آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (فرودگاه شيراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 346 26,922,003,950 Rls. 718,808 $
2 10 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 225 15,574,143,925 Rls. 433,345 $
3 9 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 146 10,432,515,325 Rls. 293,852 $
4 11 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 77 6,843,696,280 Rls. 185,994 $
5 11 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 91021900 ساعت مچي برقي ،غيرمذكور درجاي ديگر 1,113 5,018,049,000 Rls. 141,000 $
6 8 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 64 3,766,209,945 Rls. 107,067 $
7 6 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 39 2,702,964,520 Rls. 81,810 $
8 7 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 42 2,596,657,860 Rls. 76,115 $
9 5 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 41 2,539,669,840 Rls. 77,653 $
10 3 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 37 2,230,038,000 Rls. 68,720 $
11 12 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 796 894,854,100 Rls. 24,150 $
12 10 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 91021900 ساعت مچي برقي ،غيرمذكور درجاي ديگر 591 605,740,800 Rls. 16,800 $
13 4 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 737 595,750,725 Rls. 18,353 $
14 10 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 8 591,039,600 Rls. 16,400 $
15 6 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 104 430,533,620 Rls. 12,980 $
16 7 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 120 364,203,540 Rls. 10,940 $
17 3 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 195 347,150,800 Rls. 10,700 $
18 10 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 500 318,955,000 Rls. 8,850 $
19 9 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 40 279,472,240 Rls. 7,926 $
20 9 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 67 266,062,000 Rls. 7,550 $
21 9 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 3 239,632,000 Rls. 6,800 $
22 7 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85423210 ---حافظه فرار رايانه (RAM) 14 229,042,080 Rls. 6,880 $
23 4 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 84 209,782,040 Rls. 6,460 $
24 7 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 21 176,941,665 Rls. 5,315 $
25 9 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 45 176,200,000 Rls. 5,000 $
26 9 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85044030 منبع تغذيه را يانه 45 152,236,800 Rls. 4,320 $
27 9 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 27 134,835,075 Rls. 3,825 $
28 6 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 98 91,214,750 Rls. 2,750 $
29 1 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 130 88,260,000 Rls. 2,723 $
30 6 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 170 87,566,160 Rls. 2,640 $
31 4 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85176940 گيرنده ، فرستنده قابل حمل دستي از نوع راديو تلفني 21 81,110,000 Rls. 2,500 $
32 12 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85234990 --- ساير 30 77,813,400 Rls. 2,100 $
33 4 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 8 74,653,400 Rls. 2,300 $
34 4 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 45 63,617,680 Rls. 1,960 $
35 11 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 104 59,128,000 Rls. 1,600 $
36 12 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85232960 كارتريج با نوار مغناطيسي جهت درايوهاي كامپيوتري 7 57,804,240 Rls. 1,560 $
37 4 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 8 47,388,680 Rls. 1,460 $
38 1 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 187 47,286,528 Rls. 1,458 $
39 6 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 83099010 درب آلومينيومي شيشه دا رو 325 46,726,829 Rls. 1,409 $
40 4 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85286900 ساير پروژكتورها غير مذكور در جاي ديگر 9 45,441,200 Rls. 1,400 $
41 12 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 15 41,685,750 Rls. 1,125 $
42 6 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 50 30,009,184 Rls. 908 $
43 5 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 60 27,720,720 Rls. 845 $
44 4 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 330 21,443,400 Rls. 660 $
45 7 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 1 19,974,600 Rls. 600 $
46 6 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لکتريکي غيرالکترونيکي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، کيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 25 18,242,950 Rls. 550 $
47 8 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتکميل کردن کاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر 40 14,096,000 Rls. 400 $
48 11 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 18 7,021,450 Rls. 190 $
49 11 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 59114000 پارچه صافي و منسوجات ضخيم از انواعي كه براي منگنهکهاي روغنکكشي يا براي مصارف فني مشابه به كار ميکروند، همچنين آنهايي كه از موي انسان تهيه شده باشند. 15 5,685,030 Rls. 154 $
مجموع کل
85,692,270,681 ريال
مجموع کل
2,388,905 دلار
[1]