آمار کل " واردات از" کشور (بلژيك) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 غرب تهران بلژيك 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 48,598 15,511,189,272 Rls. 433,181 $
2 11 1396 غرب تهران بلژيك 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 38,000 6,527,649,576 Rls. 176,652 $
3 11 1396 غرب تهران بلژيك 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 15,000 5,849,010,000 Rls. 161,179 $
4 2 1396 غرب تهران بلژيك 73029000 لوا زم را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد, که درجاي ديگرذکرنشده. 47,904 5,292,124,000 Rls. 163,141 $
5 10 1396 غرب تهران بلژيك 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 21,203 4,060,180,625 Rls. 115,133 $
6 2 1396 غرب تهران بلژيك 40059900 کائوچوي مخلوط شده, ولکانيزه نشده به اشکال ابتدا ئي 76,420 3,900,414,420 Rls. 120,242 $
7 2 1396 غرب تهران بلژيك 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 15,000 3,851,550,000 Rls. 118,816 $
8 2 1396 غرب تهران بلژيك 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 25,369 3,650,955,000 Rls. 112,555 $
9 4 1396 غرب تهران بلژيك 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 10,000 3,290,220,000 Rls. 101,390 $
10 5 1396 غرب تهران بلژيك 38123930 ک ک ک پا?دارکننده­ها? UV 7,200 3,146,763,732 Rls. 95,873 $
11 1 1396 غرب تهران بلژيك 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 96,450 2,716,954,315 Rls. 83,796 $
12 12 1396 غرب تهران بلژيك 29412000 استرپتومايسينکها و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه 15,000 2,679,007,500 Rls. 72,494 $
13 11 1396 غرب تهران بلژيك 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,202 2,606,675,445 Rls. 70,986 $
14 6 1396 غرب تهران بلژيك 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 12,000 2,183,650,200 Rls. 66,350 $
15 3 1396 غرب تهران بلژيك 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 275 2,062,892,636 Rls. 63,593 $
16 12 1396 غرب تهران بلژيك 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 15,000 2,062,845,000 Rls. 55,490 $
17 2 1396 غرب تهران بلژيك 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 2,562 1,981,947,000 Rls. 61,101 $
18 3 1396 غرب تهران بلژيك 38123030 پايدا رکننده هايUV 5,400 1,776,828,474 Rls. 54,754 $
19 2 1396 غرب تهران بلژيك 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 6,729 1,596,690,000 Rls. 49,227 $
20 7 1396 غرب تهران بلژيك 39011010 ک ک ک پليکاتيلن خطي (LLDPE): 19,838 1,551,529,512 Rls. 46,273 $
21 4 1396 غرب تهران بلژيك 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 19,800 1,534,618,556 Rls. 47,081 $
22 2 1396 غرب تهران بلژيك 39011011 پلي اتيلن خطي به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 19,800 1,377,340,276 Rls. 42,465 $
23 5 1396 غرب تهران بلژيك 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 8,100 1,366,067,120 Rls. 41,910 $
24 2 1396 غرب تهران بلژيك 38123060 پايدا رکننده هابرپايه سيليکون 3,840 1,198,347,744 Rls. 36,944 $
25 5 1396 غرب تهران بلژيك 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 2,835 1,182,636,000 Rls. 36,400 $
26 2 1396 غرب تهران بلژيك 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 5,000 1,111,984,500 Rls. 34,279 $
27 12 1396 غرب تهران بلژيك 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل ،حديدشده 830 903,995,118 Rls. 25,084 $
28 10 1396 غرب تهران بلژيك 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 1,632 837,941,440 Rls. 23,240 $
29 12 1396 غرب تهران بلژيك 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 1,920 835,917,970 Rls. 22,486 $
30 12 1396 غرب تهران بلژيك 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 4,054 770,202,016 Rls. 21,371 $
31 4 1396 غرب تهران بلژيك 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 19,008 687,766,464 Rls. 21,165 $
32 12 1396 غرب تهران بلژيك 84195090 --- سا?ر 3,503 674,613,525 Rls. 18,255 $
33 4 1396 غرب تهران بلژيك 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 5,291 525,045,000 Rls. 16,133 $
34 8 1396 غرب تهران بلژيك 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 1,000 503,775,000 Rls. 14,767 $
35 12 1396 غرب تهران بلژيك 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 400 490,353,842 Rls. 13,190 $
36 11 1396 غرب تهران بلژيك 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 2,160 486,603,600 Rls. 13,169 $
37 5 1396 غرب تهران بلژيك 34029040 مواد تعاون نساجي 5,400 474,758,320 Rls. 14,492 $
38 6 1396 غرب تهران بلژيك 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 5,400 428,382,000 Rls. 12,868 $
39 5 1396 غرب تهران بلژيك 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 2,160 422,865,600 Rls. 12,930 $
40 12 1396 غرب تهران بلژيك 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 411 409,826,049 Rls. 11,372 $
41 2 1396 غرب تهران بلژيك 37013010 زينگ ا فست كه هرضلع آن بيش از255ميلي مترباشد 1,719 407,626,816 Rls. 12,562 $
42 4 1396 غرب تهران بلژيك 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 2,012 364,799,694 Rls. 11,242 $
43 12 1396 غرب تهران بلژيك 34029040 مواد تعاون نساجي 2,400 265,380,360 Rls. 7,115 $
44 4 1396 غرب تهران بلژيك 39169010 ---انواع پروفيل مورد استفاده در ساختمان از ساير مواد پلاستيكي 2,115 237,341,070 Rls. 7,282 $
45 2 1396 غرب تهران بلژيك 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 600 208,350,780 Rls. 6,423 $
46 9 1396 غرب تهران بلژيك 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 128 196,416,146 Rls. 5,574 $
47 4 1396 غرب تهران بلژيك 39209200 صفحه, ورق... ا زپلي آميدها,مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموا ددي 2,098 195,967,500 Rls. 6,021 $
48 4 1396 غرب تهران بلژيك 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 330 37,031,940 Rls. 1,136 $
49 2 1396 غرب تهران بلژيك 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 659 30,573,425 Rls. 942 $
50 4 1396 غرب تهران بلژيك 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 205 23,004,690 Rls. 706 $
51 4 1396 غرب تهران بلژيك 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 197 8,191,914 Rls. 251 $
52 4 1396 غرب تهران بلژيك 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 49 5,498,682 Rls. 169 $
53 8 1396 غرب تهران بلژيك 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 91 3,669,302 Rls. 107 $
54 4 1396 غرب تهران بلژيك 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 4 1,496,240 Rls. 46 $
مجموع کل
94,507,465,406 ريال
مجموع کل
2,761,403 دلار
[1]