آمار کل " واردات از" کشور (اتريش) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 قزوين اتريش 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 96,375 92,468,775,000 Rls. 2,623,972 $
2 11 1396 قزوين اتريش 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,050 13,083,210,000 Rls. 354,060 $
3 9 1396 قزوين اتريش 48064000 کاغذشيشه نماوسايرکاغذهاي برا ق شده شفاف يانيمه شفاف, بشکل رول ياورق, غيرمذکوردرجاي ديگر 146,655 7,725,188,709 Rls. 225,005 $
4 1 1396 قزوين اتريش 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 54,354 7,599,260,550 Rls. 234,371 $
5 4 1396 قزوين اتريش 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 11,040 6,544,314,000 Rls. 201,811 $
6 3 1396 قزوين اتريش 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 7,310 6,346,550,000 Rls. 195,579 $
7 4 1396 قزوين اتريش 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 150,000 4,843,793,950 Rls. 149,086 $
8 7 1396 قزوين اتريش 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 99,576 3,525,674,487 Rls. 104,443 $
9 3 1396 قزوين اتريش 48064000 کاغذشيشه نماوسايرکاغذهاي برا ق شده شفاف يانيمه شفاف, بشکل رول ياورق, غيرمذکوردرجاي ديگر 73,798 3,459,598,581 Rls. 106,633 $
10 5 1396 قزوين اتريش 48064000 کاغذشيشه نماوسايرکاغذهاي برا ق شده شفاف يانيمه شفاف, بشکل رول ياورق, غيرمذکوردرجاي ديگر 72,788 3,430,611,989 Rls. 105,250 $
11 3 1396 قزوين اتريش 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 48,003 3,045,539,328 Rls. 93,885 $
12 11 1396 قزوين اتريش 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 60,000 1,511,235,000 Rls. 40,894 $
13 9 1396 قزوين اتريش 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 11,149 1,383,785,930 Rls. 39,086 $
14 5 1396 قزوين اتريش 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 10,102 1,195,682,987 Rls. 36,494 $
15 3 1396 قزوين اتريش 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 792 1,013,314,100 Rls. 31,233 $
16 8 1396 قزوين اتريش 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 24,672 888,643,498 Rls. 25,816 $
17 10 1396 قزوين اتريش 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 791 763,664,076 Rls. 21,044 $
18 8 1396 قزوين اتريش 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 864 691,319,933 Rls. 19,668 $
19 9 1396 قزوين اتريش 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 2,635 634,173,120 Rls. 17,819 $
20 6 1396 قزوين اتريش 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 5,119 630,235,138 Rls. 18,858 $
21 7 1396 قزوين اتريش 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 5,143 627,815,523 Rls. 18,598 $
22 4 1396 قزوين اتريش 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 4,990 571,312,128 Rls. 17,584 $
23 3 1396 قزوين اتريش 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 5,058 566,805,365 Rls. 17,470 $
24 2 1396 قزوين اتريش 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 5,186 562,780,002 Rls. 17,351 $
25 4 1396 قزوين اتريش 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 2,660 559,055,320 Rls. 17,207 $
26 1 1396 قزوين اتريش 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 5,152 550,785,204 Rls. 16,989 $
مجموع کل
164,223,123,918 ريال
مجموع کل
4,750,206 دلار
[1]