آمار کل " واردات از" کشور (سودان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 شهيدرجايي سودان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 1,265,550 61,434,244,292 Rls. 1,650,437 $
2 10 1396 شهيدرجايي سودان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 801,000 38,182,861,180 Rls. 1,071,833 $
3 11 1396 شهيدرجايي سودان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 370,000 19,433,559,150 Rls. 527,374 $
4 8 1396 شهيدرجايي سودان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 380,000 18,811,872,450 Rls. 546,507 $
5 4 1396 شهيدرجايي سودان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 216,000 9,625,351,000 Rls. 296,497 $
6 9 1396 شهيدرجايي سودان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 247,000 9,287,249,400 Rls. 263,460 $
7 7 1396 شهيدرجايي سودان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 190,000 7,653,618,000 Rls. 226,499 $
8 9 1396 شهيدرجايي سودان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 125,000 6,861,881,250 Rls. 196,250 $
9 1 1396 شهيدرجايي سودان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 126,000 5,241,117,420 Rls. 161,573 $
10 6 1396 شهيدرجايي سودان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 120,000 3,982,716,000 Rls. 122,583 $
11 5 1396 شهيدرجايي سودان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 120,000 3,907,764,000 Rls. 120,257 $
12 6 1396 شهيدرجايي سودان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 76,000 3,393,454,400 Rls. 102,308 $
13 7 1396 شهيدرجايي سودان 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 21,000 1,350,168,540 Rls. 39,779 $
14 5 1396 شهيدرجايي سودان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 19,000 803,861,500 Rls. 24,700 $
مجموع کل
189,969,718,582 ريال
مجموع کل
5,350,057 دلار
[1]