آمار کل " واردات از" کشور (سري لانكا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 شهيدرجايي سري لانكا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 1,096,934 213,569,222,551 Rls. 6,574,565 $
2 11 1396 شهيدرجايي سري لانكا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 850,130 165,029,463,933 Rls. 4,557,962 $
3 8 1396 شهيدرجايي سري لانكا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 746,678 133,756,518,439 Rls. 3,924,557 $
4 12 1396 شهيدرجايي سري لانكا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 639,288 130,060,703,512 Rls. 3,507,140 $
5 5 1396 شهيدرجايي سري لانكا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 799,635 129,749,680,968 Rls. 3,977,799 $
6 6 1396 شهيدرجايي سري لانكا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 733,905 125,472,449,481 Rls. 3,810,954 $
7 9 1396 شهيدرجايي سري لانكا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 680,967 123,923,769,598 Rls. 3,529,921 $
8 1 1396 شهيدرجايي سري لانكا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 486,270 82,100,788,401 Rls. 2,533,103 $
9 7 1396 شهيدرجايي سري لانكا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 483,086 79,858,673,092 Rls. 2,383,259 $
10 12 1396 شهيدرجايي سري لانكا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 305,280 60,567,080,695 Rls. 1,642,127 $
11 11 1396 شهيدرجايي سري لانكا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 306,680 57,972,124,066 Rls. 1,607,504 $
12 7 1396 شهيدرجايي سري لانكا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 234,110 42,352,694,900 Rls. 1,275,431 $
13 10 1396 شهيدرجايي سري لانكا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 219,838 42,015,397,873 Rls. 1,181,452 $
14 9 1396 شهيدرجايي سري لانكا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 208,440 38,103,323,314 Rls. 1,093,109 $
15 7 1396 شهيدرجايي سري لانكا 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 409,500 23,713,410,770 Rls. 703,057 $
16 5 1396 شهيدرجايي سري لانكا 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 326,400 18,832,785,338 Rls. 576,379 $
17 6 1396 شهيدرجايي سري لانكا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 111,650 18,660,824,413 Rls. 568,378 $
18 5 1396 شهيدرجايي سري لانكا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 99,360 17,373,573,242 Rls. 532,745 $
19 8 1396 شهيدرجايي سري لانكا 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 306,875 16,697,690,315 Rls. 484,437 $
20 9 1396 شهيدرجايي سري لانكا 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 261,500 14,562,914,148 Rls. 413,763 $
21 10 1396 شهيدرجايي سري لانكا 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 208,250 11,484,641,266 Rls. 319,248 $
22 10 1396 شهيدرجايي سري لانكا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 65,770 11,443,041,830 Rls. 320,698 $
23 1 1396 شهيدرجايي سري لانكا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 65,700 10,372,828,950 Rls. 320,202 $
24 8 1396 شهيدرجايي سري لانكا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 55,170 10,220,284,877 Rls. 299,451 $
25 6 1396 شهيدرجايي سري لانكا 14049030 كوكوپيت 1,118,810 8,691,675,899 Rls. 262,243 $
26 7 1396 شهيدرجايي سري لانكا 14049030 كوكوپيت 979,730 8,108,202,184 Rls. 240,008 $
27 11 1396 شهيدرجايي سري لانكا 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 143,000 8,018,745,460 Rls. 219,953 $
28 6 1396 شهيدرجايي سري لانكا 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 139,000 7,644,602,080 Rls. 231,260 $
29 5 1396 شهيدرجايي سري لانكا 14049030 كوكوپيت 895,300 7,133,709,463 Rls. 218,288 $
30 4 1396 شهيدرجايي سري لانكا 14049030 كوكوپيت 837,050 6,787,006,796 Rls. 208,865 $
31 4 1396 شهيدرجايي سري لانكا 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 120,975 6,422,320,145 Rls. 197,505 $
32 12 1396 شهيدرجايي سري لانكا 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 101,500 6,052,202,300 Rls. 163,404 $
33 4 1396 شهيدرجايي سري لانكا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 36,520 5,983,910,364 Rls. 184,437 $
34 7 1396 شهيدرجايي سري لانكا 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 60,843 5,964,910,552 Rls. 182,490 $
35 1 1396 شهيدرجايي سري لانكا 08011100 نارگيل رنده خشک کرده 115,500 5,777,197,890 Rls. 178,207 $
36 10 1396 شهيدرجايي سري لانكا 84304110 ---انواع دريل واگن تا شش اينچ 12,000 4,291,200,000 Rls. 120,000 $
37 9 1396 شهيدرجايي سري لانكا 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 36,177 3,683,487,666 Rls. 108,523 $
38 12 1396 شهيدرجايي سري لانكا 14049030 كوكوپيت 425,100 3,640,682,947 Rls. 97,678 $
39 10 1396 شهيدرجايي سري لانكا 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 44,000 3,632,528,900 Rls. 100,100 $
40 8 1396 شهيدرجايي سري لانكا 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 44,000 3,348,293,740 Rls. 95,260 $
41 11 1396 شهيدرجايي سري لانكا 52061300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسيکتكس بوده ولي كمتر از 31/192 دسيکتكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 36,407 3,193,913,792 Rls. 87,375 $
42 6 1396 شهيدرجايي سري لانكا 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 42,000 3,187,621,920 Rls. 96,102 $
43 5 1396 شهيدرجايي سري لانكا 94061090 ک ک ک ساير 105,000 2,912,261,925 Rls. 89,484 $
44 12 1396 شهيدرجايي سري لانكا 75062000 صفحه, ورق, نوا روورقه هاي نازک ا زآلياژه هاي نيکل 1,945 2,679,462,475 Rls. 72,077 $
45 10 1396 شهيدرجايي سري لانكا 09081190 جوز هندي (جوز بويا) خرد نشده ونسابيده در بستهکبندي آماده براي غيرخرده فروشي 10,000 2,610,480,000 Rls. 73,000 $
46 1 1396 شهيدرجايي سري لانكا 14049030 كوكوپيت 285,460 2,417,617,124 Rls. 74,559 $
47 8 1396 شهيدرجايي سري لانكا 14049030 كوكوپيت 284,680 2,410,448,308 Rls. 69,777 $
48 11 1396 شهيدرجايي سري لانكا 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 45,200 2,409,932,178 Rls. 66,615 $
49 6 1396 شهيدرجايي سري لانكا 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 24,338 2,383,530,696 Rls. 72,998 $
50 11 1396 شهيدرجايي سري لانكا 14049030 كوكوپيت 238,950 2,124,090,648 Rls. 57,742 $
51 5 1396 شهيدرجايي سري لانكا 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 7,734 1,847,371,050 Rls. 56,565 $
52 12 1396 شهيدرجايي سري لانكا 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشترولي کمترا ز75/4 mm 4,286 1,781,240,125 Rls. 47,915 $
53 9 1396 شهيدرجايي سري لانكا 14049030 كوكوپيت 180,000 1,500,017,213 Rls. 42,497 $
54 10 1396 شهيدرجايي سري لانكا 09021000 چا? سبز (تخمر نشده ) عرضه شده در بسته ها? اول?ه که محتو? آن از 3 ک?لوگرم ب?شتر نباشد 8,000 1,405,348,800 Rls. 39,807 $
55 5 1396 شهيدرجايي سري لانكا 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 12,169 1,186,294,965 Rls. 36,507 $
56 4 1396 شهيدرجايي سري لانكا 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 12,169 1,106,942,175 Rls. 34,065 $
57 12 1396 شهيدرجايي سري لانكا 53050000 نارگيل،آباكا، الياف نساجي گياهي، خام يا فرآوري شده ولي ريسيده نشده، كنف هندي، پاره الياف كوتاه از كتان، وضايعات از اين الياف 51,690 1,102,856,832 Rls. 29,568 $
58 11 1396 شهيدرجايي سري لانكا 09081190 جوز هندي (جوز بويا) خرد نشده ونسابيده در بستهکبندي آماده براي غيرخرده فروشي 3,200 863,198,720 Rls. 23,360 $
59 1 1396 شهيدرجايي سري لانكا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 5,433 804,016,000 Rls. 24,800 $
60 5 1396 شهيدرجايي سري لانكا 56013000 پرزمنسوجات, گردموا دنسجي وگره ولوله هاي كوچك ا زا لياف نسجي. 18,000 746,817,120 Rls. 22,983 $
61 8 1396 شهيدرجايي سري لانكا 48211000 ا نوا ع برچسب ا زکاغذ يامقوا , چاپ شده 13,860 643,585,936 Rls. 18,778 $
62 4 1396 شهيدرجايي سري لانكا 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 3,104 554,122,976 Rls. 17,072 $
63 8 1396 شهيدرجايي سري لانكا 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 8,000 545,221,600 Rls. 15,908 $
64 10 1396 شهيدرجايي سري لانكا 14049030 كوكوپيت 52,970 454,073,440 Rls. 12,644 $
65 7 1396 شهيدرجايي سري لانكا 09071090 ميخك خرد نشده وسابيده نشده در بستهکبندي آماده براي غيرخردهکفروشي 7,000 370,147,750 Rls. 10,850 $
66 9 1396 شهيدرجايي سري لانكا 40169100 کف پوش و پادري ا زکائوچوي ولکانيزه , غيرا سفنجي 891 186,645,187 Rls. 5,287 $
67 10 1396 شهيدرجايي سري لانكا 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 990 123,315,885 Rls. 3,465 $
68 12 1396 شهيدرجايي سري لانكا 90101090 دستگاهها ظاهرکردن ياچاپ فيلم ياكاغذ عکاسي به صورت خودکاربجزدستگاههاي ظهور فيلم را ديولوژي پزشکي 595 99,513,075 Rls. 2,668 $
69 12 1396 شهيدرجايي سري لانكا 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل ،حديدشده 5 3,011,175 Rls. 81 $
مجموع کل
1,714,727,661,448 ريال
مجموع کل
50,150,011 دلار
[1]