آمار کل " واردات از" کشور (زامبیا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 شهيدرجايي زامبیا 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 4,982,237 1,229,302,000,000 Rls. 34,173,588 $
2 4 1396 شهيدرجايي زامبیا 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 4,282,314 799,231,351,271 Rls. 24,623,306 $
3 5 1396 شهيدرجايي زامبیا 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 725,640 135,978,905,019 Rls. 4,173,771 $
مجموع کل
2,164,512,256,290 ريال
مجموع کل
62,970,665 دلار
[1]