آمار کل " واردات از" کشور (لهستان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 شهيدرجايي لهستان 84291121 بلدوزرنو وچرخ زنجيري باقدرت موتوربيش از330اسب بخار 41,160 14,632,992,000 Rls. 396,000 $
2 10 1396 شهيدرجايي لهستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 11,328 13,337,945,460 Rls. 378,489 $
3 7 1396 شهيدرجايي لهستان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 13,722 12,138,944,934 Rls. 371,688 $
4 5 1396 شهيدرجايي لهستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 11,758 11,657,674,522 Rls. 359,261 $
5 5 1396 شهيدرجايي لهستان 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 9,800 10,567,569,060 Rls. 324,208 $
6 6 1396 شهيدرجايي لهستان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 8,351 7,866,730,203 Rls. 240,875 $
7 7 1396 شهيدرجايي لهستان 38123910 ک ک ک آنت?­اکس?دان­ها 40,000 6,536,792,000 Rls. 196,353 $
8 12 1396 شهيدرجايي لهستان 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 44,000 4,455,675,840 Rls. 119,088 $
9 12 1396 شهيدرجايي لهستان 29291090 --- ساير 37,600 4,411,466,918 Rls. 119,055 $
10 11 1396 شهيدرجايي لهستان 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 86,000 4,378,308,930 Rls. 120,651 $
11 8 1396 شهيدرجايي لهستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 67,500 4,312,054,650 Rls. 125,009 $
12 5 1396 شهيدرجايي لهستان 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 17,474 4,101,924,737 Rls. 125,215 $
13 6 1396 شهيدرجايي لهستان 90292010 تاخوگرا ف 600 4,068,652,800 Rls. 124,405 $
14 10 1396 شهيدرجايي لهستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 44,900 3,801,965,112 Rls. 107,854 $
15 10 1396 شهيدرجايي لهستان 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 60,000 3,554,704,160 Rls. 100,377 $
16 9 1396 شهيدرجايي لهستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 49,042 3,468,451,643 Rls. 98,393 $
17 4 1396 شهيدرجايي لهستان 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 32,213 3,398,104,233 Rls. 104,622 $
18 9 1396 شهيدرجايي لهستان 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 40,000 3,335,956,400 Rls. 94,492 $
19 11 1396 شهيدرجايي لهستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 3,220 3,335,578,622 Rls. 91,917 $
20 9 1396 شهيدرجايي لهستان 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 61,000 3,321,766,200 Rls. 94,191 $
21 8 1396 شهيدرجايي لهستان 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 50,000 2,923,345,000 Rls. 85,296 $
22 7 1396 شهيدرجايي لهستان 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 50,000 2,903,335,000 Rls. 86,874 $
23 10 1396 شهيدرجايي لهستان 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 81,580 2,760,353,614 Rls. 76,557 $
24 10 1396 شهيدرجايي لهستان 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 16,707 2,638,991,709 Rls. 74,751 $
25 8 1396 شهيدرجايي لهستان 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 14,996 2,396,716,696 Rls. 69,930 $
26 11 1396 شهيدرجايي لهستان 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 9,600 2,367,816,000 Rls. 64,776 $
27 5 1396 شهيدرجايي لهستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 36,092 2,365,132,121 Rls. 72,419 $
28 5 1396 شهيدرجايي لهستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 20,544 2,346,970,380 Rls. 72,004 $
29 6 1396 شهيدرجايي لهستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 33,698 2,215,523,929 Rls. 67,631 $
30 12 1396 شهيدرجايي لهستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 29,666 2,209,937,614 Rls. 59,641 $
31 12 1396 شهيدرجايي لهستان 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 11,032 2,002,342,870 Rls. 54,183 $
32 6 1396 شهيدرجايي لهستان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 17,823 1,859,276,646 Rls. 55,849 $
33 8 1396 شهيدرجايي لهستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 6,158 1,821,441,513 Rls. 53,145 $
34 12 1396 شهيدرجايي لهستان 31029000 ساير کودهايمعدني يا شيميائي، ا زوته، همچنين مخلوطکهاي غيرمذكور در شمارهکهاي فرعي قبلي 84,000 1,716,865,920 Rls. 45,887 $
35 7 1396 شهيدرجايي لهستان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 18,000 1,627,068,980 Rls. 48,685 $
36 11 1396 شهيدرجايي لهستان 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 84,000 1,546,110,720 Rls. 43,443 $
37 12 1396 شهيدرجايي لهستان 07102100 نخودفرنگي ,غلافدا ر يا غلاف کنده ,يخ زده 48,000 1,519,644,960 Rls. 41,012 $
38 12 1396 شهيدرجايي لهستان 35021100 آلبومين تخم پرندگان , خشک کرده 5,003 1,511,990,618 Rls. 40,914 $
39 9 1396 شهيدرجايي لهستان 28342990 ساير نيتراتها بجز پتاسيم ونيترات آمونيم انفجاري 67,500 1,493,636,760 Rls. 42,308 $
40 4 1396 شهيدرجايي لهستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 22,500 1,400,774,250 Rls. 43,167 $
41 8 1396 شهيدرجايي لهستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 20,125 1,366,165,500 Rls. 40,250 $
42 5 1396 شهيدرجايي لهستان 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 20,135 1,358,515,730 Rls. 41,470 $
43 6 1396 شهيدرجايي لهستان 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 40,600 1,321,732,088 Rls. 40,160 $
44 5 1396 شهيدرجايي لهستان 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 9,414 1,313,531,032 Rls. 40,163 $
45 11 1396 شهيدرجايي لهستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 24,000 1,275,852,600 Rls. 34,744 $
46 5 1396 شهيدرجايي لهستان 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 24,000 1,265,912,880 Rls. 38,569 $
47 7 1396 شهيدرجايي لهستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 18,009 1,198,296,463 Rls. 36,127 $
48 4 1396 شهيدرجايي لهستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 18,314 1,192,766,584 Rls. 36,748 $
49 8 1396 شهيدرجايي لهستان 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 63,000 1,175,569,038 Rls. 34,459 $
50 4 1396 شهيدرجايي لهستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 4,748 1,162,270,215 Rls. 35,816 $
51 7 1396 شهيدرجايي لهستان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 13,888 1,136,025,860 Rls. 33,881 $
52 1 1396 شهيدرجايي لهستان 21069030 پودر حالت دهنده خورا کي 24,000 1,109,246,400 Rls. 34,219 $
53 8 1396 شهيدرجايي لهستان 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 20,000 1,088,049,820 Rls. 32,557 $
54 8 1396 شهيدرجايي لهستان 44187500 ک ک ساير، چندلايه 17,460 990,401,317 Rls. 28,177 $
55 9 1396 شهيدرجايي لهستان 31022900 ا ملاح مضاعف ومخلوطهاي سولفات آمونيوم ونيترا ت آمونيوم 42,000 948,107,307 Rls. 26,856 $
56 7 1396 شهيدرجايي لهستان 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 17,798 931,864,124 Rls. 27,991 $
57 11 1396 شهيدرجايي لهستان 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 5,283 719,743,002 Rls. 19,962 $
58 9 1396 شهيدرجايي لهستان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 45,000 715,763,811 Rls. 20,274 $
59 1 1396 شهيدرجايي لهستان 27101910 روغن موتور 11,613 714,698,032 Rls. 22,477 $
60 8 1396 شهيدرجايي لهستان 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 10,000 669,778,500 Rls. 19,458 $
61 10 1396 شهيدرجايي لهستان 73218900 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءخورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 3,755 664,436,042 Rls. 18,437 $
62 12 1396 شهيدرجايي لهستان 84244100 ک ک پاشنده­ها? (sprayer) قابل حمل 1,700 634,194,826 Rls. 17,115 $
63 11 1396 شهيدرجايي لهستان 44187500 ک ک ساير، چندلايه 9,539 617,222,196 Rls. 17,009 $
64 12 1396 شهيدرجايي لهستان 44187500 ک ک ساير، چندلايه 8,353 591,101,512 Rls. 15,952 $
65 12 1396 شهيدرجايي لهستان 28342990 ساير نيتراتها بجز پتاسيم ونيترات آمونيم انفجاري 22,500 545,090,040 Rls. 14,711 $
66 7 1396 شهيدرجايي لهستان 31026000 املاح مضاعف و مخلوطکهاي نيترات كلسيم و نيترات آمونيوم 22,500 523,601,450 Rls. 15,667 $
67 5 1396 شهيدرجايي لهستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 2,194 503,520,004 Rls. 15,472 $
68 4 1396 شهيدرجايي لهستان 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 4,304 462,645,362 Rls. 14,257 $
69 6 1396 شهيدرجايي لهستان 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 11,000 446,234,250 Rls. 13,559 $
70 10 1396 شهيدرجايي لهستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 2,603 443,373,186 Rls. 12,303 $
71 7 1396 شهيدرجايي لهستان 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 11,000 442,708,530 Rls. 13,247 $
72 10 1396 شهيدرجايي لهستان 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 21,000 420,788,088 Rls. 11,824 $
73 9 1396 شهيدرجايي لهستان 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 8,800 370,643,196 Rls. 10,499 $
74 10 1396 شهيدرجايي لهستان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 5,140 327,957,300 Rls. 9,303 $
75 1 1396 شهيدرجايي لهستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 2,093 327,309,190 Rls. 10,093 $
76 5 1396 شهيدرجايي لهستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 4,614 318,620,970 Rls. 9,790 $
77 12 1396 شهيدرجايي لهستان 84314200 تيغه هاي بولدوزرياا نگلدوزرمشمول شماره 8429 2,300 237,519,982 Rls. 6,368 $
78 4 1396 شهيدرجايي لهستان 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 3,647 204,322,644 Rls. 6,297 $
79 5 1396 شهيدرجايي لهستان 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 1,851 136,805,506 Rls. 4,216 $
80 12 1396 شهيدرجايي لهستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 389 123,577,808 Rls. 3,344 $
81 5 1396 شهيدرجايي لهستان 09012110 قهوه بودا ده کافئين نگرفته دربسته بنديهاي آماده برا ي خرده فروشي 1,224 103,967,367 Rls. 3,203 $
82 7 1396 شهيدرجايي لهستان 33051000 شامپوها 182 69,866,136 Rls. 2,139 $
83 4 1396 شهيدرجايي لهستان 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 262 50,736,134 Rls. 1,564 $
84 6 1396 شهيدرجايي لهستان 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 168 49,090,120 Rls. 1,480 $
85 5 1396 شهيدرجايي لهستان 33051000 شامپوها 125 44,560,148 Rls. 1,373 $
86 5 1396 شهيدرجايي لهستان 34039910 روانکكننده سيليكوني 315 35,717,850 Rls. 1,097 $
87 10 1396 شهيدرجايي لهستان 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 700 27,029,250 Rls. 750 $
88 10 1396 شهيدرجايي لهستان 38089990 --- ساير حشره كش ها غيرمذكور 140 16,217,550 Rls. 450 $
89 5 1396 شهيدرجايي لهستان 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 130 11,966,329 Rls. 369 $
90 5 1396 شهيدرجايي لهستان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 12 5,254,148 Rls. 161 $
91 10 1396 شهيدرجايي لهستان 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 4 1,801,950 Rls. 50 $
92 10 1396 شهيدرجايي لهستان 84212190 ک ک ک ساير 3 540,585 Rls. 15 $
مجموع کل
198,723,243,676 ريال
مجموع کل
5,787,087 دلار
[1]