آمار کل " واردات از" کشور (عمان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 شهيدرجايي عمان 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 20,493 24,137,899,225 Rls. 651,425 $
2 10 1396 شهيدرجايي عمان 39076120 ک ک ک گر?د بطر? 495,000 19,554,376,050 Rls. 549,450 $
3 9 1396 شهيدرجايي عمان 39076120 ک ک ک گر?د بطر? 495,000 19,368,661,950 Rls. 549,450 $
4 7 1396 شهيدرجايي عمان 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 6,127 16,637,673,228 Rls. 499,765 $
5 4 1396 شهيدرجايي عمان 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 299,380 15,423,700,411 Rls. 473,192 $
6 12 1396 شهيدرجايي عمان 84295222 بيل مکانيکي مستعمل باسال ساخت پنج سال وکمتر،قدرت بيش از 200 اسب بخار ،قابليت چرخش 360درجه . 80,000 11,593,069,741 Rls. 313,733 $
7 11 1396 شهيدرجايي عمان 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 1,428 10,668,791,272 Rls. 302,652 $
8 7 1396 شهيدرجايي عمان 28230000 ا کسيدهاي تيتان 40,000 7,466,060,640 Rls. 219,965 $
9 11 1396 شهيدرجايي عمان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 120,000 5,958,243,000 Rls. 164,189 $
10 9 1396 شهيدرجايي عمان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 121,190 5,679,963,218 Rls. 160,887 $
11 5 1396 شهيدرجايي عمان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 120,000 5,211,356,670 Rls. 159,569 $
12 4 1396 شهيدرجايي عمان 84128000 موتورهاوماشين هاي محرک که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشد 818 3,283,255,300 Rls. 101,401 $
13 11 1396 شهيدرجايي عمان 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 874 2,217,120,000 Rls. 60,000 $
14 8 1396 شهيدرجايي عمان 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 1,065 2,173,879,047 Rls. 63,154 $
15 4 1396 شهيدرجايي عمان 34012030 صابون چيپس 60,000 2,060,523,000 Rls. 63,483 $
16 10 1396 شهيدرجايي عمان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 16,956 1,925,056,512 Rls. 54,528 $
17 4 1396 شهيدرجايي عمان 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 8,640 1,715,472,000 Rls. 52,800 $
18 12 1396 شهيدرجايي عمان 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 523 1,683,675,000 Rls. 45,000 $
19 8 1396 شهيدرجايي عمان 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 449 1,530,561,839 Rls. 44,465 $
20 5 1396 شهيدرجايي عمان 72024110 ک ک ک داراي بيش از 4 درصد ولي مساوي يا كمتر از 27,000 1,152,928,018 Rls. 35,302 $
21 6 1396 شهيدرجايي عمان 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 472 1,148,033,916 Rls. 35,045 $
22 12 1396 شهيدرجايي عمان 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 702 1,122,450,000 Rls. 30,000 $
23 12 1396 شهيدرجايي عمان 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 1,250 1,101,559,230 Rls. 29,632 $
24 10 1396 شهيدرجايي عمان 14042000 لينتر پنبه 59,515 897,910,231 Rls. 25,109 $
25 10 1396 شهيدرجايي عمان 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 454 681,367,200 Rls. 19,300 $
26 7 1396 شهيدرجايي عمان 28043000 ازت 58 418,899,605 Rls. 12,763 $
27 7 1396 شهيدرجايي عمان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 7,322 407,259,888 Rls. 12,432 $
28 6 1396 شهيدرجايي عمان 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 24,184 313,643,616 Rls. 9,672 $
29 10 1396 شهيدرجايي عمان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 517 296,553,600 Rls. 8,400 $
30 6 1396 شهيدرجايي عمان 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 100 247,394,664 Rls. 7,552 $
31 11 1396 شهيدرجايي عمان 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 2,700 188,702,800 Rls. 5,200 $
32 12 1396 شهيدرجايي عمان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 1,616 131,889,600 Rls. 3,569 $
33 8 1396 شهيدرجايي عمان 28042990 - - - گاز هليم مايع با درجه خلوص كمتر از 99.999 وساير گازهاي كمياب غير مذكور 500 86,055,000 Rls. 2,500 $
34 7 1396 شهيدرجايي عمان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 428 44,907,310 Rls. 1,368 $
35 9 1396 شهيدرجايي عمان 94018090 ---ساير نشيمن ها غير از جاجيم 1,500 35,149,000 Rls. 1,000 $
مجموع کل
166,564,041,781 ريال
مجموع کل
4,767,952 دلار
[1]