آمار کل " واردات از" کشور (فنلاند) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 غرب تهران فنلاند 84213930 هسته مرکزي فيلتر تصفيه دود اگزوز خودرو پوشش داده شده 5,345 15,539,265,888 Rls. 479,009 $
2 8 1396 غرب تهران فنلاند 48103200 کاغذکرا فت, سفيدشده, که بابيش ا ز95%ا لياف ا زا لياف چوب ,هرمترمربع حدا قل 150گرم باشد 560,252 14,491,606,277 Rls. 421,665 $
3 10 1396 غرب تهران فنلاند 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 12,290 12,831,456,144 Rls. 356,044 $
4 9 1396 غرب تهران فنلاند 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 175,836 9,776,428,445 Rls. 277,044 $
5 5 1396 غرب تهران فنلاند 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 13,778 8,088,675,090 Rls. 246,441 $
6 8 1396 غرب تهران فنلاند 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 148,619 7,660,101,890 Rls. 220,749 $
7 11 1396 غرب تهران فنلاند 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 8,242 7,501,319,904 Rls. 202,443 $
8 1 1396 غرب تهران فنلاند 84213930 هسته مرکزي فيلتر تصفيه دود اگزوز خودرو پوشش داده شده 2,565 7,326,504,000 Rls. 226,015 $
9 11 1396 غرب تهران فنلاند 44071900 -- سا?ر 247,998 7,254,874,164 Rls. 197,213 $
10 7 1396 غرب تهران فنلاند 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 115,579 6,341,869,080 Rls. 186,979 $
11 12 1396 غرب تهران فنلاند 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 3,652 5,688,832,432 Rls. 161,138 $
12 3 1396 غرب تهران فنلاند 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 136,032 5,647,156,050 Rls. 174,008 $
13 2 1396 غرب تهران فنلاند 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 112,769 4,498,381,000 Rls. 138,656 $
14 6 1396 غرب تهران فنلاند 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 90,760 4,174,598,400 Rls. 125,865 $
15 12 1396 غرب تهران فنلاند 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 79,288 4,118,041,604 Rls. 110,510 $
16 2 1396 غرب تهران فنلاند 84213930 هسته مرکزي فيلتر تصفيه دود اگزوز خودرو پوشش داده شده 1,053 3,148,658,184 Rls. 97,067 $
17 3 1396 غرب تهران فنلاند 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 4,131 2,920,941,000 Rls. 90,030 $
18 5 1396 غرب تهران فنلاند 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 44,578 2,000,126,950 Rls. 60,939 $
19 4 1396 غرب تهران فنلاند 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 45,946 1,958,204,100 Rls. 60,077 $
20 10 1396 غرب تهران فنلاند 44071900 -- سا?ر 59,595 1,642,517,792 Rls. 45,449 $
21 9 1396 غرب تهران فنلاند 44071900 -- سا?ر 46,471 1,208,317,320 Rls. 33,952 $
22 11 1396 غرب تهران فنلاند 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 20,296 1,107,252,720 Rls. 29,965 $
23 11 1396 غرب تهران فنلاند 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 2,634 1,094,864,400 Rls. 30,366 $
24 12 1396 غرب تهران فنلاند 44079500 چوب اره شده ياناهمواري گرفته شده ازدرازا ،لايه بري شده ياپوست كنده به ضخامت بيش از 6mmازگونه زبان گنجشك . 13,756 564,165,187 Rls. 15,176 $
مجموع کل
136,584,158,021 ريال
مجموع کل
3,986,800 دلار
[1]