آمار کل " واردات از" کشور (لهستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 غرب تهران لهستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 188,261 12,202,480,302 Rls. 376,522 $
2 4 1396 غرب تهران لهستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 142,719 9,250,278,064 Rls. 285,420 $
3 11 1396 غرب تهران لهستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 86,169 6,368,233,776 Rls. 172,338 $
4 8 1396 غرب تهران لهستان 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 16,300 5,561,663,400 Rls. 164,756 $
5 3 1396 غرب تهران لهستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 83,727 5,432,877,576 Rls. 167,454 $
6 5 1396 غرب تهران لهستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 80,366 5,212,247,168 Rls. 160,734 $
7 9 1396 غرب تهران لهستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 48,412 3,445,869,336 Rls. 96,824 $
8 3 1396 غرب تهران لهستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 44,481 2,881,787,722 Rls. 88,961 $
9 7 1396 غرب تهران لهستان 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 15,517 2,810,665,915 Rls. 84,427 $
10 7 1396 غرب تهران لهستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 41,382 2,755,296,324 Rls. 82,764 $
11 8 1396 غرب تهران لهستان 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 11,400 2,267,631,000 Rls. 67,176 $
12 6 1396 غرب تهران لهستان 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 12,655 1,858,215,600 Rls. 57,097 $
13 1 1396 غرب تهران لهستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 27,518 1,783,454,660 Rls. 55,036 $
14 2 1396 غرب تهران لهستان 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 6,825 1,660,282,780 Rls. 51,188 $
15 5 1396 غرب تهران لهستان 82121000 ک خودتراش 6,600 1,654,228,800 Rls. 50,400 $
16 12 1396 غرب تهران لهستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 21,910 1,629,008,500 Rls. 43,820 $
17 5 1396 غرب تهران لهستان 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 549 1,338,429,788 Rls. 40,982 $
18 7 1396 غرب تهران لهستان 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 1,266 1,274,613,412 Rls. 37,553 $
19 5 1396 غرب تهران لهستان 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 7,328 987,709,988 Rls. 30,302 $
20 5 1396 غرب تهران لهستان 96081020 قلم نوك ساچمه اي با جوهر مايع (روا ن نويس ) 2,400 987,330,000 Rls. 30,000 $
21 7 1396 غرب تهران لهستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 14,300 952,122,600 Rls. 28,600 $
22 6 1396 غرب تهران لهستان 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 33,731 706,704,760 Rls. 21,306 $
23 9 1396 غرب تهران لهستان 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 5,603 702,251,415 Rls. 19,921 $
24 3 1396 غرب تهران لهستان 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 3,000 695,640,000 Rls. 21,968 $
25 5 1396 غرب تهران لهستان 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 217 631,621,524 Rls. 19,340 $
26 12 1396 غرب تهران لهستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 7,750 576,212,500 Rls. 15,500 $
27 4 1396 غرب تهران لهستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 5,337 563,539,050 Rls. 17,345 $
28 7 1396 غرب تهران لهستان 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 214 504,725,826 Rls. 14,870 $
29 6 1396 غرب تهران لهستان 84189100 مبلهاي طراحي شده برا ي کارگذا شتن تجهيزا ت سردکننده يامنجمدکننده 2,875 454,660,062 Rls. 13,657 $
30 7 1396 غرب تهران لهستان 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 3,030 419,799,510 Rls. 12,610 $
31 1 1396 غرب تهران لهستان 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 2,380 409,086,300 Rls. 12,611 $
32 12 1396 غرب تهران لهستان 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 1,900 361,944,000 Rls. 9,857 $
33 7 1396 غرب تهران لهستان 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 411 359,445,934 Rls. 10,590 $
34 5 1396 غرب تهران لهستان 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 2,943 340,543,192 Rls. 10,413 $
35 7 1396 غرب تهران لهستان 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 2,214 267,894,341 Rls. 8,047 $
36 11 1396 غرب تهران لهستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,720 252,640,480 Rls. 6,880 $
37 10 1396 غرب تهران لهستان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 176 241,112,513 Rls. 7,348 $
38 6 1396 غرب تهران لهستان 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان ، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 1,116 236,898,825 Rls. 7,279 $
39 11 1396 غرب تهران لهستان 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 1,115 180,972,000 Rls. 4,928 $
40 9 1396 غرب تهران لهستان 64029100 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچوياپلاستيک. 269 128,442,283 Rls. 3,644 $
41 3 1396 غرب تهران لهستان 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 649 121,397,054 Rls. 3,741 $
42 9 1396 غرب تهران لهستان 83024110 يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc 318 99,759,597 Rls. 2,830 $
43 9 1396 غرب تهران لهستان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 661 99,536,921 Rls. 2,824 $
44 5 1396 غرب تهران لهستان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 190 81,906,400 Rls. 2,504 $
45 4 1396 غرب تهران لهستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 681 72,942,360 Rls. 2,244 $
46 6 1396 غرب تهران لهستان 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 253 58,930,755 Rls. 1,811 $
47 7 1396 غرب تهران لهستان 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 199 44,043,993 Rls. 1,323 $
48 5 1396 غرب تهران لهستان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 417 40,648,432 Rls. 1,243 $
49 10 1396 غرب تهران لهستان 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 77 37,422,972 Rls. 1,140 $
50 9 1396 غرب تهران لهستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 145 30,383,468 Rls. 862 $
51 6 1396 غرب تهران لهستان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 27 22,789,541 Rls. 700 $
52 10 1396 غرب تهران لهستان 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 28 22,523,085 Rls. 686 $
53 6 1396 غرب تهران لهستان 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 18 16,010,175 Rls. 492 $
54 5 1396 غرب تهران لهستان 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 95 8,165,048 Rls. 250 $
55 6 1396 غرب تهران لهستان 85129010 تيغه کامل برف پاک کن 14 6,825,585 Rls. 210 $
56 6 1396 غرب تهران لهستان 25081000 بنتونيت 320 6,357,760 Rls. 192 $
57 7 1396 غرب تهران لهستان 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 48 4,327,830 Rls. 130 $
مجموع کل
81,122,532,202 ريال
مجموع کل
2,433,650 دلار
[1]