آمار کل " واردات از" کشور (يونان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 شهيدرجايي يونان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 32,255 30,070,847,479 Rls. 855,525 $
2 12 1396 شهيدرجايي يونان 68118200 ساير ورقها ،پانل ها وسوفالها واقلام همانند فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز وهمانند . 943,644 15,349,195,276 Rls. 413,583 $
3 7 1396 شهيدرجايي يونان 68118200 ساير ورقها ،پانل ها وسوفالها واقلام همانند فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز وهمانند . 955,770 13,157,404,629 Rls. 388,509 $
4 10 1396 شهيدرجايي يونان 68118200 ساير ورقها ،پانل ها وسوفالها واقلام همانند فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز وهمانند . 581,485 9,437,734,025 Rls. 263,575 $
5 9 1396 شهيدرجايي يونان 68118200 ساير ورقها ،پانل ها وسوفالها واقلام همانند فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز وهمانند . 600,395 7,597,916,122 Rls. 215,605 $
6 11 1396 شهيدرجايي يونان 68118200 ساير ورقها ،پانل ها وسوفالها واقلام همانند فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز وهمانند . 411,950 6,422,550,221 Rls. 175,700 $
7 6 1396 شهيدرجايي يونان 68118200 ساير ورقها ،پانل ها وسوفالها واقلام همانند فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز وهمانند . 372,974 5,243,607,492 Rls. 160,682 $
8 6 1396 شهيدرجايي يونان 38123930 ک ک ک پا?دارکننده­ها? UV 35,300 5,128,529,855 Rls. 155,433 $
9 12 1396 شهيدرجايي يونان 85362020 کليدهاي مينياتوري قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 10,319 3,996,182,795 Rls. 109,323 $
10 11 1396 شهيدرجايي يونان 38123930 ک ک ک پا?دارکننده­ها? UV 23,000 3,691,004,625 Rls. 100,974 $
11 8 1396 شهيدرجايي يونان 38123930 ک ک ک پا?دارکننده­ها? UV 23,000 3,444,307,500 Rls. 101,476 $
12 5 1396 شهيدرجايي يونان 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 80,842 2,829,605,349 Rls. 86,443 $
13 7 1396 شهيدرجايي يونان 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 96,360 2,682,781,484 Rls. 79,192 $
14 1 1396 شهيدرجايي يونان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 114,450 2,220,516,620 Rls. 68,578 $
15 12 1396 شهيدرجايي يونان 38123930 ک ک ک پا?دارکننده­ها? UV 12,000 2,202,581,880 Rls. 59,442 $
16 8 1396 شهيدرجايي يونان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 37,601 2,117,280,075 Rls. 63,354 $
17 9 1396 شهيدرجايي يونان 38123930 ک ک ک پا?دارکننده­ها? UV 12,000 2,106,028,980 Rls. 59,744 $
18 12 1396 شهيدرجايي يونان 70193990 نطع مت ماتريس تخته ومحصولات نبافته همانند به غيرا ز پشم شيشه 10,344 1,889,380,785 Rls. 51,130 $
19 1 1396 شهيدرجايي يونان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 131,600 1,640,739,592 Rls. 50,610 $
20 8 1396 شهيدرجايي يونان 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام کهداراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آنهايي كه حاوي Biodiesel بوده وبه غير ازآخال روغن ها 19,946 1,599,716,106 Rls. 47,131 $
21 12 1396 شهيدرجايي يونان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 5,223 1,495,683,580 Rls. 40,441 $
22 10 1396 شهيدرجايي يونان 38063000 صمغکهاي استر 18,900 1,454,389,020 Rls. 40,356 $
23 1 1396 شهيدرجايي يونان 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 20,564 1,331,542,830 Rls. 41,062 $
24 11 1396 شهيدرجايي يونان 25151130 ک کک ک سنگ­ها? موسوم به چ?ن? و کر?ستال 100,480 1,311,052,544 Rls. 35,866 $
25 12 1396 شهيدرجايي يونان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 35,520 1,235,165,198 Rls. 33,426 $
26 8 1396 شهيدرجايي يونان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 3,006 1,222,063,047 Rls. 35,657 $
27 10 1396 شهيدرجايي يونان 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 33,600 1,216,515,888 Rls. 34,019 $
28 8 1396 شهيدرجايي يونان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 56,400 1,135,501,200 Rls. 33,865 $
29 8 1396 شهيدرجايي يونان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 73,600 1,057,076,400 Rls. 30,709 $
30 1 1396 شهيدرجايي يونان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 46,000 1,043,070,496 Rls. 32,229 $
31 10 1396 شهيدرجايي يونان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 55,198 851,098,489 Rls. 23,605 $
32 1 1396 شهيدرجايي يونان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 173,400 849,327,225 Rls. 26,205 $
33 7 1396 شهيدرجايي يونان 39012010 ک ک ک گريد لوله: 16,000 813,408,280 Rls. 23,965 $
34 4 1396 شهيدرجايي يونان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 56,400 736,802,460 Rls. 22,678 $
35 4 1396 شهيدرجايي يونان 31056000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي دو عنصر حاصلخيزكننده فسفر و پتاسيم 24,000 703,190,550 Rls. 21,607 $
36 8 1396 شهيدرجايي يونان 27101950 روغن صنعتي 5,687 686,545,328 Rls. 20,227 $
37 12 1396 شهيدرجايي يونان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 3,605 680,785,980 Rls. 18,424 $
38 5 1396 شهيدرجايي يونان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 46,670 633,409,583 Rls. 19,342 $
39 12 1396 شهيدرجايي يونان 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 15,579 615,120,636 Rls. 16,440 $
40 12 1396 شهيدرجايي يونان 39012010 ک ک ک گريد لوله: 16,000 614,931,200 Rls. 16,640 $
41 11 1396 شهيدرجايي يونان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 36,800 599,532,360 Rls. 16,225 $
42 11 1396 شهيدرجايي يونان 25151110 ک کک ک مرمر 98,510 545,965,800 Rls. 14,775 $
43 6 1396 شهيدرجايي يونان 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 6,307 490,331,408 Rls. 14,841 $
44 1 1396 شهيدرجايي يونان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 20,000 472,450,400 Rls. 14,599 $
45 9 1396 شهيدرجايي يونان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 1,506 471,383,720 Rls. 13,377 $
46 9 1396 شهيدرجايي يونان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 15,476 470,123,438 Rls. 13,341 $
47 8 1396 شهيدرجايي يونان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 15,640 469,154,534 Rls. 13,689 $
48 11 1396 شهيدرجايي يونان 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 11,400 421,824,000 Rls. 11,400 $
49 7 1396 شهيدرجايي يونان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 1,186 419,243,176 Rls. 12,545 $
50 5 1396 شهيدرجايي يونان 68118200 ساير ورقها ،پانل ها وسوفالها واقلام همانند فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز وهمانند . 22,118 413,680,435 Rls. 12,692 $
51 8 1396 شهيدرجايي يونان 70193990 نطع مت ماتريس تخته ومحصولات نبافته همانند به غيرا ز پشم شيشه 1,808 396,381,389 Rls. 11,565 $
52 9 1396 شهيدرجايي يونان 70193990 نطع مت ماتريس تخته ومحصولات نبافته همانند به غيرا ز پشم شيشه 2,370 339,581,175 Rls. 9,637 $
53 7 1396 شهيدرجايي يونان 70193990 نطع مت ماتريس تخته ومحصولات نبافته همانند به غيرا ز پشم شيشه 2,116 279,841,448 Rls. 8,373 $
54 10 1396 شهيدرجايي يونان 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 7,100 253,896,000 Rls. 7,100 $
55 8 1396 شهيدرجايي يونان 56081100 تورگره باف مهياشده برا ي ماهيگيري, ا زموا دنسجي سنتتيک يامصنوعي. 2,658 236,008,512 Rls. 6,918 $
56 6 1396 شهيدرجايي يونان 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 53,110 233,832,655 Rls. 7,105 $
57 8 1396 شهيدرجايي يونان 27101920 گريس 2,220 192,010,659 Rls. 5,657 $
58 9 1396 شهيدرجايي يونان 25151190 ک کک ک مرمر?ت 53,390 191,814,500 Rls. 5,443 $
59 7 1396 شهيدرجايي يونان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 6,000 182,009,070 Rls. 5,446 $
60 12 1396 شهيدرجايي يونان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 510 167,344,660 Rls. 4,487 $
61 4 1396 شهيدرجايي يونان 25151110 ک کک ک مرمر 26,460 143,620,096 Rls. 4,420 $
62 12 1396 شهيدرجايي يونان 25152000 سنگکهاي اكوسين و ساير سنگکهاي آهكي براي تراش يا ساختمان؛ سنگ رخام (Alabaster) 22,448 115,571,426 Rls. 3,119 $
63 12 1396 شهيدرجايي يونان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 700 63,174,720 Rls. 1,688 $
64 6 1396 شهيدرجايي يونان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 174 57,034,304 Rls. 1,713 $
65 6 1396 شهيدرجايي يونان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 1,000 30,046,238 Rls. 903 $
66 6 1396 شهيدرجايي يونان 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 75 5,854,554 Rls. 176 $
مجموع کل
150,176,301,501 ريال
مجموع کل
4,294,006 دلار
[1]