آمار کل " واردات از" کشور (دانمارك) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 غرب تهران دانمارك 84341000 ماشين هاي شيردوش 27,075 33,514,530,000 Rls. 898,537 $
2 12 1396 غرب تهران دانمارك 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 8,190 8,511,296,500 Rls. 229,700 $
3 6 1396 غرب تهران دانمارك 21069010 ا ستابيلايزر 41,800 7,046,624,965 Rls. 214,456 $
4 4 1396 غرب تهران دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 11,165 6,658,201,892 Rls. 204,656 $
5 12 1396 غرب تهران دانمارك 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 44,560 6,572,792,598 Rls. 176,807 $
6 12 1396 غرب تهران دانمارك 21069020 ا مولسيفاير 42,200 6,263,427,945 Rls. 169,488 $
7 5 1396 غرب تهران دانمارك 21069020 ا مولسيفاير 42,350 5,702,599,932 Rls. 174,922 $
8 2 1396 غرب تهران دانمارك 21069010 ا ستابيلايزر 39,100 5,579,261,208 Rls. 172,076 $
9 2 1396 غرب تهران دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 9,320 5,572,440,743 Rls. 171,730 $
10 5 1396 غرب تهران دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 16,660 5,481,126,863 Rls. 167,530 $
11 11 1396 غرب تهران دانمارك 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 33,985 4,820,130,000 Rls. 130,443 $
12 4 1396 غرب تهران دانمارك 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 1,756 4,810,997,704 Rls. 148,254 $
13 4 1396 غرب تهران دانمارك 21069010 ا ستابيلايزر 21,070 4,252,938,372 Rls. 131,057 $
14 11 1396 غرب تهران دانمارك 21069010 ا ستابيلايزر 17,750 3,976,484,265 Rls. 110,338 $
15 12 1396 غرب تهران دانمارك 21069010 ا ستابيلايزر 21,000 3,414,017,250 Rls. 92,383 $
16 5 1396 غرب تهران دانمارك 21069010 ا ستابيلايزر 20,500 3,383,227,784 Rls. 103,609 $
17 2 1396 غرب تهران دانمارك 21069020 ا مولسيفاير 24,200 2,797,138,768 Rls. 86,241 $
18 10 1396 غرب تهران دانمارك 21069010 ا ستابيلايزر 13,000 2,659,838,148 Rls. 75,454 $
19 7 1396 غرب تهران دانمارك 21069020 ا مولسيفاير 21,000 2,447,171,840 Rls. 73,509 $
20 8 1396 غرب تهران دانمارك 21069010 ا ستابيلايزر 11,200 2,443,376,250 Rls. 70,983 $
21 3 1396 غرب تهران دانمارك 21069010 ا ستابيلايزر 12,400 2,421,132,500 Rls. 74,613 $
22 4 1396 غرب تهران دانمارك 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 4,200 2,262,934,800 Rls. 69,719 $
23 10 1396 غرب تهران دانمارك 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 6,289 2,002,199,364 Rls. 56,259 $
24 4 1396 غرب تهران دانمارك 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 22,078 1,270,634,904 Rls. 39,198 $
25 4 1396 غرب تهران دانمارك 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 6,856 1,150,619,400 Rls. 35,409 $
26 1 1396 غرب تهران دانمارك 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 22,000 1,147,724,160 Rls. 35,404 $
27 1 1396 غرب تهران دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 5,245 1,103,186,211 Rls. 34,028 $
28 10 1396 غرب تهران دانمارك 21069020 ا مولسيفاير 8,200 979,443,432 Rls. 27,785 $
29 3 1396 غرب تهران دانمارك 21069020 ا مولسيفاير 7,900 928,760,565 Rls. 28,622 $
30 8 1396 غرب تهران دانمارك 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 12,598 917,713,908 Rls. 26,661 $
31 8 1396 غرب تهران دانمارك 21069020 ا مولسيفاير 9,800 888,397,440 Rls. 25,809 $
32 10 1396 غرب تهران دانمارك 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 4,674 877,452,367 Rls. 24,608 $
33 6 1396 غرب تهران دانمارك 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 944 712,659,835 Rls. 21,821 $
34 3 1396 غرب تهران دانمارك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 800 672,231,853 Rls. 20,720 $
35 9 1396 غرب تهران دانمارك 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 771 534,616,349 Rls. 15,143 $
36 1 1396 غرب تهران دانمارك 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,678 516,285,000 Rls. 15,923 $
37 6 1396 غرب تهران دانمارك 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 3,960 494,781,210 Rls. 14,862 $
38 11 1396 غرب تهران دانمارك 21069020 ا مولسيفاير 3,500 456,366,925 Rls. 12,663 $
39 1 1396 غرب تهران دانمارك 85182910 انواع بلندگوي خودرو 1,858 390,936,960 Rls. 12,060 $
40 6 1396 غرب تهران دانمارك 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 754 387,209,730 Rls. 11,631 $
41 2 1396 غرب تهران دانمارك 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 170 365,908,788 Rls. 11,280 $
42 9 1396 غرب تهران دانمارك 84169000 اجزاء و قطعات مشعلکهاي كوره براي سوخت مايع، سوخت جامدک، گردشده يا گاز؛ سوخت رسانهکهاي مكانيكي (پيشکكورهکها) و همچنين شبكهکهاي مكانيكي، تخليه كنندهکهاي مكانيكي خاكستر و وسايل همانند آنها 2,875 308,031,150 Rls. 8,725 $
43 9 1396 غرب تهران دانمارك 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 525 133,689,600 Rls. 3,793 $
44 11 1396 غرب تهران دانمارك 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 240 126,277,152 Rls. 3,417 $
45 7 1396 غرب تهران دانمارك 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 1,098 108,678,591 Rls. 3,202 $
46 3 1396 غرب تهران دانمارك 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 520 80,427,600 Rls. 2,478 $
47 1 1396 غرب تهران دانمارك 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 430 73,626,000 Rls. 2,271 $
48 10 1396 غرب تهران دانمارك 84213940 ک ک ک فيلتر رطوبت گيرگاز، جهت دستگاههاي مبّرد و تهويه مطبوع (filter dryer or receiver dryer) 945 68,326,120 Rls. 1,895 $
49 12 1396 غرب تهران دانمارك 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 490 63,372,680 Rls. 1,715 $
50 6 1396 غرب تهران دانمارك 21069020 ا مولسيفاير 500 56,788,975 Rls. 1,730 $
51 3 1396 غرب تهران دانمارك 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 386 45,085,326 Rls. 1,389 $
52 4 1396 غرب تهران دانمارك 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 82 34,663,950 Rls. 1,069 $
53 4 1396 غرب تهران دانمارك 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 300 27,961,086 Rls. 861 $
54 12 1396 غرب تهران دانمارك 69120011 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سراميك، لعابکزده صنايع دستي 200 26,420,680 Rls. 715 $
55 1 1396 غرب تهران دانمارك 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر 921 23,545,680 Rls. 726 $
56 4 1396 غرب تهران دانمارك 38249990 ک ک ک ساير 50 13,781,080 Rls. 425 $
57 4 1396 غرب تهران دانمارك 29161900 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غيرحلقوي ،انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها ، پراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از رديف هاي 29161100 لغايت 29161600 50 8,794,505 Rls. 271 $
58 4 1396 غرب تهران دانمارك 21069020 ا مولسيفاير 50 4,660,181 Rls. 144 $
مجموع کل
147,592,949,084 ريال
مجموع کل
4,251,217 دلار
[1]