آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (فريدون كنار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 فريدون كنار امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 4,163,636 123,624,545,638 Rls. 3,335,887 $
2 10 1396 فريدون كنار امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 4,331,202 118,983,626,920 Rls. 3,327,284 $
3 4 1396 فريدون كنار امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 4,019,471 91,760,739,084 Rls. 2,825,456 $
4 9 1396 فريدون كنار امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 3,348,738 88,354,138,375 Rls. 2,511,426 $
5 3 1396 فريدون كنار امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 3,857,582 83,477,153,685 Rls. 2,572,855 $
6 8 1396 فريدون كنار امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 2,771,488 71,232,002,300 Rls. 2,055,796 $
7 2 1396 فريدون كنار امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 3,011,024 61,615,174,970 Rls. 1,899,485 $
8 6 1396 فريدون كنار امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 2,376,424 57,401,140,900 Rls. 1,748,861 $
9 7 1396 فريدون كنار امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 2,261,451 56,870,087,271 Rls. 1,675,507 $
10 1 1396 فريدون كنار امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 2,635,284 54,032,287,129 Rls. 1,666,222 $
11 11 1396 فريدون كنار امارات متحده عربي 10059010 ---ذرت دامي 2,823,049 21,648,536,738 Rls. 592,234 $
12 12 1396 فريدون كنار امارات متحده عربي 10059010 ---ذرت دامي 2,711,002 21,251,023,955 Rls. 571,648 $
13 5 1396 فريدون كنار امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 471,104 10,925,731,510 Rls. 335,197 $
مجموع کل
861,176,188,475 ريال
مجموع کل
25,117,858 دلار
[1]