آمار کل " واردات از" کشور (نروژ) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 شهيدرجايي نروژ 03031300 ماهيکهاي آزاد اقيانوس اطلس (salmo salar) و ماهي آزاد دانوب (hucho hucho) يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 144,214 41,712,218,495 Rls. 1,122,171 $
2 9 1396 شهيدرجايي نروژ 03031300 ماهيکهاي آزاد اقيانوس اطلس (salmo salar) و ماهي آزاد دانوب (hucho hucho) يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 120,265 34,635,252,930 Rls. 983,195 $
3 10 1396 شهيدرجايي نروژ 03031300 ماهيکهاي آزاد اقيانوس اطلس (salmo salar) و ماهي آزاد دانوب (hucho hucho) يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 84,698 25,814,200,609 Rls. 720,812 $
4 7 1396 شهيدرجايي نروژ 03031300 ماهيکهاي آزاد اقيانوس اطلس (salmo salar) و ماهي آزاد دانوب (hucho hucho) يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 60,920 16,557,600,638 Rls. 490,337 $
5 9 1396 شهيدرجايي نروژ 03048200 ک ک انواع ماهي قزلکآلا 43,881 14,712,137,686 Rls. 416,727 $
6 12 1396 شهيدرجايي نروژ 03048100 ک ک سالمون اقيانوس آرام (Oncorhynchus nerka;Oncorhynchus gorbuscha;Oncorhynchus keta;Oncorhynchus tschawytscha;Oncorhynchus kisutch;Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)، سالمون اقيانوس اطلس (salmo salar) و سالمون دانوب (hucho hucho) 31,019 12,785,220,452 Rls. 344,210 $
7 4 1396 شهيدرجايي نروژ 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 480,000 10,522,789,200 Rls. 323,330 $
8 4 1396 شهيدرجايي نروژ 75021000 نيکل بصورت کارنشده, غيرممزوج. 24,000 9,841,266,000 Rls. 302,389 $
9 8 1396 شهيدرجايي نروژ 03031300 ماهيکهاي آزاد اقيانوس اطلس (salmo salar) و ماهي آزاد دانوب (hucho hucho) يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 21,332 6,906,448,320 Rls. 200,641 $
10 5 1396 شهيدرجايي نروژ 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 240,000 5,497,944,864 Rls. 168,344 $
11 11 1396 شهيدرجايي نروژ 03031300 ماهيکهاي آزاد اقيانوس اطلس (salmo salar) و ماهي آزاد دانوب (hucho hucho) يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 18,010 5,296,489,427 Rls. 144,236 $
12 4 1396 شهيدرجايي نروژ 03031300 ماهيکهاي آزاد اقيانوس اطلس (salmo salar) و ماهي آزاد دانوب (hucho hucho) يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 20,895 5,239,454,658 Rls. 161,264 $
13 9 1396 شهيدرجايي نروژ 38089229 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي 8,000 3,957,973,875 Rls. 112,321 $
14 4 1396 شهيدرجايي نروژ 31026000 املاح مضاعف و مخلوطکهاي نيترات كلسيم و نيترات آمونيوم 216,000 3,360,702,120 Rls. 103,263 $
15 4 1396 شهيدرجايي نروژ 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 160,100 2,108,765,518 Rls. 64,905 $
16 9 1396 شهيدرجايي نروژ 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 18,000 1,410,096,870 Rls. 40,014 $
17 5 1396 شهيدرجايي نروژ 95072000 قلابهاي ماهيگيري, حتي متصل به زه کوتاه ماهيگيري. 806 1,135,138,695 Rls. 34,585 $
18 8 1396 شهيدرجايي نروژ 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 22,644 1,099,789,365 Rls. 32,800 $
19 1 1396 شهيدرجايي نروژ 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 21,000 988,025,850 Rls. 30,476 $
20 5 1396 شهيدرجايي نروژ 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 23,100 906,418,128 Rls. 27,715 $
21 4 1396 شهيدرجايي نروژ 48026100 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيندمکانيکي 25,769 688,955,659 Rls. 21,205 $
22 7 1396 شهيدرجايي نروژ 82072090 سايرحديده ها برا ي کشيدن ياا کسترودکردن فلزا ت بجزحديده کشش مفتول به صورت خام 2,947 522,706,800 Rls. 15,400 $
23 10 1396 شهيدرجايي نروژ 28342990 ساير نيتراتها بجز پتاسيم ونيترات آمونيم انفجاري 24,000 382,210,080 Rls. 10,826 $
24 4 1396 شهيدرجايي نروژ 25161200 -- فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به صورت بلوك يا به شكل لوح مربع يا مربع مستطيل 23,800 352,065,272 Rls. 10,801 $
25 6 1396 شهيدرجايي نروژ 28342990 ساير نيتراتها بجز پتاسيم ونيترات آمونيم انفجاري 24,000 351,129,120 Rls. 10,698 $
26 1 1396 شهيدرجايي نروژ 28342990 ساير نيتراتها بجز پتاسيم ونيترات آمونيم انفجاري 24,000 312,022,560 Rls. 9,628 $
27 8 1396 شهيدرجايي نروژ 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 692 71,349,158 Rls. 2,128 $
28 7 1396 شهيدرجايي نروژ 94031000 مبلهاي فلزي ا زا نواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرارميگيرند 5,200 34,115,000 Rls. 1,000 $
مجموع کل
207,202,487,349 ريال
مجموع کل
5,905,421 دلار
[1]