آمار کل " واردات از" کشور (شيلي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 شهيدرجايي شيلي 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 480,567 13,575,602,737 Rls. 367,355 $
2 8 1396 شهيدرجايي شيلي 51052100 پشم شانه زده بصورت توده. 48,687 11,368,887,388 Rls. 331,716 $
3 1 1396 شهيدرجايي شيلي 51052900 فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ) 48,794 10,886,084,835 Rls. 335,597 $
4 4 1396 شهيدرجايي شيلي 51052100 پشم شانه زده بصورت توده. 48,863 10,694,760,204 Rls. 328,615 $
5 6 1396 شهيدرجايي شيلي 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 400,059 9,968,462,544 Rls. 303,713 $
6 4 1396 شهيدرجايي شيلي 28100010 ا سيد بريک 220,000 6,367,234,500 Rls. 196,168 $
7 6 1396 شهيدرجايي شيلي 31043000 سولفات پتاسيم 120,000 2,588,875,200 Rls. 78,356 $
مجموع کل
65,449,907,408 ريال
مجموع کل
1,941,520 دلار
[1]