آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 غرب تهران جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 930,091 304,541,822,187 Rls. 9,389,180 $
2 5 1396 غرب تهران جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 545,500 197,023,000,000 Rls. 6,024,241 $
3 3 1396 غرب تهران جمهوري كره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,956,570 50,011,541,265 Rls. 1,541,191 $
4 3 1396 غرب تهران جمهوري كره 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 75,510 44,100,480,320 Rls. 1,359,280 $
5 6 1396 غرب تهران جمهوري كره 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 1,289,210 35,764,632,221 Rls. 1,074,303 $
6 10 1396 غرب تهران جمهوري كره 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 881,260 33,790,762,525 Rls. 944,932 $
7 8 1396 غرب تهران جمهوري كره 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 729,780 26,424,888,101 Rls. 774,583 $
8 2 1396 غرب تهران جمهوري كره 85279100 سا?ر دستگاه ها? گ?رنده برا? پخش راد?و?? توامان شده بادستگاه ضبط ?ابازتول?د صوت 5,323 23,490,259,753 Rls. 724,159 $
9 7 1396 غرب تهران جمهوري كره 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 7,170 19,175,286,773 Rls. 564,942 $
10 8 1396 غرب تهران جمهوري كره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 637,780 18,728,702,782 Rls. 548,987 $
11 6 1396 غرب تهران جمهوري كره 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 3,465 16,093,566,762 Rls. 485,199 $
12 3 1396 غرب تهران جمهوري كره 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 797,720 15,513,174,743 Rls. 478,148 $
13 3 1396 غرب تهران جمهوري كره 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 10,378 15,386,425,914 Rls. 474,169 $
14 6 1396 غرب تهران جمهوري كره 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 6,200 15,219,617,776 Rls. 462,448 $
15 1 1396 غرب تهران جمهوري كره 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 74,914 13,126,198,969 Rls. 404,780 $
16 8 1396 غرب تهران جمهوري كره 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 430,470 12,229,594,249 Rls. 358,481 $
17 8 1396 غرب تهران جمهوري كره 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 23,151 11,873,447,469 Rls. 344,938 $
18 6 1396 غرب تهران جمهوري كره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 99,760 11,873,034,550 Rls. 361,495 $
19 6 1396 غرب تهران جمهوري كره 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 2,880 11,793,072,000 Rls. 354,242 $
20 9 1396 غرب تهران جمهوري كره 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 29,766 11,601,352,698 Rls. 325,981 $
21 8 1396 غرب تهران جمهوري كره 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 2,700 11,423,835,000 Rls. 333,319 $
22 7 1396 غرب تهران جمهوري كره 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 12,340 10,511,192,830 Rls. 313,380 $
23 7 1396 غرب تهران جمهوري كره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 77,700 8,874,664,110 Rls. 269,656 $
24 3 1396 غرب تهران جمهوري كره 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 352,450 8,654,455,781 Rls. 266,709 $
25 2 1396 غرب تهران جمهوري كره 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 16,540 7,922,222,684 Rls. 244,227 $
26 5 1396 غرب تهران جمهوري كره 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 1,926 7,829,620,000 Rls. 239,401 $
27 11 1396 غرب تهران جمهوري كره 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 3,298 7,640,993,051 Rls. 209,033 $
28 5 1396 غرب تهران جمهوري كره 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 4,950 7,633,106,480 Rls. 233,229 $
29 12 1396 غرب تهران جمهوري كره 84212190 ک ک ک ساير 17,576 7,559,744,198 Rls. 209,766 $
30 3 1396 غرب تهران جمهوري كره 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 7,816 7,499,583,280 Rls. 231,155 $
31 8 1396 غرب تهران جمهوري كره 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 251,350 7,275,971,822 Rls. 213,278 $
32 5 1396 غرب تهران جمهوري كره 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 5,375 6,769,785,437 Rls. 206,826 $
33 7 1396 غرب تهران جمهوري كره 84212190 ک ک ک ساير 17,576 6,661,923,062 Rls. 200,848 $
34 5 1396 غرب تهران جمهوري كره 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 10,654 6,498,268,468 Rls. 198,973 $
35 7 1396 غرب تهران جمهوري كره 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 9,732 5,950,956,198 Rls. 177,482 $
36 5 1396 غرب تهران جمهوري كره 85285290 ک ک ک ساير 3,880 5,761,242,449 Rls. 177,324 $
37 6 1396 غرب تهران جمهوري كره 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 74,008 5,274,845,066 Rls. 159,553 $
38 5 1396 غرب تهران جمهوري كره 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 5,895 5,156,249,151 Rls. 157,449 $
39 8 1396 غرب تهران جمهوري كره 84821000 بلبرينگ. 12,544 5,010,121,116 Rls. 145,550 $
40 3 1396 غرب تهران جمهوري كره 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 156,386 4,917,499,924 Rls. 151,541 $
41 6 1396 غرب تهران جمهوري كره 84212190 ک ک ک ساير 12,865 4,861,654,009 Rls. 146,752 $
42 5 1396 غرب تهران جمهوري كره 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 57,517 4,710,146,240 Rls. 144,192 $
43 7 1396 غرب تهران جمهوري كره 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 2,820 4,462,742,400 Rls. 131,481 $
44 11 1396 غرب تهران جمهوري كره 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 120,036 4,282,422,928 Rls. 119,755 $
45 10 1396 غرب تهران جمهوري كره 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 2,398 4,248,109,340 Rls. 118,795 $
46 10 1396 غرب تهران جمهوري كره 84821000 بلبرينگ. 6,888 3,903,148,892 Rls. 108,252 $
47 12 1396 غرب تهران جمهوري كره 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 4,289 3,889,247,623 Rls. 104,620 $
48 8 1396 غرب تهران جمهوري كره 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 42,497 3,658,368,566 Rls. 106,742 $
49 3 1396 غرب تهران جمهوري كره 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 41,993 3,437,950,098 Rls. 105,982 $
50 7 1396 غرب تهران جمهوري كره 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 40,621 3,414,058,632 Rls. 102,552 $
51 10 1396 غرب تهران جمهوري كره 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 14,924 3,385,422,960 Rls. 94,671 $
52 2 1396 غرب تهران جمهوري كره 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 17,830 3,350,256,000 Rls. 103,282 $
53 6 1396 غرب تهران جمهوري كره 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 3,400 3,329,377,843 Rls. 100,008 $
54 4 1396 غرب تهران جمهوري كره 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 3,082 3,288,311,040 Rls. 101,194 $
55 7 1396 غرب تهران جمهوري كره 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 17,850 3,268,703,550 Rls. 97,486 $
56 4 1396 غرب تهران جمهوري كره 84212190 ک ک ک ساير 8,788 3,196,739,527 Rls. 98,225 $
57 5 1396 غرب تهران جمهوري كره 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 18,240 3,125,885,700 Rls. 95,901 $
58 3 1396 غرب تهران جمهوري كره 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 1,021 2,991,945,000 Rls. 92,202 $
59 10 1396 غرب تهران جمهوري كره 84195090 --- سا?ر 4,050 2,920,018,648 Rls. 80,986 $
60 8 1396 غرب تهران جمهوري كره 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 3,382 2,836,597,393 Rls. 80,702 $
61 3 1396 غرب تهران جمهوري كره 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 20,000 2,505,309,840 Rls. 77,231 $
62 11 1396 غرب تهران جمهوري كره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 11,000 2,299,630,650 Rls. 65,138 $
63 10 1396 غرب تهران جمهوري كره 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 21,951 2,245,229,700 Rls. 62,300 $
64 4 1396 غرب تهران جمهوري كره 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 3,360 2,242,076,500 Rls. 69,008 $
65 9 1396 غرب تهران جمهوري كره 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 11,000 2,225,997,330 Rls. 63,330 $
66 3 1396 غرب تهران جمهوري كره 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 18,558 2,204,327,367 Rls. 67,953 $
67 6 1396 غرب تهران جمهوري كره 84821000 بلبرينگ. 4,032 2,168,517,120 Rls. 65,138 $
68 8 1396 غرب تهران جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 3,599 2,114,400,000 Rls. 60,000 $
69 6 1396 غرب تهران جمهوري كره 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 1,033 2,041,404,120 Rls. 61,320 $
70 6 1396 غرب تهران جمهوري كره 72106900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلومينيوم, غيرمذکوردرجاي ديگر 75,310 1,980,175,764 Rls. 59,933 $
71 4 1396 غرب تهران جمهوري كره 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 5,720 1,971,296,200 Rls. 60,478 $
72 8 1396 غرب تهران جمهوري كره 85407100 ماگنترون ها 6,528 1,924,113,638 Rls. 56,141 $
73 7 1396 غرب تهران جمهوري كره 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 5,336 1,795,237,900 Rls. 53,926 $
74 11 1396 غرب تهران جمهوري كره 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 12,000 1,737,343,584 Rls. 47,528 $
75 3 1396 غرب تهران جمهوري كره 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 8,932 1,674,632,452 Rls. 51,616 $
76 2 1396 غرب تهران جمهوري كره 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 20,357 1,647,901,200 Rls. 50,800 $
77 2 1396 غرب تهران جمهوري كره 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 4,349 1,596,291,840 Rls. 49,194 $
78 2 1396 غرب تهران جمهوري كره 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 1,487 1,553,536,149 Rls. 47,891 $
79 3 1396 غرب تهران جمهوري كره 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 4,077 1,510,808,598 Rls. 46,557 $
80 3 1396 غرب تهران جمهوري كره 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 17,755 1,418,264,074 Rls. 43,707 $
81 1 1396 غرب تهران جمهوري كره 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 935 1,376,187,960 Rls. 42,449 $
82 6 1396 غرب تهران جمهوري كره 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 5,200 1,343,040,551 Rls. 40,998 $
83 2 1396 غرب تهران جمهوري كره 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 4,508 1,251,982,370 Rls. 38,600 $
84 12 1396 غرب تهران جمهوري كره 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 2,380 1,201,507,300 Rls. 32,213 $
85 5 1396 غرب تهران جمهوري كره 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 4,000 1,120,853,700 Rls. 34,215 $
86 5 1396 غرب تهران جمهوري كره 85044050 کنترل دور موتورInverter 1,608 1,118,790,385 Rls. 34,087 $
87 3 1396 غرب تهران جمهوري كره 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,910 1,092,150,000 Rls. 33,648 $
88 11 1396 غرب تهران جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,704 1,043,894,000 Rls. 28,250 $
89 8 1396 غرب تهران جمهوري كره 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 8,000 1,038,438,286 Rls. 29,699 $
90 11 1396 غرب تهران جمهوري كره 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 9,000 1,026,896,640 Rls. 28,481 $
91 2 1396 غرب تهران جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,895 911,479,700 Rls. 28,100 $
92 6 1396 غرب تهران جمهوري كره 84195090 --- سا?ر 1,530 889,819,217 Rls. 26,932 $
93 3 1396 غرب تهران جمهوري كره 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 5,714 846,566,097 Rls. 26,097 $
94 2 1396 غرب تهران جمهوري كره 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 9,948 757,353,707 Rls. 23,355 $
95 7 1396 غرب تهران جمهوري كره 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 1,660 753,852,864 Rls. 22,210 $
96 6 1396 غرب تهران جمهوري كره 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 1,671 744,312,992 Rls. 22,358 $
97 6 1396 غرب تهران جمهوري كره 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 4,500 574,716,096 Rls. 17,544 $
98 8 1396 غرب تهران جمهوري كره 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 5,344 520,326,698 Rls. 15,182 $
99 3 1396 غرب تهران جمهوري كره 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 4,000 513,050,310 Rls. 15,810 $
100 6 1396 غرب تهران جمهوري كره 85181000 ميکروفون و پايه آن 8,200 505,728,750 Rls. 15,191 $
مجموع کل
1,162,635,689,202 ريال
مجموع کل
35,182,766 دلار