آمار کل " واردات از" کشور (قبرس) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 شهيدرجايي قبرس 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 687,645 229,846,000,000 Rls. 6,203,010 $
2 12 1396 شهيدرجايي قبرس 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 776,883 24,556,459,961 Rls. 662,721 $
3 4 1396 شهيدرجايي قبرس 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 481,634 13,113,108,930 Rls. 404,090 $
4 1 1396 شهيدرجايي قبرس 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 460,997 11,317,644,273 Rls. 349,116 $
5 10 1396 شهيدرجايي قبرس 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 315,293 9,657,708,261 Rls. 267,980 $
6 11 1396 شهيدرجايي قبرس 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 269,612 8,676,167,980 Rls. 237,352 $
7 4 1396 شهيدرجايي قبرس 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 103,706 8,221,804,838 Rls. 253,020 $
8 9 1396 شهيدرجايي قبرس 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 242,233 7,151,235,003 Rls. 202,929 $
9 12 1396 شهيدرجايي قبرس 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 305,681 6,584,571,000 Rls. 175,987 $
10 5 1396 شهيدرجايي قبرس 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 207,820 6,325,933,131 Rls. 192,905 $
11 9 1396 شهيدرجايي قبرس 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 28,564 5,915,230,154 Rls. 168,263 $
12 6 1396 شهيدرجايي قبرس 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 158,985 5,603,141,712 Rls. 170,251 $
13 6 1396 شهيدرجايي قبرس 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 16,000 5,336,544,800 Rls. 160,890 $
14 12 1396 شهيدرجايي قبرس 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 393,620 5,205,002,580 Rls. 139,548 $
15 11 1396 شهيدرجايي قبرس 48026100 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيندمکانيکي 147,137 4,693,128,326 Rls. 127,805 $
16 5 1396 شهيدرجايي قبرس 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 3,600 4,063,086,242 Rls. 124,409 $
17 5 1396 شهيدرجايي قبرس 84624100 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 18,865 2,930,101,709 Rls. 89,718 $
18 8 1396 شهيدرجايي قبرس 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 8,533 2,815,364,369 Rls. 82,632 $
19 9 1396 شهيدرجايي قبرس 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 20,000 2,813,544,300 Rls. 79,840 $
20 7 1396 شهيدرجايي قبرس 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 244,140 2,379,592,297 Rls. 70,492 $
21 4 1396 شهيدرجايي قبرس 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 14,534 2,338,109,639 Rls. 71,953 $
22 5 1396 شهيدرجايي قبرس 29089900 ساير مشتقات سولفونه ،نيتره ونيتروزه ،فنل هاوفنل -الكل ها غير از دي نوسب ونمکهاي آن 3,000 1,740,600,000 Rls. 53,133 $
23 5 1396 شهيدرجايي قبرس 29092000 ک اترهاي سيكلانيك، سيكلنيك و سيكلوترپنيك و 24,000 1,717,392,000 Rls. 52,425 $
24 9 1396 شهيدرجايي قبرس 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 6,020 1,684,169,375 Rls. 47,794 $
25 9 1396 شهيدرجايي قبرس 84624100 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 11,060 1,643,166,750 Rls. 46,631 $
26 5 1396 شهيدرجايي قبرس 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 98,380 1,236,801,878 Rls. 37,817 $
27 12 1396 شهيدرجايي قبرس 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 384 1,141,455,032 Rls. 31,227 $
28 9 1396 شهيدرجايي قبرس 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 3,190 1,026,927,500 Rls. 29,143 $
29 5 1396 شهيدرجايي قبرس 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارکردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي از ماده، که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,600 976,713,885 Rls. 29,906 $
30 10 1396 شهيدرجايي قبرس 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 2,200 974,211,498 Rls. 27,032 $
31 8 1396 شهيدرجايي قبرس 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 2,499 675,025,379 Rls. 19,205 $
32 9 1396 شهيدرجايي قبرس 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارکردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي از ماده، که درجاي ديگرمذکورنباشد 4,400 533,944,375 Rls. 15,153 $
33 10 1396 شهيدرجايي قبرس 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 20,000 488,175,930 Rls. 13,849 $
34 4 1396 شهيدرجايي قبرس 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,500 481,539,866 Rls. 14,821 $
35 4 1396 شهيدرجايي قبرس 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شکل دا دن باحرا رت برا ي کائوچويامواد پلاستيكي . 2,399 421,319,725 Rls. 12,968 $
36 9 1396 شهيدرجايي قبرس 84142000 تلمبه هاي هوا که بادست ياباپاکارميکنند 1,180 333,068,750 Rls. 9,452 $
37 8 1396 شهيدرجايي قبرس 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 60 315,718,204 Rls. 9,302 $
38 8 1396 شهيدرجايي قبرس 40059100 کائوچوي مخلوط شده, ولکانيزه نشده, به شکل, صفحه, ورق ونوار 510 183,207,690 Rls. 5,322 $
39 9 1396 شهيدرجايي قبرس 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 310 150,439,500 Rls. 4,269 $
40 10 1396 شهيدرجايي قبرس 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 680 115,836,960 Rls. 3,296 $
41 8 1396 شهيدرجايي قبرس 84283310 --- سا?ر، از نوع نوار? ?ا تسمه­ا?، به طور و?ژه طراح? ?ا آماده شده برا? سوخت گذار? و سوخت بردار? راکتور هسته­ا? 1,770 114,669,660 Rls. 3,280 $
42 4 1396 شهيدرجايي قبرس 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 140 30,276,017 Rls. 932 $
43 4 1396 شهيدرجايي قبرس 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 36 23,896,296 Rls. 735 $
مجموع کل
385,552,035,775 ريال
مجموع کل
10,702,603 دلار
[1]