آمار کل " واردات از" کشور (نيوزيلند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 شهيدرجايي نيوزيلند 03036600 ماهي هيك (Merluccius spp., Urophycis spp.)يخ زده به غيراز جگر وتخم ماهي 581,684 51,403,090,496 Rls. 1,527,585 $
2 12 1396 شهيدرجايي نيوزيلند 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 254,769 34,983,373,163 Rls. 939,741 $
3 9 1396 شهيدرجايي نيوزيلند 03036900 ساير ماهي ها غير مذكور در رديف 030364، 030365، 030366، 030367، 030368 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 410,156 32,791,775,846 Rls. 931,007 $
4 10 1396 شهيدرجايي نيوزيلند 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 254,565 30,573,391,652 Rls. 854,765 $
5 8 1396 شهيدرجايي نيوزيلند 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 194,939 29,875,317,810 Rls. 867,707 $
6 9 1396 شهيدرجايي نيوزيلند 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 214,890 25,581,272,907 Rls. 732,327 $
7 5 1396 شهيدرجايي نيوزيلند 02044200 ساير قطعات گوشت هاي از نوع گوسفند ، منجمد به صورت با استخوان 91,054 18,700,956,890 Rls. 570,865 $
8 9 1396 شهيدرجايي نيوزيلند 03036600 ماهي هيك (Merluccius spp., Urophycis spp.)يخ زده به غيراز جگر وتخم ماهي 199,980 18,284,131,404 Rls. 518,846 $
9 9 1396 شهيدرجايي نيوزيلند 03035410 بلو مكرل (BlueMackerel) يخ زده به غيراز جگر وتخم ماهي 418,000 15,352,435,350 Rls. 435,328 $
10 5 1396 شهيدرجايي نيوزيلند 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 98,093 13,914,645,715 Rls. 426,700 $
11 1 1396 شهيدرجايي نيوزيلند 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 98,009 13,618,086,591 Rls. 419,988 $
12 6 1396 شهيدرجايي نيوزيلند 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 77,998 12,115,807,683 Rls. 370,058 $
13 7 1396 شهيدرجايي نيوزيلند 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 76,348 10,097,967,626 Rls. 299,887 $
14 8 1396 شهيدرجايي نيوزيلند 03036600 ماهي هيك (Merluccius spp., Urophycis spp.)يخ زده به غيراز جگر وتخم ماهي 99,904 8,894,820,360 Rls. 258,405 $
15 5 1396 شهيدرجايي نيوزيلند 03035410 بلو مكرل (BlueMackerel) يخ زده به غيراز جگر وتخم ماهي 189,000 8,280,165,600 Rls. 253,177 $
16 6 1396 شهيدرجايي نيوزيلند 03036900 ساير ماهي ها غير مذكور در رديف 030364، 030365، 030366، 030367، 030368 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 97,000 7,560,873,550 Rls. 227,950 $
17 11 1396 شهيدرجايي نيوزيلند 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 57,696 7,496,026,623 Rls. 206,594 $
18 1 1396 شهيدرجايي نيوزيلند 03036600 ماهي هيك (Merluccius spp., Urophycis spp.)يخ زده به غيراز جگر وتخم ماهي 89,582 6,812,940,582 Rls. 210,108 $
19 5 1396 شهيدرجايي نيوزيلند 03036600 ماهي هيك (Merluccius spp., Urophycis spp.)يخ زده به غيراز جگر وتخم ماهي 63,000 5,354,811,000 Rls. 162,706 $
20 6 1396 شهيدرجايي نيوزيلند 03036600 ماهي هيك (Merluccius spp., Urophycis spp.)يخ زده به غيراز جگر وتخم ماهي 61,760 5,344,421,984 Rls. 161,039 $
21 12 1396 شهيدرجايي نيوزيلند 03036900 ساير ماهي ها غير مذكور در رديف 030364، 030365، 030366، 030367، 030368 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 63,724 5,032,182,322 Rls. 134,496 $
22 4 1396 شهيدرجايي نيوزيلند 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 2,335 4,647,252,960 Rls. 143,208 $
23 5 1396 شهيدرجايي نيوزيلند 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 1,410 4,600,640,600 Rls. 141,283 $
24 12 1396 شهيدرجايي نيوزيلند 03035410 بلو مكرل (BlueMackerel) يخ زده به غيراز جگر وتخم ماهي 100,000 4,103,820,000 Rls. 110,025 $
25 12 1396 شهيدرجايي نيوزيلند 85332910 مقاومت را ه ا ندا ز وکنترل کننده سرعت موتورهاي ا لکتريکي 5,480 4,095,059,864 Rls. 110,516 $
26 1 1396 شهيدرجايي نيوزيلند 03035410 بلو مكرل (BlueMackerel) يخ زده به غيراز جگر وتخم ماهي 115,000 3,937,140,000 Rls. 121,457 $
27 8 1396 شهيدرجايي نيوزيلند 03047900 ساير فيله يخ زده ماهي باستثناي ماهي كاد ماهي هادداك پشت سياه هيك آلاسكا پولاك 26,520 3,774,339,660 Rls. 107,946 $
28 6 1396 شهيدرجايي نيوزيلند 03047900 ساير فيله يخ زده ماهي باستثناي ماهي كاد ماهي هادداك پشت سياه هيك آلاسكا پولاك 38,760 3,382,313,880 Rls. 101,598 $
29 1 1396 شهيدرجايي نيوزيلند 03047900 ساير فيله يخ زده ماهي باستثناي ماهي كاد ماهي هادداك پشت سياه هيك آلاسكا پولاك 38,760 2,934,976,968 Rls. 90,519 $
30 4 1396 شهيدرجايي نيوزيلند 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 19,580 2,922,713,383 Rls. 89,943 $
31 5 1396 شهيدرجايي نيوزيلند 03047900 ساير فيله يخ زده ماهي باستثناي ماهي كاد ماهي هادداك پشت سياه هيك آلاسكا پولاك 18,360 2,485,576,800 Rls. 75,875 $
32 6 1396 شهيدرجايي نيوزيلند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 40,000 2,252,472,768 Rls. 68,759 $
33 9 1396 شهيدرجايي نيوزيلند 85044050 کنترل دور موتورInverter 3,246 1,767,397,167 Rls. 50,283 $
34 5 1396 شهيدرجايي نيوزيلند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 20,000 1,534,083,200 Rls. 47,217 $
35 7 1396 شهيدرجايي نيوزيلند 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 17,154 400,078,425 Rls. 11,932 $
36 6 1396 شهيدرجايي نيوزيلند 85044050 کنترل دور موتورInverter 2,690 374,267,500 Rls. 11,500 $
37 7 1396 شهيدرجايي نيوزيلند 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 190 117,749,950 Rls. 3,550 $
38 7 1396 شهيدرجايي نيوزيلند 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 15 41,461,250 Rls. 1,250 $
مجموع کل
405,439,839,529 ريال
مجموع کل
11,796,140 دلار
[1]