آمار کل " واردات از" کشور (ژاپن) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 غرب تهران ژاپن 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 1,965 11,188,345,000 Rls. 336,077 $
2 5 1396 غرب تهران ژاپن 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 1,800 9,906,675,000 Rls. 303,932 $
3 7 1396 غرب تهران ژاپن 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 5,186 9,282,962,964 Rls. 274,359 $
4 5 1396 غرب تهران ژاپن 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 13,835 8,490,499,005 Rls. 258,683 $
5 10 1396 غرب تهران ژاپن 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 11,079 8,380,261,054 Rls. 235,473 $
6 9 1396 غرب تهران ژاپن 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 6,541 7,790,519,966 Rls. 221,643 $
7 10 1396 غرب تهران ژاپن 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 3,502 7,296,018,324 Rls. 205,008 $
8 10 1396 غرب تهران ژاپن 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 6,800 7,147,800,000 Rls. 220,000 $
9 5 1396 غرب تهران ژاپن 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 3,214 6,362,965,807 Rls. 193,863 $
10 8 1396 غرب تهران ژاپن 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 9,363 5,993,415,789 Rls. 174,116 $
11 8 1396 غرب تهران ژاپن 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 2,200 5,671,893,656 Rls. 164,775 $
12 9 1396 غرب تهران ژاپن 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 2,613 5,547,054,901 Rls. 157,815 $
13 6 1396 غرب تهران ژاپن 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 16,058 5,375,822,224 Rls. 162,074 $
14 9 1396 غرب تهران ژاپن 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 612 5,352,284,450 Rls. 152,274 $
15 7 1396 غرب تهران ژاپن 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 3,266 4,741,887,536 Rls. 140,113 $
16 6 1396 غرب تهران ژاپن 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 183,696 4,223,124,039 Rls. 129,763 $
17 10 1396 غرب تهران ژاپن 84821000 بلبرينگ. 1,632 3,641,297,077 Rls. 102,316 $
18 3 1396 غرب تهران ژاپن 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 5,501 3,594,951,310 Rls. 110,781 $
19 3 1396 غرب تهران ژاپن 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 3,720 3,568,840,000 Rls. 110,000 $
20 4 1396 غرب تهران ژاپن 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 21,998 3,554,881,954 Rls. 109,523 $
21 3 1396 غرب تهران ژاپن 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 5,510 3,374,792,000 Rls. 104,000 $
22 5 1396 غرب تهران ژاپن 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 404 3,334,782,157 Rls. 101,602 $
23 4 1396 غرب تهران ژاپن 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 6,510 3,235,613,706 Rls. 99,686 $
24 10 1396 غرب تهران ژاپن 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 466 3,223,785,434 Rls. 90,584 $
25 12 1396 غرب تهران ژاپن 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 1,320 3,148,664,300 Rls. 85,203 $
26 6 1396 غرب تهران ژاپن 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 7,095 3,131,337,688 Rls. 94,406 $
27 8 1396 غرب تهران ژاپن 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 3,550 3,115,714,214 Rls. 90,515 $
28 5 1396 غرب تهران ژاپن 84821000 بلبرينگ. 898 3,032,091,765 Rls. 92,380 $
29 3 1396 غرب تهران ژاپن 84821000 بلبرينگ. 1,171 2,874,767,241 Rls. 88,588 $
30 7 1396 غرب تهران ژاپن 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 878 2,620,230,484 Rls. 77,380 $
31 10 1396 غرب تهران ژاپن 84133010 پمپ ا نژکتور 409 2,498,563,113 Rls. 70,206 $
32 12 1396 غرب تهران ژاپن 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 1,990 2,424,385,842 Rls. 65,604 $
33 12 1396 غرب تهران ژاپن 87032490 --- ساير وسايل نقليه داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي بجز آمبولانس ونوع هيبريدي با حجم سيلندر بيشتر از 3000 سي سي 4,440 2,376,252,625 Rls. 63,921 $
34 12 1396 غرب تهران ژاپن 84821000 بلبرينگ. 860 2,362,387,547 Rls. 63,926 $
35 1 1396 غرب تهران ژاپن 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 101,694 2,324,869,343 Rls. 72,446 $
36 9 1396 غرب تهران ژاپن 84821000 بلبرينگ. 877 2,276,071,738 Rls. 64,755 $
37 5 1396 غرب تهران ژاپن 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 13,294 2,203,608,359 Rls. 67,138 $
38 12 1396 غرب تهران ژاپن 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 176 2,081,648,912 Rls. 56,329 $
39 3 1396 غرب تهران ژاپن 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 962 1,935,538,921 Rls. 59,645 $
40 7 1396 غرب تهران ژاپن 84821000 بلبرينگ. 500 1,899,723,474 Rls. 56,071 $
41 8 1396 غرب تهران ژاپن 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 2,444 1,866,794,213 Rls. 54,233 $
42 2 1396 غرب تهران ژاپن 87032490 --- ساير وسايل نقليه داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي بجز آمبولانس ونوع هيبريدي با حجم سيلندر بيشتر از 3000 سي سي 2,450 1,622,450,000 Rls. 50,000 $
43 8 1396 غرب تهران ژاپن 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 980 1,504,170,146 Rls. 43,698 $
44 10 1396 غرب تهران ژاپن 27101910 روغن موتور 15,483 1,349,260,560 Rls. 37,731 $
45 4 1396 غرب تهران ژاپن 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 440 986,928,659 Rls. 30,406 $
46 6 1396 غرب تهران ژاپن 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 229 969,779,964 Rls. 29,238 $
47 4 1396 غرب تهران ژاپن 30051020 هنديکپلاست 16,240 943,632,150 Rls. 28,995 $
48 3 1396 غرب تهران ژاپن 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 14,500 908,572,000 Rls. 28,000 $
49 3 1396 غرب تهران ژاپن 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 3,110 896,646,019 Rls. 27,637 $
50 2 1396 غرب تهران ژاپن 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,740 892,347,500 Rls. 27,500 $
51 10 1396 غرب تهران ژاپن 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 2,100 870,936,000 Rls. 24,000 $
52 3 1396 غرب تهران ژاپن 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 5,202 852,410,861 Rls. 26,268 $
53 4 1396 غرب تهران ژاپن 84821000 بلبرينگ. 322 800,683,357 Rls. 24,668 $
54 5 1396 غرب تهران ژاپن 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,450 789,864,000 Rls. 24,000 $
55 7 1396 غرب تهران ژاپن 30051020 هنديکپلاست 12,180 788,383,200 Rls. 23,256 $
56 8 1396 غرب تهران ژاپن 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 6,952 754,964,950 Rls. 22,130 $
57 4 1396 غرب تهران ژاپن 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 88 706,694,726 Rls. 21,773 $
58 8 1396 غرب تهران ژاپن 84821000 بلبرينگ. 244 652,221,516 Rls. 18,948 $
59 2 1396 غرب تهران ژاپن 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 1,750 648,980,000 Rls. 20,000 $
60 10 1396 غرب تهران ژاپن 30051020 هنديکپلاست 8,120 561,552,475 Rls. 15,574 $
61 5 1396 غرب تهران ژاپن 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 297 543,163,400 Rls. 16,549 $
62 7 1396 غرب تهران ژاپن 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 336 526,312,502 Rls. 15,529 $
63 6 1396 غرب تهران ژاپن 30051020 هنديکپلاست 8,120 508,050,250 Rls. 15,437 $
64 9 1396 غرب تهران ژاپن 30051020 هنديکپلاست 8,120 503,955,725 Rls. 14,275 $
65 1 1396 غرب تهران ژاپن 30051020 هنديکپلاست 8,120 473,973,600 Rls. 14,620 $
66 5 1396 غرب تهران ژاپن 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 4,771 472,914,300 Rls. 14,460 $
67 4 1396 غرب تهران ژاپن 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,200 423,085,000 Rls. 13,000 $
68 12 1396 غرب تهران ژاپن 84133010 پمپ ا نژکتور 64 378,631,322 Rls. 10,246 $
69 9 1396 غرب تهران ژاپن 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 65 361,720,820 Rls. 10,291 $
70 3 1396 غرب تهران ژاپن 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 47 357,034,339 Rls. 11,002 $
71 3 1396 غرب تهران ژاپن 27101920 گريس 2,553 299,782,560 Rls. 9,240 $
72 10 1396 غرب تهران ژاپن 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 54 254,212,227 Rls. 7,143 $
73 12 1396 غرب تهران ژاپن 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 77 219,589,936 Rls. 5,942 $
74 9 1396 غرب تهران ژاپن 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 134 190,579,636 Rls. 5,422 $
75 5 1396 غرب تهران ژاپن 27101910 روغن موتور 2,172 170,621,985 Rls. 5,217 $
76 6 1396 غرب تهران ژاپن 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 42 158,924,952 Rls. 4,791 $
77 7 1396 غرب تهران ژاپن 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 42 153,906,265 Rls. 4,534 $
78 3 1396 غرب تهران ژاپن 27101910 روغن موتور 2,200 149,768,317 Rls. 4,616 $
79 12 1396 غرب تهران ژاپن 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 26 144,135,956 Rls. 3,900 $
80 10 1396 غرب تهران ژاپن 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 98 128,636,796 Rls. 3,615 $
81 3 1396 غرب تهران ژاپن 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,376 126,888,484 Rls. 3,911 $
82 8 1396 غرب تهران ژاپن 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 63 122,265,567 Rls. 3,552 $
83 7 1396 غرب تهران ژاپن 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 1,300 117,152,908 Rls. 3,532 $
84 7 1396 غرب تهران ژاپن 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 287 116,754,880 Rls. 3,520 $
85 8 1396 غرب تهران ژاپن 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 14 78,244,648 Rls. 2,273 $
86 8 1396 غرب تهران ژاپن 27101910 روغن موتور 893 73,884,561 Rls. 2,166 $
87 3 1396 غرب تهران ژاپن 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,500 64,898,000 Rls. 2,000 $
88 4 1396 غرب تهران ژاپن 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 27 58,278,664 Rls. 1,796 $
89 7 1396 غرب تهران ژاپن 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 294 53,402,090 Rls. 1,610 $
90 7 1396 غرب تهران ژاپن 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 355 47,464,839 Rls. 1,431 $
91 8 1396 غرب تهران ژاپن 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 238 39,946,387 Rls. 1,160 $
92 3 1396 غرب تهران ژاپن 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 440 28,875,160 Rls. 890 $
93 6 1396 غرب تهران ژاپن 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 3 7,093,191 Rls. 214 $
94 3 1396 غرب تهران ژاپن 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 3 2,009,366 Rls. 62 $
مجموع کل
207,309,759,848 ريال
مجموع کل
6,122,974 دلار
[1]