آمار کل " واردات از" کشور (لوگزامبورگ) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 غرب تهران لوگزامبورگ 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 40,300 19,536,015,150 Rls. 601,886 $
2 2 1396 غرب تهران لوگزامبورگ 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن , مخلوط نشده 21,000 15,095,829,650 Rls. 465,389 $
3 3 1396 غرب تهران لوگزامبورگ 29362920 نيكوتينيك اسيد (نياسين) 18,000 5,995,903,500 Rls. 184,728 $
4 7 1396 غرب تهران لوگزامبورگ 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 4,000 5,159,472,800 Rls. 152,009 $
5 12 1396 غرب تهران لوگزامبورگ 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 9,700 4,315,164,000 Rls. 116,778 $
6 8 1396 غرب تهران لوگزامبورگ 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 16,875 4,220,056,969 Rls. 120,694 $
7 5 1396 غرب تهران لوگزامبورگ 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 4,700 4,062,216,535 Rls. 124,003 $
8 7 1396 غرب تهران لوگزامبورگ 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 15,625 3,595,058,350 Rls. 105,918 $
9 8 1396 غرب تهران لوگزامبورگ 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن , مخلوط نشده 3,000 3,214,410,150 Rls. 91,932 $
10 2 1396 غرب تهران لوگزامبورگ 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 2,500 2,838,560,000 Rls. 87,515 $
11 5 1396 غرب تهران لوگزامبورگ 29362290 سايرمشتقاتويتامينB1 مخلوط نشده 1,000 2,682,071,200 Rls. 81,873 $
12 2 1396 غرب تهران لوگزامبورگ 29362920 نيكوتينيك اسيد (نياسين) 8,000 2,475,695,200 Rls. 76,323 $
13 5 1396 غرب تهران لوگزامبورگ 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 10,000 2,413,632,000 Rls. 73,678 $
14 12 1396 غرب تهران لوگزامبورگ 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 300 1,868,833,260 Rls. 50,575 $
15 9 1396 غرب تهران لوگزامبورگ 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 1,000 1,846,835,700 Rls. 52,543 $
16 5 1396 غرب تهران لوگزامبورگ 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 1,000 1,753,751,200 Rls. 53,535 $
17 5 1396 غرب تهران لوگزامبورگ 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 1,000 1,370,819,200 Rls. 41,846 $
18 5 1396 غرب تهران لوگزامبورگ 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 1,000 1,324,403,200 Rls. 40,429 $
19 10 1396 غرب تهران لوگزامبورگ 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 5,000 1,192,493,250 Rls. 33,927 $
20 2 1396 غرب تهران لوگزامبورگ 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 6,000 1,126,580,400 Rls. 34,731 $
21 5 1396 غرب تهران لوگزامبورگ 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن , مخلوط نشده 1,000 1,014,963,200 Rls. 30,983 $
22 9 1396 غرب تهران لوگزامبورگ 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 1,000 927,494,750 Rls. 26,388 $
23 3 1396 غرب تهران لوگزامبورگ 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 2,500 770,803,875 Rls. 23,758 $
24 2 1396 غرب تهران لوگزامبورگ 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 2,500 755,499,375 Rls. 23,283 $
25 9 1396 غرب تهران لوگزامبورگ 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 1,500 726,653,587 Rls. 20,620 $
26 5 1396 غرب تهران لوگزامبورگ 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 1,500 675,352,800 Rls. 20,616 $
27 5 1396 غرب تهران لوگزامبورگ 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن , مخلوط نشده 500 652,531,600 Rls. 19,919 $
مجموع کل
91,611,100,901 ريال
مجموع کل
2,755,879 دلار
[1]