آمار کل " واردات از" کشور (پاراگوئه) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 شهيدرجايي پاراگوئه 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 1,747,843 314,726,332,314 Rls. 8,447,463 $
2 9 1396 شهيدرجايي پاراگوئه 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 1,220,131 193,134,858,786 Rls. 5,484,522 $
3 10 1396 شهيدرجايي پاراگوئه 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 1,063,545 171,978,909,403 Rls. 4,785,284 $
4 8 1396 شهيدرجايي پاراگوئه 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 840,249 134,670,059,277 Rls. 3,891,481 $
5 11 1396 شهيدرجايي پاراگوئه 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 729,961 122,719,458,618 Rls. 3,371,994 $
6 7 1396 شهيدرجايي پاراگوئه 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 729,405 116,761,848,729 Rls. 3,474,263 $
7 1 1396 شهيدرجايي پاراگوئه 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 499,977 65,734,660,140 Rls. 2,027,721 $
8 6 1396 شهيدرجايي پاراگوئه 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 138,446 20,106,034,200 Rls. 608,642 $
9 5 1396 شهيدرجايي پاراگوئه 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 83,972 11,750,848,384 Rls. 359,634 $
10 4 1396 شهيدرجايي پاراگوئه 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 83,995 11,378,812,610 Rls. 350,479 $
11 7 1396 شهيدرجايي پاراگوئه 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 101,300 5,814,278,740 Rls. 173,976 $
12 6 1396 شهيدرجايي پاراگوئه 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 80,000 4,600,951,968 Rls. 138,712 $
مجموع کل
1,173,377,053,169 ريال
مجموع کل
33,114,171 دلار
[1]