آمار کل " واردات از" کشور (لبنان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 شهيدرجايي لبنان 31043000 سولفات پتاسيم 980,000 40,212,739,840 Rls. 1,213,875 $
2 5 1396 شهيدرجايي لبنان 31043000 سولفات پتاسيم 710,500 27,640,041,520 Rls. 847,984 $
3 12 1396 شهيدرجايي لبنان 31043000 سولفات پتاسيم 490,000 23,671,939,200 Rls. 632,686 $
4 11 1396 شهيدرجايي لبنان 31043000 سولفات پتاسيم 490,000 22,078,929,600 Rls. 608,420 $
5 10 1396 شهيدرجايي لبنان 31043000 سولفات پتاسيم 490,000 21,785,909,600 Rls. 604,509 $
6 5 1396 شهيدرجايي لبنان 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 192,000 12,920,544,000 Rls. 397,006 $
7 12 1396 شهيدرجايي لبنان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 15,000 9,139,893,600 Rls. 246,664 $
8 8 1396 شهيدرجايي لبنان 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 160,000 8,217,623,600 Rls. 239,770 $
9 12 1396 شهيدرجايي لبنان 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 96,000 8,116,093,440 Rls. 216,921 $
10 6 1396 شهيدرجايي لبنان 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 54,000 6,694,939,440 Rls. 204,995 $
11 9 1396 شهيدرجايي لبنان 31029000 ساير کودهايمعدني يا شيميائي، ا زوته، همچنين مخلوطکهاي غيرمذكور در شمارهکهاي فرعي قبلي 196,000 5,834,715,480 Rls. 165,519 $
12 11 1396 شهيدرجايي لبنان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 222,750 5,342,156,226 Rls. 148,163 $
13 9 1396 شهيدرجايي لبنان 19030000 تاپيوكا و بدلکهاي آن تهيه شده از فكول،کبه شكل ورقه (Flake)، دانه (Grain)، دانهکهاي غلطان (Pearl)، نخاله غربال (Sifting)، يا به اشكال همانند. 156,000 5,149,036,000 Rls. 146,122 $
14 7 1396 شهيدرجايي لبنان 31055900 ساير کودهاي معدني ياشيميائي دا را ي دوعنصر حاصلخير كننده ا زت وفسفرکه درجاي ديگري مذکور نباشد 96,000 4,805,520,000 Rls. 143,792 $
15 7 1396 شهيدرجايي لبنان 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 36,000 4,769,105,040 Rls. 142,234 $
16 11 1396 شهيدرجايي لبنان 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 36,250 3,832,744,300 Rls. 105,607 $
17 7 1396 شهيدرجايي لبنان 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 48,000 3,366,023,040 Rls. 98,667 $
18 8 1396 شهيدرجايي لبنان 31043000 سولفات پتاسيم 50,400 3,330,299,700 Rls. 95,247 $
19 7 1396 شهيدرجايي لبنان 31043000 سولفات پتاسيم 50,400 3,258,227,700 Rls. 96,520 $
20 11 1396 شهيدرجايي لبنان 31026000 املاح مضاعف و مخلوطکهاي نيترات كلسيم و نيترات آمونيوم 192,000 3,187,161,768 Rls. 86,251 $
21 8 1396 شهيدرجايي لبنان 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 20,000 2,840,414,900 Rls. 83,260 $
22 8 1396 شهيدرجايي لبنان 31026000 املاح مضاعف و مخلوطکهاي نيترات كلسيم و نيترات آمونيوم 90,000 2,812,459,500 Rls. 82,060 $
23 11 1396 شهيدرجايي لبنان 19030000 تاپيوكا و بدلکهاي آن تهيه شده از فكول،کبه شكل ورقه (Flake)، دانه (Grain)، دانهکهاي غلطان (Pearl)، نخاله غربال (Sifting)، يا به اشكال همانند. 78,000 2,790,435,280 Rls. 76,337 $
24 6 1396 شهيدرجايي لبنان 31055900 ساير کودهاي معدني ياشيميائي دا را ي دوعنصر حاصلخير كننده ا زت وفسفرکه درجاي ديگري مذکور نباشد 48,000 2,318,100,000 Rls. 70,435 $
25 12 1396 شهيدرجايي لبنان 31052000 كودهاي معدني يا شيميايي داراي سه عنصر حاصلخيزكننده ازت، فسفرو پتاسيم 15,708 2,289,097,840 Rls. 61,576 $
26 6 1396 شهيدرجايي لبنان 82021000 ا ره دستي. 2,746 1,929,963,228 Rls. 59,393 $
27 6 1396 شهيدرجايي لبنان 82015000 قيچي باغباني وهمانند(از جمله قيچي برا ي بريدن گوشت پرندگان) که بايکدست کارميکند. 5,345 1,618,223,164 Rls. 49,799 $
28 10 1396 شهيدرجايي لبنان 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 8,250 1,242,410,400 Rls. 34,910 $
29 4 1396 شهيدرجايي لبنان 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 8,250 1,081,228,500 Rls. 33,312 $
30 8 1396 شهيدرجايي لبنان 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 20,250 925,297,425 Rls. 26,325 $
31 11 1396 شهيدرجايي لبنان 11052000 فلس،کدانهکهايکريز (Granules) و بهکهمکفشرده به صورت حبهاز سيب زميني 20,922 889,794,081 Rls. 24,231 $
32 5 1396 شهيدرجايي لبنان 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 16,608 708,626,980 Rls. 21,590 $
33 4 1396 شهيدرجايي لبنان 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 16,452 697,109,265 Rls. 21,387 $
34 1 1396 شهيدرجايي لبنان 38089990 --- ساير حشره كش ها غيرمذكور 4,752 677,907,828 Rls. 20,905 $
35 5 1396 شهيدرجايي لبنان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 4,970 468,367,952 Rls. 14,391 $
36 12 1396 شهيدرجايي لبنان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 5,336 446,100,000 Rls. 12,000 $
37 7 1396 شهيدرجايي لبنان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 4,715 361,199,900 Rls. 10,700 $
38 6 1396 شهيدرجايي لبنان 82013000 کلنگ ، به هر شكل , کج بيل, کج بيل باغباني,شن کش ، گل تراش 1,085 254,917,557 Rls. 7,845 $
39 1 1396 شهيدرجايي لبنان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 2,231 156,102,300 Rls. 4,815 $
40 9 1396 شهيدرجايي لبنان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 1,000 140,960,000 Rls. 4,000 $
41 5 1396 شهيدرجايي لبنان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 500 86,828,000 Rls. 2,668 $
42 8 1396 شهيدرجايي لبنان 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 1,062 65,214,234 Rls. 1,912 $
43 5 1396 شهيدرجايي لبنان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 1,380 54,302,940 Rls. 1,669 $
44 5 1396 شهيدرجايي لبنان 38249990 ک ک ک ساير 780 38,452,400 Rls. 1,182 $
45 5 1396 شهيدرجايي لبنان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 540 22,220,880 Rls. 683 $
46 6 1396 شهيدرجايي لبنان 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 5 21,259,322 Rls. 654 $
47 6 1396 شهيدرجايي لبنان 82019000 دا س وداسغاله ،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شکني)وا بزا رهاي دستي ديگر براي کشاورزي ياجنگلدا ري. 5 19,225,837 Rls. 592 $
مجموع کل
248,309,862,807 ريال
مجموع کل
7,169,583 دلار
[1]