آمار کل " واردات از" کشور (پرتغال) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 شهيدرجايي پرتغال 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 1,662,765 45,482,151,592 Rls. 1,400,290 $
2 5 1396 شهيدرجايي پرتغال 21069080 کمكمل غذايي، 32,400 37,688,075,159 Rls. 1,154,982 $
3 7 1396 شهيدرجايي پرتغال 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 481,761 15,518,870,741 Rls. 462,835 $
4 8 1396 شهيدرجايي پرتغال 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 482,080 14,490,025,976 Rls. 418,844 $
5 12 1396 شهيدرجايي پرتغال 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 457,976 14,232,247,190 Rls. 397,993 $
6 4 1396 شهيدرجايي پرتغال 84262000 جرثقيلکهاي برجي (Tower cranes) 153,963 12,741,750,000 Rls. 392,561 $
7 4 1396 شهيدرجايي پرتغال 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 378,286 9,822,336,458 Rls. 302,319 $
8 5 1396 شهيدرجايي پرتغال 84262000 جرثقيلکهاي برجي (Tower cranes) 101,551 8,307,324,748 Rls. 254,366 $
9 1 1396 شهيدرجايي پرتغال 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 279,591 6,759,764,020 Rls. 208,525 $
10 11 1396 شهيدرجايي پرتغال 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 194,751 6,698,685,999 Rls. 183,255 $
11 7 1396 شهيدرجايي پرتغال 85462021 مقره با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص پستهاي فشار قوي ا ز 63کيلوولت به بالا ا ز نوع غيربشقابي 72,424 5,746,133,459 Rls. 170,841 $
12 12 1396 شهيدرجايي پرتغال 85462021 مقره با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص پستهاي فشار قوي ا ز 63کيلوولت به بالا ا ز نوع غيربشقابي 48,091 5,363,604,011 Rls. 145,674 $
13 10 1396 شهيدرجايي پرتغال 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 39,744 4,656,068,928 Rls. 130,829 $
14 9 1396 شهيدرجايي پرتغال 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 39,744 4,650,058,512 Rls. 131,913 $
15 12 1396 شهيدرجايي پرتغال 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 576,000 4,572,771,480 Rls. 123,390 $
16 8 1396 شهيدرجايي پرتغال 73121020 ---كابل پيش تنيده چندرشته به هم تابيده فولادي (pre-stressed concret strand)به قطر هر رشته 3 تا 10 ميليمتر به صورت كلاف،حتي با روكش پلاستيكي يا گالوانيزه، جهت استفاده دربتن 123,932 4,493,846,774 Rls. 131,368 $
17 8 1396 شهيدرجايي پرتغال 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 39,744 4,444,813,936 Rls. 130,953 $
18 5 1396 شهيدرجايي پرتغال 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 504,000 3,440,516,360 Rls. 105,258 $
19 6 1396 شهيدرجايي پرتغال 73121020 ---كابل پيش تنيده چندرشته به هم تابيده فولادي (pre-stressed concret strand)به قطر هر رشته 3 تا 10 ميليمتر به صورت كلاف،حتي با روكش پلاستيكي يا گالوانيزه، جهت استفاده دربتن 96,968 3,203,939,081 Rls. 96,972 $
20 12 1396 شهيدرجايي پرتغال 45041000 بلوك، صفحه، ورق و نوار؛ لوحه (Tile) به هر شكل؛ استوانهکهاي توپر، همچنين ديسك 19,717 2,717,573,272 Rls. 73,369 $
21 8 1396 شهيدرجايي پرتغال 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 36,755 2,274,910,200 Rls. 64,722 $
22 8 1396 شهيدرجايي پرتغال 85462021 مقره با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص پستهاي فشار قوي ا ز 63کيلوولت به بالا ا ز نوع غيربشقابي 21,560 2,161,178,940 Rls. 62,785 $
23 6 1396 شهيدرجايي پرتغال 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 36,624 2,158,344,000 Rls. 65,886 $
24 11 1396 شهيدرجايي پرتغال 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 288,000 2,139,106,500 Rls. 58,519 $
25 11 1396 شهيدرجايي پرتغال 73121020 ---كابل پيش تنيده چندرشته به هم تابيده فولادي (pre-stressed concret strand)به قطر هر رشته 3 تا 10 ميليمتر به صورت كلاف،حتي با روكش پلاستيكي يا گالوانيزه، جهت استفاده دربتن 49,770 2,037,828,420 Rls. 55,495 $
26 1 1396 شهيدرجايي پرتغال 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 288,000 1,747,771,395 Rls. 53,911 $
27 10 1396 شهيدرجايي پرتغال 85462021 مقره با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص پستهاي فشار قوي ا ز 63کيلوولت به بالا ا ز نوع غيربشقابي 31,248 1,743,173,090 Rls. 48,746 $
28 9 1396 شهيدرجايي پرتغال 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 240,000 1,653,034,110 Rls. 46,908 $
29 6 1396 شهيدرجايي پرتغال 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 20,500 1,622,670,000 Rls. 49,305 $
30 7 1396 شهيدرجايي پرتغال 45041000 بلوك، صفحه، ورق و نوار؛ لوحه (Tile) به هر شكل؛ استوانهکهاي توپر، همچنين ديسك 13,370 1,615,069,260 Rls. 48,168 $
31 4 1396 شهيدرجايي پرتغال 85462021 مقره با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص پستهاي فشار قوي ا ز 63کيلوولت به بالا ا ز نوع غيربشقابي 39,720 1,587,725,480 Rls. 48,928 $
32 4 1396 شهيدرجايي پرتغال 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 38,100 1,381,933,800 Rls. 42,576 $
33 9 1396 شهيدرجايي پرتغال 45041000 بلوك، صفحه، ورق و نوار؛ لوحه (Tile) به هر شكل؛ استوانهکهاي توپر، همچنين ديسك 10,667 1,295,080,065 Rls. 37,624 $
34 4 1396 شهيدرجايي پرتغال 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 47,293 1,218,979,229 Rls. 37,455 $
35 7 1396 شهيدرجايي پرتغال 73121020 ---كابل پيش تنيده چندرشته به هم تابيده فولادي (pre-stressed concret strand)به قطر هر رشته 3 تا 10 ميليمتر به صورت كلاف،حتي با روكش پلاستيكي يا گالوانيزه، جهت استفاده دربتن 24,778 895,483,610 Rls. 26,383 $
36 12 1396 شهيدرجايي پرتغال 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 18,916 870,859,340 Rls. 23,502 $
37 8 1396 شهيدرجايي پرتغال 45041000 بلوك، صفحه، ورق و نوار؛ لوحه (Tile) به هر شكل؛ استوانهکهاي توپر، همچنين ديسك 8,600 837,297,720 Rls. 25,441 $
38 6 1396 شهيدرجايي پرتغال 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 8,391 815,927,869 Rls. 24,726 $
39 12 1396 شهيدرجايي پرتغال 39211310 ساندويچ سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي ازپلي اورتان هاي اسفنجي 4,208 813,929,876 Rls. 21,895 $
40 11 1396 شهيدرجايي پرتغال 45041000 بلوك، صفحه، ورق و نوار؛ لوحه (Tile) به هر شكل؛ استوانهکهاي توپر، همچنين ديسك 10,672 807,766,624 Rls. 22,403 $
41 10 1396 شهيدرجايي پرتغال 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 22,454 714,414,250 Rls. 19,978 $
42 8 1396 شهيدرجايي پرتغال 70179090 سايرشيشه آلات برا ي آزمايشگاه بهدا شت يا دا روخانه حتي مدرج يا کاليبرشده غيرمذکوردرجاي ديگر 2,187 707,588,662 Rls. 20,741 $
43 11 1396 شهيدرجايي پرتغال 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 1,539 674,482,644 Rls. 18,368 $
44 12 1396 شهيدرجايي پرتغال 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 12,074 668,519,313 Rls. 18,422 $
45 6 1396 شهيدرجايي پرتغال 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 96,000 641,536,920 Rls. 19,196 $
46 6 1396 شهيدرجايي پرتغال 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 12,500 640,175,194 Rls. 19,376 $
47 10 1396 شهيدرجايي پرتغال 45041000 بلوك، صفحه، ورق و نوار؛ لوحه (Tile) به هر شكل؛ استوانهکهاي توپر، همچنين ديسك 4,840 632,045,232 Rls. 17,530 $
48 7 1396 شهيدرجايي پرتغال 25070090 خاکهاي رس کائوليني حتي تکليس شده 90,000 601,896,168 Rls. 17,951 $
49 1 1396 شهيدرجايي پرتغال 45041000 بلوك، صفحه، ورق و نوار؛ لوحه (Tile) به هر شكل؛ استوانهکهاي توپر، همچنين ديسك 10,376 533,207,159 Rls. 16,443 $
50 6 1396 شهيدرجايي پرتغال 84569000 ساير (ماشين ابزارها بجز باتخليه الكتريكي، ماوراء صوت، اشعه نوري ، وفوتوني كارمي كند ).براي کار کردن روي هر نوع موادازطريق برداشتن آنها 4,400 459,058,960 Rls. 13,840 $
51 8 1396 شهيدرجايي پرتغال 39222000 نشستگاه و سرپوش آن ا ز موا د پلاستيکي 3,380 358,927,420 Rls. 10,473 $
52 6 1396 شهيدرجايي پرتغال 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 4,250 333,423,525 Rls. 10,245 $
53 5 1396 شهيدرجايي پرتغال 25070010 کائولن 48,000 256,371,040 Rls. 7,826 $
54 4 1396 شهيدرجايي پرتغال 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 380 165,880,964 Rls. 5,105 $
55 6 1396 شهيدرجايي پرتغال 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 1,137 139,024,542 Rls. 4,208 $
56 12 1396 شهيدرجايي پرتغال 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 3,291 117,358,003 Rls. 3,234 $
57 1 1396 شهيدرجايي پرتغال 25070010 کائولن 24,000 93,017,319 Rls. 2,869 $
58 7 1396 شهيدرجايي پرتغال 25070010 کائولن 6,000 46,185,102 Rls. 1,377 $
59 8 1396 شهيدرجايي پرتغال 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 302 41,131,027 Rls. 1,200 $
مجموع کل
252,532,870,668 ريال
مجموع کل
7,510,297 دلار
[1]