000 Rls. 12,000 $
92 9 1396 قزوين تايوان 29125000 ترک?بات دارا? عامل آلدئ?د ، پل?مرها? حلقو? آلدئ?د ها 1,300 236,136,108 Rls. 6,689 $
93 3 1396 قزوين تايوان 37013010 زينگ ا فست كه هرضلع آن بيش از255ميلي مترباشد 108 229,528,265 Rls. 7,075 $
94 5 1396 قزوين تايوان 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 1,132 201,264,504 Rls. 6,132 $
95 7 1396 قزوين تايوان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 200 158,406,444 Rls. 4,725 $
96 9 1396 قزوين تايوان 38243000 ک كربورهاي فلزي به همکفشردهکنشده 340 156,315,213 Rls. 4,428 $
97 11 1396 قزوين تايوان 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 500 149,655,600 Rls. 4,050 $
98 3 1396 قزوين تايوان 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 150 147,850,100 Rls. 4,557 $
99 11 1396 قزوين تايوان 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 680 136,991,119 Rls. 3,707 $
100 7 1396 قزوين تايوان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 350 115,724,484 Rls. 3,451 $
مجموع کل
410,056,033,273 ريال
مجموع کل
11,992,385 دلار