آمار کل " واردات از" کشور (آذربايجان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 غرب تهران آذربايجان 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 1,113,200 54,495,477,504 Rls. 1,457,280 $
2 11 1396 غرب تهران آذربايجان 04072010 ک ک ک تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 278,630 13,495,921,200 Rls. 364,752 $
3 9 1396 غرب تهران آذربايجان 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 965 854,105,420 Rls. 24,193 $
4 12 1396 غرب تهران آذربايجان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 3,300 361,772,100 Rls. 9,969 $
5 6 1396 غرب تهران آذربايجان 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 106 84,359,528 Rls. 2,543 $
6 8 1396 غرب تهران آذربايجان 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 80 64,206,877 Rls. 1,836 $
7 11 1396 غرب تهران آذربايجان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 375 60,656,400 Rls. 1,671 $
مجموع کل
69,416,499,029 ريال
مجموع کل
1,862,244 دلار
[1]