آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (فريدون كنار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 فريدون كنار اسپانيا 10059010 ---ذرت دامي 5,311,848 42,667,426,609 Rls. 1,302,095 $
2 3 1396 فريدون كنار اسپانيا 10059010 ---ذرت دامي 4,423,450 38,943,353,850 Rls. 1,200,992 $
3 8 1396 فريدون كنار اسپانيا 10059010 ---ذرت دامي 4,055,157 34,463,562,796 Rls. 1,001,207 $
4 4 1396 فريدون كنار اسپانيا 10059010 ---ذرت دامي 3,244,078 24,706,443,877 Rls. 761,370 $
5 9 1396 فريدون كنار اسپانيا 10059010 ---ذرت دامي 198,186 1,692,355,837 Rls. 48,401 $
مجموع کل
142,473,142,969 ريال
مجموع کل
4,314,065 دلار
[1]