آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 7,012,154 1,562,587,000,000 Rls. 46,441,182 $
2 9 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 5,079,345 1,247,810,000,000 Rls. 35,406,017 $
3 4 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 6,700,000 184,000,000,000 Rls. 5,663,327 $
4 6 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,343,829 98,373,922,932 Rls. 2,962,618 $
5 6 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 3,300,000 91,839,211,200 Rls. 2,817,586 $
6 9 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 872,134 62,896,837,759 Rls. 1,783,538 $
7 10 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 722,048 48,979,095,798 Rls. 1,372,136 $
8 5 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 497,017 36,368,543,842 Rls. 1,110,024 $
9 8 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 298,403 20,257,956,873 Rls. 588,955 $
10 5 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 249,485 18,058,323,064 Rls. 552,158 $
11 7 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 249,484 17,534,693,539 Rls. 516,608 $
12 8 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 249,512 16,943,663,782 Rls. 484,589 $
13 10 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 173,880 16,551,743,018 Rls. 462,041 $
14 5 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 155,520 16,201,460,880 Rls. 495,729 $
15 7 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 198,720 14,135,555,722 Rls. 414,350 $
16 4 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 151,200 11,976,015,901 Rls. 368,368 $
17 4 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره کاج 370,732 8,325,220,821 Rls. 256,414 $
18 8 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 99,360 7,838,313,170 Rls. 223,002 $
19 7 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 124,737 7,150,536,238 Rls. 213,885 $
20 10 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 48064000 کاغذشيشه نماوسايرکاغذهاي برا ق شده شفاف يانيمه شفاف, بشکل رول ياورق, غيرمذکوردرجاي ديگر 125,000 6,498,900,000 Rls. 179,087 $
21 11 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره کاج 144,270 4,062,917,313 Rls. 111,960 $
22 9 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 38123910 ک ک ک آنت?­اکس?دان­ها 39,600 4,032,054,180 Rls. 114,417 $
23 9 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 87099000 ا جزا ءوقطعات ا را به هاي کارگاهي و ترا کتورهايي كه در ايستگاههاي راه آهن بكار مي رود 6,520 3,870,559,800 Rls. 109,800 $
24 1 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 49,680 3,705,707,685 Rls. 114,240 $
25 6 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 28332500 سولفات هااز مس 50,400 3,602,715,188 Rls. 108,628 $
26 4 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 49,680 3,420,063,356 Rls. 105,369 $
27 10 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 28413000 دي کرومات سديم 60,000 2,640,267,000 Rls. 74,787 $
28 10 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 28191000 تري ا کسيدکروم 27,000 2,630,880,000 Rls. 73,570 $
29 6 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 29161200 استرهاي اسيد اكريليك 43,200 2,228,318,208 Rls. 67,707 $
30 7 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 48064000 کاغذشيشه نماوسايرکاغذهاي برا ق شده شفاف يانيمه شفاف, بشکل رول ياورق, غيرمذکوردرجاي ديگر 48,000 2,199,367,296 Rls. 65,153 $
31 7 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 84821000 بلبرينگ. 17,674 2,169,046,952 Rls. 65,394 $
32 7 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 72029100 فروتيتانيوم وفرو سيليكوتيتانيوم . 20,000 2,007,027,731 Rls. 59,131 $
33 9 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 28332500 سولفات هااز مس 25,200 1,980,200,250 Rls. 56,090 $
34 12 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 38123100 ک ک مخلوط­ها? ال?گومرها از 4،2،2- تر? مت?ل1-2،1-د?­ه?دروکوئ?نول?ن (TMQ) 19,800 1,925,984,808 Rls. 51,978 $
35 8 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 25,200 1,914,471,471 Rls. 54,467 $
36 11 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 38123100 ک ک مخلوط­ها? ال?گومرها از 4،2،2- تر? مت?ل1-2،1-د?­ه?دروکوئ?نول?ن (TMQ) 19,800 1,882,413,720 Rls. 51,497 $
37 7 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 28332500 سولفات هااز مس 25,200 1,865,241,918 Rls. 55,629 $
38 11 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 28191000 تري ا کسيدکروم 13,500 1,670,924,700 Rls. 45,711 $
39 4 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 28100010 ا سيد بريک 60,000 1,634,747,940 Rls. 50,308 $
40 4 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 44123400 ک ک سا?ر، حداقل دارا? ?ک لا?ه ب?رون? از چوب به استثنا? سوزن? برگ­ها باشد و از آن در شماره فرع? 441233 نام برده نشده باشد. 50,060 1,139,604,184 Rls. 35,070 $
41 1 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 48064000 کاغذشيشه نماوسايرکاغذهاي برا ق شده شفاف يانيمه شفاف, بشکل رول ياورق, غيرمذکوردرجاي ديگر 25,032 917,242,843 Rls. 28,286 $
42 6 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 49,900 815,422,563 Rls. 25,098 $
43 11 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 7,200 713,225,952 Rls. 19,781 $
44 5 1396 شهيدرجايي فدراسيون روسيه 28364000 کربنات هاي پتاسيم 20,000 486,640,000 Rls. 14,901 $
مجموع کل
3,547,842,039,597 ريال
مجموع کل
103,870,586 دلار
[1]