آمار کل " واردات از" کشور (فنلاند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 شهيدرجايي فنلاند 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 1,301,300 57,089,997,469 Rls. 1,724,640 $
2 12 1396 شهيدرجايي فنلاند 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 994,875 37,636,649,568 Rls. 1,013,940 $
3 12 1396 شهيدرجايي فنلاند 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 24,749 36,265,478,825 Rls. 992,107 $
4 11 1396 شهيدرجايي فنلاند 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 973,731 34,735,399,222 Rls. 940,014 $
5 8 1396 شهيدرجايي فنلاند 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 776,708 34,656,542,539 Rls. 1,019,548 $
6 7 1396 شهيدرجايي فنلاند 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 312,129 13,648,591,094 Rls. 405,939 $
7 11 1396 شهيدرجايي فنلاند 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 232,498 11,356,965,826 Rls. 307,344 $
8 8 1396 شهيدرجايي فنلاند 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 2,343 11,083,050,000 Rls. 324,873 $
9 4 1396 شهيدرجايي فنلاند 48103200 کاغذکرا فت, سفيدشده, که بابيش ا ز95%ا لياف ا زا لياف چوب ,هرمترمربع حدا قل 150گرم باشد 458,432 10,599,809,086 Rls. 326,248 $
10 5 1396 شهيدرجايي فنلاند 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 248,182 10,385,853,882 Rls. 316,626 $
11 1 1396 شهيدرجايي فنلاند 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 260,415 9,461,962,984 Rls. 291,859 $
12 8 1396 شهيدرجايي فنلاند 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره کاج 444,276 9,397,758,491 Rls. 268,776 $
13 7 1396 شهيدرجايي فنلاند 40118090 ک ک ک سا?ر 30,713 8,116,765,565 Rls. 243,813 $
14 6 1396 شهيدرجايي فنلاند 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 233,042 6,725,587,852 Rls. 204,247 $
15 11 1396 شهيدرجايي فنلاند 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 91,245 6,415,807,581 Rls. 174,718 $
16 8 1396 شهيدرجايي فنلاند 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 109,238 6,412,792,470 Rls. 182,446 $
17 10 1396 شهيدرجايي فنلاند 72254010 با پهناي بيش از 1200 ميليمتر 191,060 5,663,438,732 Rls. 158,374 $
18 11 1396 شهيدرجايي فنلاند 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيکي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 45,503 4,921,738,750 Rls. 134,643 $
19 7 1396 شهيدرجايي فنلاند 84251110 ک ک ک انواع هويست با ظرفيت ده تن و بالاتر 21,200 4,831,920,000 Rls. 144,107 $
20 4 1396 شهيدرجايي فنلاند 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 87,288 4,681,279,034 Rls. 144,072 $
21 4 1396 شهيدرجايي فنلاند 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 113,410 4,360,400,395 Rls. 134,093 $
22 9 1396 شهيدرجايي فنلاند 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 66,522 3,996,778,202 Rls. 112,304 $
23 10 1396 شهيدرجايي فنلاند 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 122,500 3,755,676,960 Rls. 105,530 $
24 6 1396 شهيدرجايي فنلاند 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 60,751 3,509,083,893 Rls. 106,207 $
25 4 1396 شهيدرجايي فنلاند 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 134,899 3,466,591,125 Rls. 106,517 $
26 12 1396 شهيدرجايي فنلاند 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 72,000 3,393,361,231 Rls. 91,579 $
27 1 1396 شهيدرجايي فنلاند 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 62,350 3,241,909,578 Rls. 99,942 $
28 5 1396 شهيدرجايي فنلاند 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 93,118 2,666,193,300 Rls. 81,923 $
29 6 1396 شهيدرجايي فنلاند 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 40,690 2,596,307,325 Rls. 78,275 $
30 10 1396 شهيدرجايي فنلاند 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 41,992 2,583,063,728 Rls. 71,674 $
31 5 1396 شهيدرجايي فنلاند 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 42,855 2,423,112,081 Rls. 73,968 $
32 9 1396 شهيدرجايي فنلاند 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 51,240 2,266,568,863 Rls. 64,485 $
33 6 1396 شهيدرجايي فنلاند 48059190 سايرکاغذها ومقوا هاقشر نزده و ا ندود نشده غيرمذکور بوزن حدا کثر150gدرمتر مربع 45,399 2,137,710,176 Rls. 64,449 $
34 10 1396 شهيدرجايي فنلاند 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 46,120 2,085,532,687 Rls. 58,600 $
35 5 1396 شهيدرجايي فنلاند 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 50,286 1,838,128,295 Rls. 56,282 $
36 6 1396 شهيدرجايي فنلاند 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 68,112 1,751,971,920 Rls. 53,481 $
37 4 1396 شهيدرجايي فنلاند 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 42,898 1,713,052,490 Rls. 52,636 $
38 5 1396 شهيدرجايي فنلاند 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 11,844 1,592,230,701 Rls. 48,685 $
39 12 1396 شهيدرجايي فنلاند 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 17,580 1,257,988,650 Rls. 34,041 $
40 9 1396 شهيدرجايي فنلاند 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 23,138 1,247,365,848 Rls. 35,396 $
41 7 1396 شهيدرجايي فنلاند 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 20,124 1,237,264,420 Rls. 37,022 $
42 4 1396 شهيدرجايي فنلاند 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 33,600 1,194,530,892 Rls. 36,779 $
43 8 1396 شهيدرجايي فنلاند 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 54,044 1,178,926,572 Rls. 34,398 $
44 7 1396 شهيدرجايي فنلاند 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 19,080 1,170,117,500 Rls. 35,148 $
45 7 1396 شهيدرجايي فنلاند 94061090 ک ک ک ساير 10,600 1,102,860,000 Rls. 33,000 $
46 10 1396 شهيدرجايي فنلاند 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 22,467 1,032,255,738 Rls. 28,866 $
47 11 1396 شهيدرجايي فنلاند 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 21,202 1,021,963,963 Rls. 27,657 $
48 4 1396 شهيدرجايي فنلاند 38231300 ا سيدهاي چرب تال ا ويل 16,380 893,631,397 Rls. 27,458 $
49 9 1396 شهيدرجايي فنلاند 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 19,583 859,045,503 Rls. 24,369 $
50 6 1396 شهيدرجايي فنلاند 48103200 کاغذکرا فت, سفيدشده, که بابيش ا ز95%ا لياف ا زا لياف چوب ,هرمترمربع حدا قل 150گرم باشد 33,422 839,187,557 Rls. 25,110 $
51 8 1396 شهيدرجايي فنلاند 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 16,628 709,946,594 Rls. 20,625 $
52 5 1396 شهيدرجايي فنلاند 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 5,743 679,487,875 Rls. 20,776 $
53 10 1396 شهيدرجايي فنلاند 27030010 پيت ماس 50,000 386,297,150 Rls. 10,802 $
54 6 1396 شهيدرجايي فنلاند 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 200 62,588,700 Rls. 1,902 $
55 10 1396 شهيدرجايي فنلاند 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 2,440 357,600 Rls. 10 $
مجموع کل
388,338,877,879 ريال
مجموع کل
11,212,323 دلار
[1]