آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري متحده تانزانيا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 5,471,040 191,564,303,407 Rls. 5,581,299 $
2 7 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 4,436,640 156,626,331,004 Rls. 4,637,713 $
3 9 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 2,276,702 77,330,555,222 Rls. 2,199,753 $
4 10 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 479,760 18,445,874,400 Rls. 520,991 $
5 12 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 239,520 8,805,845,231 Rls. 236,875 $
6 8 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 7,350 1,265,008,500 Rls. 36,750 $
7 11 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 23,000 851,387,412 Rls. 23,613 $
8 8 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 11,300 580,354,920 Rls. 16,860 $
9 12 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 26020000 سنگ منگنز وکكنسانتره آن، از جمله سنگکهاي منگنز آهنکدار وکكنسانترهکهاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20 درصد يا بيشتر منگنز باشد. 53,400 329,663,565 Rls. 8,811 $
10 8 1396 شهيدرجايي جمهوري متحده تانزانيا 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 1,250 51,633,000 Rls. 1,500 $
مجموع کل
455,850,956,661 ريال
مجموع کل
13,264,165 دلار
[1]