آمار کل " واردات از" کشور (لوگزامبورگ) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 شهيدرجايي لوگزامبورگ 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 129,725 139,690,079,861 Rls. 3,911,456 $
2 12 1396 شهيدرجايي لوگزامبورگ 29359090 ک ک ک سا?ر 5,000 12,838,917,000 Rls. 343,996 $
3 9 1396 شهيدرجايي لوگزامبورگ 40118090 ک ک ک سا?ر 54,235 12,675,946,536 Rls. 359,591 $
4 6 1396 شهيدرجايي لوگزامبورگ 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 20,000 10,184,464,000 Rls. 308,246 $
5 7 1396 شهيدرجايي لوگزامبورگ 29362210 ويتامين b1( تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 4,000 9,863,698,000 Rls. 290,605 $
6 7 1396 شهيدرجايي لوگزامبورگ 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 13,500 9,833,757,200 Rls. 295,452 $
7 7 1396 شهيدرجايي لوگزامبورگ 29393000 كافئين و املاح آن 18,000 9,675,225,600 Rls. 286,614 $
8 7 1396 شهيدرجايي لوگزامبورگ 29054300 مانيتول 42,750 8,177,465,075 Rls. 240,525 $
9 11 1396 شهيدرجايي لوگزامبورگ 29224990 سايرا مينوا سيدهاغيرا زا نهاييکه دا را يبيش ا زيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غيرمذکور 10,000 6,973,397,500 Rls. 190,770 $
10 8 1396 شهيدرجايي لوگزامبورگ 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 4,000 6,881,807,200 Rls. 195,790 $
11 4 1396 شهيدرجايي لوگزامبورگ 29362210 ويتامين b1( تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 3,000 6,831,464,250 Rls. 210,264 $
12 4 1396 شهيدرجايي لوگزامبورگ 29242940 استامينوفن پودر ساده و يا پودر ديکسي (DC) 52,000 6,807,494,200 Rls. 209,526 $
13 7 1396 شهيدرجايي لوگزامبورگ 29280090 --- سا?ر 1,500 6,594,032,250 Rls. 195,338 $
14 6 1396 شهيدرجايي لوگزامبورگ 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 98,916 6,358,934,650 Rls. 193,216 $
15 10 1396 شهيدرجايي لوگزامبورگ 29163930 ماده اوليه دارويي ايبوپروفن 9,000 5,967,334,800 Rls. 167,674 $
16 9 1396 شهيدرجايي لوگزامبورگ 29163930 ماده اوليه دارويي ايبوپروفن 9,000 5,959,631,700 Rls. 169,063 $
17 7 1396 شهيدرجايي لوگزامبورگ 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 22,000 5,078,706,600 Rls. 152,555 $
18 12 1396 شهيدرجايي لوگزامبورگ 38246000 سوربيتول (به ا ستثناي آنهائي که مشمول شماره فرعي290544است ) 108,800 3,790,483,200 Rls. 101,309 $
19 11 1396 شهيدرجايي لوگزامبورگ 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 10,000 3,762,442,100 Rls. 105,214 $
20 4 1396 شهيدرجايي لوگزامبورگ 29163930 ماده اوليه دارويي ايبوپروفن 9,000 3,636,859,500 Rls. 112,048 $
21 7 1396 شهيدرجايي لوگزامبورگ 38246000 سوربيتول (به ا ستثناي آنهائي که مشمول شماره فرعي290544است ) 108,800 3,267,753,600 Rls. 97,778 $
22 8 1396 شهيدرجايي لوگزامبورگ 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 5,000 2,864,785,250 Rls. 87,046 $
23 5 1396 شهيدرجايي لوگزامبورگ 29251100 ساكارين و املاح آن 5,000 2,668,920,000 Rls. 81,471 $
24 5 1396 شهيدرجايي لوگزامبورگ 38246000 سوربيتول (به ا ستثناي آنهائي که مشمول شماره فرعي290544است ) 87,040 2,253,069,568 Rls. 68,459 $
25 10 1396 شهيدرجايي لوگزامبورگ 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 25,000 2,181,847,500 Rls. 61,914 $
26 6 1396 شهيدرجايي لوگزامبورگ 29163190 ا سيد بنزوئيک وساير ا ملاح وا سترهاي آن غير از بنزوات سديم 7,000 1,904,728,000 Rls. 57,649 $
27 10 1396 شهيدرجايي لوگزامبورگ 29339930 كاپتوپريل 1,000 1,872,565,700 Rls. 51,935 $
28 12 1396 شهيدرجايي لوگزامبورگ 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 12,561 1,405,695,144 Rls. 37,687 $
29 7 1396 شهيدرجايي لوگزامبورگ 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 3,720 1,165,274,519 Rls. 34,331 $
30 5 1396 شهيدرجايي لوگزامبورگ 17029090 ساير قندها وشكرها غير مذكور 7,200 905,148,000 Rls. 27,812 $
31 9 1396 شهيدرجايي لوگزامبورگ 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 17,250 780,764,670 Rls. 22,115 $
32 6 1396 شهيدرجايي لوگزامبورگ 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 1,440 740,996,928 Rls. 22,340 $
33 4 1396 شهيدرجايي لوگزامبورگ 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 17,250 678,225,150 Rls. 20,895 $
34 1 1396 شهيدرجايي لوگزامبورگ 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 16,800 626,097,900 Rls. 19,320 $
35 12 1396 شهيدرجايي لوگزامبورگ 85079090 اجزاء وقطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آنها)به جز پليت باطري 1,958 501,143,686 Rls. 13,394 $
36 4 1396 شهيدرجايي لوگزامبورگ 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 4,455 310,188,672 Rls. 9,547 $
37 6 1396 شهيدرجايي لوگزامبورگ 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 2,100 143,239,505 Rls. 4,364 $
38 12 1396 شهيدرجايي لوگزامبورگ 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 30 56,427,525 Rls. 1,513 $
مجموع کل
305,909,012,539 ريال
مجموع کل
8,758,822 دلار
[1]