آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 غرب تهران سوئيس 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 911 5,645,145,000 Rls. 174,195 $
2 11 1396 غرب تهران سوئيس 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 35,772 5,461,474,897 Rls. 148,261 $
3 2 1396 غرب تهران سوئيس 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 2,944 5,256,627,335 Rls. 162,152 $
4 12 1396 غرب تهران سوئيس 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 4,500 5,094,693,750 Rls. 137,862 $
5 7 1396 غرب تهران سوئيس 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 35,543 4,838,899,021 Rls. 142,563 $
6 9 1396 غرب تهران سوئيس 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 17,802 2,491,502,053 Rls. 70,679 $
7 6 1396 غرب تهران سوئيس 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 17,886 2,348,224,501 Rls. 71,544 $
8 12 1396 غرب تهران سوئيس 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 15,840 2,266,263,014 Rls. 60,571 $
9 3 1396 غرب تهران سوئيس 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,146 2,216,218,423 Rls. 68,320 $
10 3 1396 غرب تهران سوئيس 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 17,886 2,211,909,035 Rls. 68,164 $
11 12 1396 غرب تهران سوئيس 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 18,063 2,063,524,041 Rls. 55,582 $
12 11 1396 غرب تهران سوئيس 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 4,005 1,790,447,115 Rls. 48,449 $
13 4 1396 غرب تهران سوئيس 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 20,256 1,533,154,781 Rls. 47,245 $
14 5 1396 غرب تهران سوئيس 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 4,005 1,512,271,960 Rls. 46,164 $
15 6 1396 غرب تهران سوئيس 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 1,510 1,106,602,988 Rls. 33,624 $
16 2 1396 غرب تهران سوئيس 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 2,000 1,004,186,480 Rls. 30,958 $
17 11 1396 غرب تهران سوئيس 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,380 985,437,035 Rls. 26,958 $
18 11 1396 غرب تهران سوئيس 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 868 903,384,535 Rls. 24,894 $
19 1 1396 غرب تهران سوئيس 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 3,150 808,770,491 Rls. 24,933 $
20 4 1396 غرب تهران سوئيس 68141000 صفحه, ورق ونوا را زميکاي فشرده يادوباره ساخته شده،حتي روي تكيه گاه ازكاغذ ،مقوا ياساير مواد . 848 772,259,265 Rls. 23,793 $
21 4 1396 غرب تهران سوئيس 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,900 739,500,000 Rls. 22,722 $
22 11 1396 غرب تهران سوئيس 96083090 قلم خودنويس ، قلم استيلوگراف وساير قلم ها، با جوهر خميري 264 726,687,225 Rls. 20,025 $
23 9 1396 غرب تهران سوئيس 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 991 644,445,242 Rls. 18,722 $
24 2 1396 غرب تهران سوئيس 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 1,025 595,331,677 Rls. 18,353 $
25 5 1396 غرب تهران سوئيس 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 456 546,923,664 Rls. 16,834 $
26 5 1396 غرب تهران سوئيس 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 320 476,200,000 Rls. 14,560 $
27 11 1396 غرب تهران سوئيس 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 915 438,741,268 Rls. 12,090 $
28 3 1396 غرب تهران سوئيس 68141000 صفحه, ورق ونوا را زميکاي فشرده يادوباره ساخته شده،حتي روي تكيه گاه ازكاغذ ،مقوا ياساير مواد . 458 424,124,890 Rls. 13,073 $
29 7 1396 غرب تهران سوئيس 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 554 323,923,226 Rls. 9,842 $
30 10 1396 غرب تهران سوئيس 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,680 318,640,298 Rls. 8,837 $
31 3 1396 غرب تهران سوئيس 84411000 ماشينهاي برش 4,500 315,789,800 Rls. 9,736 $
32 7 1396 غرب تهران سوئيس 29109000 ا پوا کسيدها...بايک حلقه سه عضوي (سه ا تم درحلقه )و مشتقات هالوژنه وسولفونه .نيتره يانيتروزه آنها,غير مذکوردرجاي ديگر. 1,400 270,265,392 Rls. 8,060 $
33 4 1396 غرب تهران سوئيس 56075010 نخ موردمصرف درتوليدتسمه پروا نه هاي لاستيکي از ساير الياف سنتيك 2,360 247,636,452 Rls. 7,621 $
34 6 1396 غرب تهران سوئيس 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 2,575 244,588,209 Rls. 7,403 $
35 5 1396 غرب تهران سوئيس 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 242 238,737,102 Rls. 7,336 $
36 9 1396 غرب تهران سوئيس 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 204 238,689,032 Rls. 6,934 $
37 4 1396 غرب تهران سوئيس 48239090 ساير اقلام از خمير كاغذ ، كاغذ ، مقوا، اوات سلولز يا ورقه هاي الياف سلولزي (نطع) بريده شده به اندازه يا شكل معين غير مذكور 2,280 234,465,840 Rls. 7,215 $
38 7 1396 غرب تهران سوئيس 29215900 سايرپلي آميدهاي بودا رومشتقات آنها,غيرمذکوردرجاي ديگر;ا ملاح ا ين محصولات 1,000 226,294,920 Rls. 6,749 $
39 7 1396 غرب تهران سوئيس 96083010 با جوهر مايع (روانکنويس نوك غلطكي Roller Point Pen) 236 214,685,035 Rls. 6,523 $
40 7 1396 غرب تهران سوئيس 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 269 203,784,912 Rls. 6,192 $
41 7 1396 غرب تهران سوئيس 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 249 190,005,972 Rls. 5,598 $
42 9 1396 غرب تهران سوئيس 96083090 قلم خودنويس ، قلم استيلوگراف وساير قلم ها، با جوهر خميري 23 183,125,040 Rls. 5,320 $
43 4 1396 غرب تهران سوئيس 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف ,ميلميلك وچارچوب آن ) 378 171,869,250 Rls. 5,289 $
44 11 1396 غرب تهران سوئيس 96084000 مدا دهاي خودکار يا نوكي 22 165,847,988 Rls. 4,570 $
45 5 1396 غرب تهران سوئيس 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 254 154,849,110 Rls. 4,758 $
46 5 1396 غرب تهران سوئيس 96083010 با جوهر مايع (روانکنويس نوك غلطكي Roller Point Pen) 240 152,591,789 Rls. 4,689 $
47 9 1396 غرب تهران سوئيس 96081020 قلم نوك ساچمه اي با جوهر مايع (روا ن نويس ) 151 150,740,822 Rls. 4,379 $
48 4 1396 غرب تهران سوئيس 84141090 ک ک ک مدادتراش و تيغه آن 1,360 143,198,000 Rls. 4,400 $
49 11 1396 غرب تهران سوئيس 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 155 136,065,384 Rls. 3,682 $
50 7 1396 غرب تهران سوئيس 38249940 --- پاک­کننده­ها? صنعت? 166 122,916,852 Rls. 3,621 $
51 7 1396 غرب تهران سوئيس 96084000 مدا دهاي خودکار يا نوكي 115 104,735,966 Rls. 3,182 $
52 5 1396 غرب تهران سوئيس 96084000 مدا دهاي خودکار يا نوكي 256 95,604,192 Rls. 2,938 $
53 3 1396 غرب تهران سوئيس 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 114 79,204,944 Rls. 2,441 $
54 4 1396 غرب تهران سوئيس 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 600 75,504,400 Rls. 2,320 $
55 6 1396 غرب تهران سوئيس 38249940 --- پاک­کننده­ها? صنعت? 87 62,371,620 Rls. 1,900 $
56 9 1396 غرب تهران سوئيس 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 78 61,914,996 Rls. 1,756 $
57 3 1396 غرب تهران سوئيس 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 81 54,834,192 Rls. 1,690 $
58 6 1396 غرب تهران سوئيس 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 73 54,055,404 Rls. 1,647 $
59 4 1396 غرب تهران سوئيس 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 320 44,912,100 Rls. 1,380 $
60 9 1396 غرب تهران سوئيس 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 490 35,238,000 Rls. 1,000 $
61 11 1396 غرب تهران سوئيس 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 105 30,192,524 Rls. 819 $
62 3 1396 غرب تهران سوئيس 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 60 29,083,963 Rls. 896 $
63 11 1396 غرب تهران سوئيس 38249940 --- پاک­کننده­ها? صنعت? 26 22,310,316 Rls. 604 $
64 7 1396 غرب تهران سوئيس 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 16 16,836,610 Rls. 494 $
65 11 1396 غرب تهران سوئيس 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 45 6,922,800 Rls. 189 $
66 4 1396 غرب تهران سوئيس 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 127 5,427,450 Rls. 167 $
مجموع کل
60,330,809,588 ريال
مجموع کل
1,765,467 دلار
[1]