آمار کل " واردات از" کشور (گرجستان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 شهيدرجايي گرجستان 29232010 لستينکها 151,200 13,437,983,625 Rls. 362,659 $
2 6 1396 شهيدرجايي گرجستان 15132919 ----روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غيراز استئارين وپالم كرنل استئارين 218,700 13,062,229,229 Rls. 398,240 $
3 10 1396 شهيدرجايي گرجستان 35030090 ک ک ک ساير 50,000 11,495,743,900 Rls. 318,981 $
4 6 1396 شهيدرجايي گرجستان 35030090 ک ک ک ساير 42,000 8,696,451,876 Rls. 264,958 $
5 12 1396 شهيدرجايي گرجستان 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 108,000 8,428,341,600 Rls. 228,089 $
6 4 1396 شهيدرجايي گرجستان 15132919 ----روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غيراز استئارين وپالم كرنل استئارين 109,350 7,277,789,250 Rls. 223,622 $
7 12 1396 شهيدرجايي گرجستان 15162020 روغنCBE ، CBR 43,200 5,949,417,600 Rls. 161,004 $
8 11 1396 شهيدرجايي گرجستان 29161900 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غيرحلقوي ،انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها ، پراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از رديف هاي 29161100 لغايت 29161600 25,000 4,073,156,250 Rls. 112,968 $
9 11 1396 شهيدرجايي گرجستان 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 43,200 3,578,824,296 Rls. 96,843 $
10 12 1396 شهيدرجايي گرجستان 39123110 كربوكسي متيل سلولزواملاح ان گريد خوركي 25,000 3,418,283,500 Rls. 92,251 $
11 11 1396 شهيدرجايي گرجستان 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 13,000 3,135,293,330 Rls. 85,772 $
12 12 1396 شهيدرجايي گرجستان 39139000 پليمرهاي طبيعي تغييريافته وپليمرهاي طبيعي غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 25,000 2,523,565,000 Rls. 68,105 $
13 12 1396 شهيدرجايي گرجستان 21069020 ا مولسيفاير 8,400 1,808,386,679 Rls. 48,804 $
14 12 1396 شهيدرجايي گرجستان 29181400 اسيد سيتريك 50,000 1,790,334,000 Rls. 48,450 $
15 10 1396 شهيدرجايي گرجستان 29054410 سوربيتول محلول درآب (D-گلوسيتول) 64,800 1,765,207,080 Rls. 50,000 $
مجموع کل
90,441,007,215 ريال
مجموع کل
2,560,746 دلار
[1]