آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 غرب تهران تايوان 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 4,346 19,891,653,200 Rls. 613,503 $
2 12 1396 غرب تهران تايوان 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لکترونيکي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت کمترا ز150وات 8,036 4,510,004,100 Rls. 120,540 $
3 11 1396 غرب تهران تايوان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 33,470 3,744,330,046 Rls. 102,380 $
4 7 1396 غرب تهران تايوان 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 11,700 3,447,534,902 Rls. 102,819 $
5 3 1396 غرب تهران تايوان 73065090 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي حداقل 2/203 ميليمتر و حداكثر 4/406 ميليمتر 37,854 3,116,683,024 Rls. 96,063 $
6 6 1396 غرب تهران تايوان 73158900 زنجيرکه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 14,933 2,837,386,800 Rls. 86,214 $
7 12 1396 غرب تهران تايوان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 4,634 2,684,118,222 Rls. 72,632 $
8 4 1396 غرب تهران تايوان 84705090 ماشين هاي صندوق ثبات غير از دستگاههاي كارت خوان 3,150 2,147,970,000 Rls. 66,000 $
9 10 1396 غرب تهران تايوان 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 4,996 1,963,535,333 Rls. 54,525 $
10 4 1396 غرب تهران تايوان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 3,412 1,694,307,600 Rls. 52,200 $
11 8 1396 غرب تهران تايوان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 44,842 1,641,606,750 Rls. 46,950 $
12 10 1396 غرب تهران تايوان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 2,680 1,635,123,240 Rls. 45,058 $
13 7 1396 غرب تهران تايوان 84716010 صفحه کليد(keyboard) 6,300 1,581,515,450 Rls. 46,850 $
14 9 1396 غرب تهران تايوان 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 9,233 1,553,470,615 Rls. 44,003 $
15 4 1396 غرب تهران تايوان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 16,803 1,480,155,420 Rls. 45,411 $
16 12 1396 غرب تهران تايوان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 4,855 1,380,010,350 Rls. 37,122 $
17 8 1396 غرب تهران تايوان 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 2,690 1,372,299,397 Rls. 39,248 $
18 1 1396 غرب تهران تايوان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 50,415 1,327,247,233 Rls. 40,929 $
19 4 1396 غرب تهران تايوان 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لکترونيکي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت کمترا ز150وات 2,958 1,256,336,550 Rls. 38,707 $
20 10 1396 غرب تهران تايوان 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 15,999 1,153,724,215 Rls. 31,998 $
21 7 1396 غرب تهران تايوان 84716020 موشوا ره (mouse) 1,219 1,145,104,954 Rls. 33,922 $
22 2 1396 غرب تهران تايوان 90189019 ----اجزاء وقطعات دستگاه الكتروكوتر 2,527 1,143,636,480 Rls. 35,280 $
23 11 1396 غرب تهران تايوان 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 3,576 1,080,578,400 Rls. 29,500 $
24 12 1396 غرب تهران تايوان 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 2,227 1,066,779,750 Rls. 28,790 $
25 8 1396 غرب تهران تايوان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 3,650 979,032,270 Rls. 28,698 $
26 9 1396 غرب تهران تايوان 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 2,227 971,338,500 Rls. 27,555 $
27 12 1396 غرب تهران تايوان 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 12,170 904,839,500 Rls. 24,340 $
28 5 1396 غرب تهران تايوان 46012100 حصيرها ،پوشش كف وپرده ها ازبامبو . 8,030 816,572,302 Rls. 24,879 $
29 6 1396 غرب تهران تايوان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 8,282 702,651,688 Rls. 21,184 $
30 4 1396 غرب تهران تايوان 84248200 ک ک كشاورزي يا باغباني 4,912 624,900,566 Rls. 19,253 $
31 6 1396 غرب تهران تايوان 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 24,512 617,985,178 Rls. 18,663 $
32 11 1396 غرب تهران تايوان 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 14,232 588,412,578 Rls. 15,924 $
33 10 1396 غرب تهران تايوان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 13,019 578,602,891 Rls. 16,047 $
34 5 1396 غرب تهران تايوان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 2,822 555,203,000 Rls. 17,000 $
35 10 1396 غرب تهران تايوان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 4,586 460,759,624 Rls. 12,779 $
36 4 1396 غرب تهران تايوان 84732900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول رديف 847021لغايت 847090. 2,300 419,830,500 Rls. 12,900 $
37 7 1396 غرب تهران تايوان 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 510 359,406,000 Rls. 10,589 $
38 1 1396 غرب تهران تايوان 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 3,209 356,706,703 Rls. 11,000 $
39 10 1396 غرب تهران تايوان 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 6,776 352,855,554 Rls. 9,786 $
40 4 1396 غرب تهران تايوان 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 12,600 332,071,000 Rls. 10,221 $
41 3 1396 غرب تهران تايوان 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 14,500 318,625,900 Rls. 9,819 $
42 4 1396 غرب تهران تايوان 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 1,205 281,026,075 Rls. 8,635 $
43 1 1396 غرب تهران تايوان 58063200 پارچه هاي تاروپودباف کم عرض ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي 2,428 278,795,839 Rls. 8,597 $
44 1 1396 غرب تهران تايوان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 2,669 240,731,528 Rls. 7,424 $
45 2 1396 غرب تهران تايوان 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 7,248 232,742,244 Rls. 7,176 $
46 2 1396 غرب تهران تايوان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 347 225,485,696 Rls. 6,956 $
47 8 1396 غرب تهران تايوان 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 1,507 209,373,962 Rls. 6,169 $
48 11 1396 غرب تهران تايوان 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 1,329 208,389,258 Rls. 5,675 $
49 7 1396 غرب تهران تايوان 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 720 202,542,000 Rls. 6,000 $
50 6 1396 غرب تهران تايوان 85181000 ميکروفون و پايه آن 1,400 201,745,680 Rls. 6,106 $
51 4 1396 غرب تهران تايوان 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 1,431 178,384,500 Rls. 5,496 $
52 12 1396 غرب تهران تايوان 73072200 زا نوئي,مهره, ماسوره حديده شده , ا زفولادزنگ نزن. 2,800 163,929,105 Rls. 4,395 $
53 2 1396 غرب تهران تايوان 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 4,080 152,636,400 Rls. 4,706 $
54 2 1396 غرب تهران تايوان 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 1,400 130,023,600 Rls. 4,009 $
55 1 1396 غرب تهران تايوان 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 3,586 117,983,441 Rls. 3,638 $
56 6 1396 غرب تهران تايوان 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 1,040 69,938,502 Rls. 2,117 $
57 4 1396 غرب تهران تايوان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 331 38,983,681 Rls. 1,201 $
58 7 1396 غرب تهران تايوان 85258090 ک ک ک ساير 22 31,056,440 Rls. 920 $
59 12 1396 غرب تهران تايوان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 240 30,771,675 Rls. 825 $
60 1 1396 غرب تهران تايوان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 3 1,849,369 Rls. 57 $
61 10 1396 غرب تهران تايوان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 6 1,081,680 Rls. 30 $
مجموع کل
77,792,376,460 ريال
مجموع کل
2,291,413 دلار
[1]