آمار کل " واردات از" کشور (بلغارستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 غرب تهران بلغارستان 84251110 ک ک ک انواع هويست با ظرفيت ده تن و بالاتر 36,000 6,596,927,840 Rls. 183,675 $
2 12 1396 غرب تهران بلغارستان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 15,200 4,946,208,960 Rls. 132,199 $
3 2 1396 غرب تهران بلغارستان 84251190 ک ک ک ساير قرقره هاي طناب دار بالا كشنده داراي موتور برقي بجز انواع هويست با ظرفيت ده تن وبالاتر 35,275 4,185,732,980 Rls. 129,040 $
4 12 1396 غرب تهران بلغارستان 84251110 ک ک ک انواع هويست با ظرفيت ده تن و بالاتر 16,689 3,460,815,280 Rls. 93,119 $
5 3 1396 غرب تهران بلغارستان 84251110 ک ک ک انواع هويست با ظرفيت ده تن و بالاتر 18,730 3,073,906,160 Rls. 94,727 $
6 9 1396 غرب تهران بلغارستان 84251110 ک ک ک انواع هويست با ظرفيت ده تن و بالاتر 18,300 2,740,700,560 Rls. 77,701 $
7 6 1396 غرب تهران بلغارستان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 2,055 2,704,575,000 Rls. 83,361 $
8 9 1396 غرب تهران بلغارستان 84251190 ک ک ک ساير قرقره هاي طناب دار بالا كشنده داراي موتور برقي بجز انواع هويست با ظرفيت ده تن وبالاتر 22,990 2,333,024,460 Rls. 66,142 $
9 1 1396 غرب تهران بلغارستان 84251190 ک ک ک ساير قرقره هاي طناب دار بالا كشنده داراي موتور برقي بجز انواع هويست با ظرفيت ده تن وبالاتر 17,915 2,014,547,600 Rls. 62,143 $
10 12 1396 غرب تهران بلغارستان 84251190 ک ک ک ساير قرقره هاي طناب دار بالا كشنده داراي موتور برقي بجز انواع هويست با ظرفيت ده تن وبالاتر 14,770 1,961,001,840 Rls. 52,562 $
11 4 1396 غرب تهران بلغارستان 84251110 ک ک ک انواع هويست با ظرفيت ده تن و بالاتر 12,100 1,917,604,000 Rls. 59,021 $
12 11 1396 غرب تهران بلغارستان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 9,351 1,884,666,698 Rls. 51,003 $
13 7 1396 غرب تهران بلغارستان 84251110 ک ک ک انواع هويست با ظرفيت ده تن و بالاتر 13,419 1,882,531,560 Rls. 55,767 $
14 12 1396 غرب تهران بلغارستان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 9,352 1,872,021,786 Rls. 50,190 $
15 10 1396 غرب تهران بلغارستان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 9,351 1,778,745,031 Rls. 49,016 $
16 9 1396 غرب تهران بلغارستان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 9,351 1,715,192,030 Rls. 48,657 $
17 10 1396 غرب تهران بلغارستان 84251190 ک ک ک ساير قرقره هاي طناب دار بالا كشنده داراي موتور برقي بجز انواع هويست با ظرفيت ده تن وبالاتر 19,546 1,665,321,944 Rls. 46,517 $
18 8 1396 غرب تهران بلغارستان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 9,351 1,661,492,208 Rls. 48,268 $
19 5 1396 غرب تهران بلغارستان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 9,351 1,580,655,090 Rls. 48,158 $
20 7 1396 غرب تهران بلغارستان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 9,351 1,560,506,414 Rls. 46,541 $
21 4 1396 غرب تهران بلغارستان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 9,350 1,432,963,906 Rls. 44,030 $
22 3 1396 غرب تهران بلغارستان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 9,351 1,406,067,978 Rls. 43,338 $
23 1 1396 غرب تهران بلغارستان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 9,352 1,341,927,167 Rls. 41,382 $
24 8 1396 غرب تهران بلغارستان 84251190 ک ک ک ساير قرقره هاي طناب دار بالا كشنده داراي موتور برقي بجز انواع هويست با ظرفيت ده تن وبالاتر 11,365 1,131,244,660 Rls. 32,354 $
25 8 1396 غرب تهران بلغارستان 84251110 ک ک ک انواع هويست با ظرفيت ده تن و بالاتر 6,121 1,110,099,900 Rls. 31,749 $
26 12 1396 غرب تهران بلغارستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 49,120 929,669,431 Rls. 24,663 $
27 5 1396 غرب تهران بلغارستان 84251190 ک ک ک ساير قرقره هاي طناب دار بالا كشنده داراي موتور برقي بجز انواع هويست با ظرفيت ده تن وبالاتر 11,662 799,819,774 Rls. 24,368 $
28 3 1396 غرب تهران بلغارستان 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 3,510 561,320,100 Rls. 17,298 $
29 12 1396 غرب تهران بلغارستان 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 4,050 538,843,200 Rls. 14,402 $
30 2 1396 غرب تهران بلغارستان 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 6,760 508,779,600 Rls. 15,685 $
31 5 1396 غرب تهران بلغارستان 84251110 ک ک ک انواع هويست با ظرفيت ده تن و بالاتر 2,565 480,492,480 Rls. 14,639 $
32 3 1396 غرب تهران بلغارستان 63023100 شستنيهاي رختخوا ب ا زپنبه (باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ). 2,138 416,268,600 Rls. 12,828 $
33 10 1396 غرب تهران بلغارستان 94018090 ---ساير نشيمن ها غير از جاجيم 3,491 361,975,716 Rls. 10,044 $
34 4 1396 غرب تهران بلغارستان 84251190 ک ک ک ساير قرقره هاي طناب دار بالا كشنده داراي موتور برقي بجز انواع هويست با ظرفيت ده تن وبالاتر 5,457 331,745,492 Rls. 10,211 $
35 10 1396 غرب تهران بلغارستان 87150000 کالسکه هاي بچه و ا جزا ء و قطعات آنها 2,407 300,204,870 Rls. 8,330 $
36 7 1396 غرب تهران بلغارستان 84251190 ک ک ک ساير قرقره هاي طناب دار بالا كشنده داراي موتور برقي بجز انواع هويست با ظرفيت ده تن وبالاتر 3,592 258,589,500 Rls. 7,660 $
37 9 1396 غرب تهران بلغارستان 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 735 162,934,200 Rls. 4,622 $
38 7 1396 غرب تهران بلغارستان 61051000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف, ا زپنبه. 394 158,076,600 Rls. 4,730 $
39 9 1396 غرب تهران بلغارستان 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 1,900 113,051,268 Rls. 3,207 $
40 10 1396 غرب تهران بلغارستان 94014000 نشيمنهاغيرا زنشيمن هابرا ي باغ ياتجهيزا ت ا ردوزني(camping),قابل تبديل به تختخوا ب 2,400 75,717,939 Rls. 2,101 $
41 12 1396 غرب تهران بلغارستان 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 90 52,955,280 Rls. 1,415 $
42 9 1396 غرب تهران بلغارستان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 100 43,866,900 Rls. 1,244 $
مجموع کل
64,052,792,002 ريال
مجموع کل
1,848,107 دلار
[1]