آمار کل " واردات از" کشور (كنيا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 شهيدرجايي كنيا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 93,460 14,823,684,705 Rls. 400,078 $
2 11 1396 شهيدرجايي كنيا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 72,010 10,757,219,208 Rls. 297,143 $
3 8 1396 شهيدرجايي كنيا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 71,880 10,195,837,214 Rls. 303,190 $
4 5 1396 شهيدرجايي كنيا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 65,320 9,029,085,820 Rls. 276,714 $
5 10 1396 شهيدرجايي كنيا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 59,922 8,800,368,252 Rls. 246,741 $
6 5 1396 شهيدرجايي كنيا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 67,276 8,127,105,000 Rls. 249,719 $
7 4 1396 شهيدرجايي كنيا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 58,500 7,277,412,615 Rls. 224,077 $
8 6 1396 شهيدرجايي كنيا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 54,302 6,865,700,000 Rls. 209,582 $
9 9 1396 شهيدرجايي كنيا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 34,154 5,139,083,298 Rls. 146,594 $
10 10 1396 شهيدرجايي كنيا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 26,680 3,243,614,103 Rls. 90,887 $
11 1 1396 شهيدرجايي كنيا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 25,720 2,903,212,800 Rls. 89,561 $
12 9 1396 شهيدرجايي كنيا 09011190 قهوه ، بونداده ؛ كافئين نگرفته غير مذكور 5,300 518,887,620 Rls. 14,580 $
13 11 1396 شهيدرجايي كنيا 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 420 36,554,000 Rls. 1,000 $
مجموع کل
87,717,764,635 ريال
مجموع کل
2,549,866 دلار
[1]