آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 42,615 41,069,270,000 Rls. 1,265,000 $
2 4 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 42,468 26,002,410,200 Rls. 800,936 $
3 2 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 48,524 23,252,275,200 Rls. 716,800 $
4 8 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 17,638 5,983,193,468 Rls. 178,424 $
5 10 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 4,140 4,967,666,200 Rls. 137,842 $
6 2 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 53,000 4,385,659,400 Rls. 135,200 $
7 3 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 84593100 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي 65,000 4,003,589,000 Rls. 123,400 $
8 9 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 54,000 3,637,921,500 Rls. 103,500 $
9 6 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 39,000 3,073,439,540 Rls. 92,660 $
10 8 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 12,485 2,808,062,914 Rls. 86,363 $
11 7 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 84593100 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي 41,000 2,615,340,000 Rls. 78,000 $
12 1 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 84593100 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي 29,500 2,530,164,000 Rls. 78,000 $
13 6 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 41,000 2,424,306,900 Rls. 75,570 $
14 7 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 2,070 2,320,165,400 Rls. 68,357 $
15 6 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 2,070 2,304,536,500 Rls. 69,224 $
16 5 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 7,615 2,292,730,313 Rls. 70,594 $
17 1 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 17,632 2,100,556,800 Rls. 64,800 $
18 2 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 23,000 1,874,974,200 Rls. 57,800 $
19 5 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 4,576 1,835,147,028 Rls. 56,485 $
20 3 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 1,905 1,784,805,000 Rls. 55,000 $
21 8 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 33051000 شامپوها 21,725 1,738,780,074 Rls. 53,448 $
22 2 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 86071200 بوژي وبوژي را هنماي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن غيرازرديف 86071100 18,338 1,631,620,000 Rls. 50,298 $
23 8 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 14,000 1,548,990,000 Rls. 45,000 $
24 8 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 23,000 1,497,730,100 Rls. 43,700 $
25 4 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 19,500 1,429,560,000 Rls. 44,000 $
26 10 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 15,816 1,425,858,660 Rls. 39,292 $
27 5 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 3,203 1,382,797,706 Rls. 42,488 $
28 6 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 400 1,199,201,200 Rls. 36,295 $
29 6 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 84591000 ماشين ا بزارهاي داراي سرسره اي براي كار روي فلزات 15,000 1,194,084,000 Rls. 36,000 $
30 8 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 2,685 1,178,332,291 Rls. 36,260 $
31 4 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 84593100 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي 9,500 812,250,000 Rls. 25,000 $
32 6 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 84593100 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي 6,700 656,440,000 Rls. 20,000 $
33 8 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 13,511 569,413,800 Rls. 16,200 $
34 5 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 2,113 567,003,054 Rls. 17,430 $
35 3 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 9,000 554,638,500 Rls. 17,100 $
36 5 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 39,921 553,685,045 Rls. 16,929 $
37 5 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 1,827 404,802,300 Rls. 12,438 $
38 5 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 33051000 شامپوها 6,578 345,107,256 Rls. 10,635 $
39 3 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت کردن چرخ دنده 5,000 308,132,500 Rls. 9,500 $
40 5 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 561 307,373,175 Rls. 9,445 $
41 4 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 19,600 284,287,500 Rls. 8,750 $
42 9 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 3,002 189,956,444 Rls. 5,404 $
43 10 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 27101940 روغن پايه معدني 1,200 188,244,000 Rls. 5,289 $
44 8 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 1,100 174,832,382 Rls. 5,381 $
45 3 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه درجاي ديگرمذکورنباشد 1,500 145,998,000 Rls. 4,500 $
46 8 1396 غرب تهران فدراسيون روسيه 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 1,262 91,867,982 Rls. 2,828 $
مجموع کل
161,647,199,532 ريال
مجموع کل
4,927,565 دلار
[1]