آمار کل " واردات از" کشور (فرانسه) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 غرب تهران فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 5,213,137 2,197,869,824,421 Rls. 61,061,200 $
2 8 1396 غرب تهران فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 5,310,919 2,014,689,836,684 Rls. 58,051,131 $
3 11 1396 غرب تهران فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 3,958,190 1,806,855,752,810 Rls. 49,114,091 $
4 9 1396 غرب تهران فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 4,358,088 1,645,049,591,936 Rls. 46,599,027 $
5 7 1396 غرب تهران فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 3,766,907 1,485,217,203,536 Rls. 43,923,049 $
6 3 1396 غرب تهران فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 3,558,894 1,398,364,200,067 Rls. 43,096,153 $
7 4 1396 غرب تهران فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 3,706,355 1,350,155,047,878 Rls. 41,501,293 $
8 5 1396 غرب تهران فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 3,678,901 1,287,183,677,961 Rls. 39,299,983 $
9 2 1396 غرب تهران فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 3,180,910 1,230,987,005,088 Rls. 37,947,505 $
10 6 1396 غرب تهران فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 3,027,211 1,189,764,036,113 Rls. 35,893,949 $
11 12 1396 غرب تهران فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 2,715,324 1,043,104,425,839 Rls. 28,012,308 $
12 1 1396 غرب تهران فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 1,099,886 419,360,672,610 Rls. 12,931,882 $
13 10 1396 غرب تهران فرانسه 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 1,107,603 346,824,278,439 Rls. 9,847,021 $
14 11 1396 غرب تهران فرانسه 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 918,658 271,703,126,173 Rls. 7,601,517 $
15 7 1396 غرب تهران فرانسه 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 768,090 237,758,522,717 Rls. 7,108,897 $
16 4 1396 غرب تهران فرانسه 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 897,550 197,132,711,998 Rls. 6,046,991 $
17 8 1396 غرب تهران فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 50,306 187,988,445,334 Rls. 5,431,909 $
18 5 1396 غرب تهران فرانسه 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 882,600 187,328,778,420 Rls. 5,719,930 $
19 12 1396 غرب تهران فرانسه 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 522,310 176,850,192,645 Rls. 4,774,384 $
20 9 1396 غرب تهران فرانسه 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 705,775 174,942,500,501 Rls. 5,152,882 $
21 10 1396 غرب تهران فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 39,019 153,047,649,110 Rls. 4,252,706 $
22 6 1396 غرب تهران فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 40,307 147,517,142,647 Rls. 4,437,375 $
23 5 1396 غرب تهران فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 41,842 137,430,331,494 Rls. 4,194,761 $
24 9 1396 غرب تهران فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 35,471 136,046,038,466 Rls. 3,852,791 $
25 6 1396 غرب تهران فرانسه 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 611,203 130,483,182,972 Rls. 3,941,771 $
26 2 1396 غرب تهران فرانسه 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 598,952 123,577,303,518 Rls. 3,809,513 $
27 7 1396 غرب تهران فرانسه 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 537,535 123,293,826,403 Rls. 3,651,768 $
28 3 1396 غرب تهران فرانسه 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 609,348 105,531,512,409 Rls. 3,252,483 $
29 7 1396 غرب تهران فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 26,441 98,660,325,607 Rls. 2,929,296 $
30 8 1396 غرب تهران فرانسه 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 185,682 81,988,721,542 Rls. 2,400,517 $
31 8 1396 غرب تهران فرانسه 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 157,175 77,942,441,060 Rls. 2,240,170 $
32 2 1396 غرب تهران فرانسه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 242,226 75,165,127,605 Rls. 2,317,320 $
33 11 1396 غرب تهران فرانسه 98870443 با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به استثناي لاستيك 275,850 68,320,561,190 Rls. 1,855,646 $
34 2 1396 غرب تهران فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 19,580 63,727,770,108 Rls. 1,964,629 $
35 3 1396 غرب تهران فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 17,698 61,477,204,790 Rls. 1,894,632 $
36 8 1396 غرب تهران فرانسه 98870443 با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به استثناي لاستيك 195,748 60,586,382,370 Rls. 1,744,274 $
37 6 1396 غرب تهران فرانسه 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 128,063 60,318,427,165 Rls. 1,829,961 $
38 5 1396 غرب تهران فرانسه 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 124,289 58,289,465,653 Rls. 1,782,976 $
39 11 1396 غرب تهران فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 12,572 52,042,217,918 Rls. 1,418,400 $
40 12 1396 غرب تهران فرانسه 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 97,920 51,503,152,185 Rls. 1,381,703 $
41 1 1396 غرب تهران فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 15,801 50,632,934,950 Rls. 1,561,585 $
42 1 1396 غرب تهران فرانسه 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 253,861 48,300,052,885 Rls. 1,489,400 $
43 4 1396 غرب تهران فرانسه 98870443 با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به استثناي لاستيك 165,465 48,271,357,291 Rls. 1,484,320 $
44 5 1396 غرب تهران فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 35,083 44,497,953,708 Rls. 1,367,852 $
45 2 1396 غرب تهران فرانسه 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 146,864 43,919,475,916 Rls. 1,353,942 $
46 9 1396 غرب تهران فرانسه 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 91,227 43,918,323,879 Rls. 1,246,135 $
47 11 1396 غرب تهران فرانسه 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 81,600 42,545,184,660 Rls. 1,152,777 $
48 4 1396 غرب تهران فرانسه 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 79,926 33,903,799,642 Rls. 1,042,440 $
49 4 1396 غرب تهران فرانسه 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 51,708 30,838,052,455 Rls. 948,012 $
50 4 1396 غرب تهران فرانسه 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 24,349 28,780,782,996 Rls. 886,913 $
51 3 1396 غرب تهران فرانسه 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 20,754 26,891,987,847 Rls. 828,768 $
52 5 1396 غرب تهران فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 28,318 24,748,787,655 Rls. 758,876 $
53 3 1396 غرب تهران فرانسه 98870443 با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به استثناي لاستيك 89,270 24,025,001,054 Rls. 740,384 $
54 7 1396 غرب تهران فرانسه 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 48,815 23,189,576,925 Rls. 685,317 $
55 10 1396 غرب تهران فرانسه 98870443 با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به استثناي لاستيك 90,040 22,654,519,690 Rls. 626,903 $
56 5 1396 غرب تهران فرانسه 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 33,016 22,501,152,956 Rls. 689,800 $
57 4 1396 غرب تهران فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 6,124 21,088,263,934 Rls. 647,463 $
58 5 1396 غرب تهران فرانسه 98870443 با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به استثناي لاستيك 82,102 19,052,082,111 Rls. 581,923 $
59 12 1396 غرب تهران فرانسه 98870443 با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به استثناي لاستيك 90,853 18,253,499,246 Rls. 491,000 $
60 8 1396 غرب تهران فرانسه 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 27,965 16,920,023,644 Rls. 488,108 $
61 6 1396 غرب تهران فرانسه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 33,763 16,585,706,010 Rls. 498,526 $
62 12 1396 غرب تهران فرانسه 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 3,868 16,294,295,161 Rls. 438,078 $
63 7 1396 غرب تهران فرانسه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 35,182 16,007,524,106 Rls. 482,003 $
64 11 1396 غرب تهران فرانسه 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 91,401 15,811,972,122 Rls. 427,871 $
65 10 1396 غرب تهران فرانسه 83016090 ---سايراجزاء وقطعات قفل ها 31,161 15,609,591,172 Rls. 433,176 $
66 8 1396 غرب تهران فرانسه 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 11,670 15,364,789,398 Rls. 452,678 $
67 9 1396 غرب تهران فرانسه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 531,390 15,252,288,042 Rls. 454,089 $
68 3 1396 غرب تهران فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 25,192 14,058,515,786 Rls. 433,489 $
69 8 1396 غرب تهران فرانسه 90213100 مفصل هاي مصنوعي 1,200 13,868,620,224 Rls. 424,052 $
70 7 1396 غرب تهران فرانسه 98870443 با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به استثناي لاستيك 44,306 13,407,386,101 Rls. 395,612 $
71 7 1396 غرب تهران فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 6,577 13,182,446,585 Rls. 396,301 $
72 7 1396 غرب تهران فرانسه 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 21,108 13,154,775,957 Rls. 390,791 $
73 6 1396 غرب تهران فرانسه 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 10,700 13,019,401,566 Rls. 395,594 $
74 9 1396 غرب تهران فرانسه 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 9,300 12,965,258,415 Rls. 367,934 $
75 1 1396 غرب تهران فرانسه 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 45,024 12,859,385,140 Rls. 396,428 $
76 4 1396 غرب تهران فرانسه 85111000 شمع هاي جرقه زن 20,800 12,711,398,400 Rls. 391,306 $
77 2 1396 غرب تهران فرانسه 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 9,261 12,657,594,027 Rls. 390,642 $
78 6 1396 غرب تهران فرانسه 98870443 با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به استثناي لاستيك 49,757 12,321,892,805 Rls. 371,270 $
79 5 1396 غرب تهران فرانسه 83016090 ---سايراجزاء وقطعات قفل ها 32,306 12,194,313,755 Rls. 371,941 $
80 12 1396 غرب تهران فرانسه 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 30,602 12,102,706,498 Rls. 327,362 $
81 3 1396 غرب تهران فرانسه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 18,165 11,992,543,002 Rls. 369,637 $
82 7 1396 غرب تهران فرانسه 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 11,226 11,928,954,945 Rls. 355,865 $
83 9 1396 غرب تهران فرانسه 98870443 با ساخت داخل 30 درصد تا کمتر از 40 درصد به استثناي لاستيك 46,249 11,641,473,206 Rls. 329,887 $
84 8 1396 غرب تهران فرانسه 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 484 11,485,885,004 Rls. 335,129 $
85 1 1396 غرب تهران فرانسه 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 10,003 11,462,325,495 Rls. 354,169 $
86 3 1396 غرب تهران فرانسه 85111000 شمع هاي جرقه زن 19,200 11,362,498,000 Rls. 350,187 $
87 12 1396 غرب تهران فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 9,757 11,350,053,388 Rls. 305,839 $
88 7 1396 غرب تهران فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 13,164 10,333,683,472 Rls. 307,402 $
89 12 1396 غرب تهران فرانسه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 313,206 9,728,657,712 Rls. 271,311 $
90 6 1396 غرب تهران فرانسه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 16,010 9,707,195,411 Rls. 299,182 $
91 6 1396 غرب تهران فرانسه 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 24,200 9,608,457,651 Rls. 292,147 $
92 9 1396 غرب تهران فرانسه 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 3,145 9,562,162,500 Rls. 290,546 $
93 4 1396 غرب تهران فرانسه 83016090 ---سايراجزاء وقطعات قفل ها 21,550 9,362,362,745 Rls. 287,617 $
94 3 1396 غرب تهران فرانسه 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 55,152 9,249,119,413 Rls. 285,066 $
95 2 1396 غرب تهران فرانسه 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 57,575 9,248,964,302 Rls. 285,136 $
96 4 1396 غرب تهران فرانسه 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 24,200 9,242,862,600 Rls. 284,003 $
97 2 1396 غرب تهران فرانسه 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کارو وا نت 19,583 9,105,804,593 Rls. 280,715 $
98 4 1396 غرب تهران فرانسه 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 3,020 9,062,905,275 Rls. 278,473 $
99 12 1396 غرب تهران فرانسه 83016090 ---سايراجزاء وقطعات قفل ها 15,271 8,911,630,392 Rls. 238,183 $
100 5 1396 غرب تهران فرانسه 85111000 شمع هاي جرقه زن 13,600 8,635,075,200 Rls. 263,906 $
مجموع کل
21,833,423,904,402 ريال
مجموع کل
637,643,255 دلار