آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 3,724,741 1,512,549,000,000 Rls. 42,965,072 $
2 12 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 3,182,463 1,393,901,906,473 Rls. 37,477,131 $
3 7 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 3,273,000 1,202,311,000,000 Rls. 35,975,827 $
4 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 2,630,295 1,147,012,882,505 Rls. 31,333,949 $
5 5 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 3,150,050 1,114,793,682,667 Rls. 34,129,501 $
6 4 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 2,730,712 1,005,374,394,392 Rls. 30,925,192 $
7 8 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 2,519,738 925,458,564,301 Rls. 27,009,076 $
8 1 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 2,024,166 693,391,988,611 Rls. 21,390,419 $
9 6 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,893,330 689,036,484,086 Rls. 20,929,414 $
10 10 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,584,868 680,546,438,863 Rls. 18,954,809 $
11 10 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 455,561 677,293,673,499 Rls. 18,950,855 $
12 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 219,753 512,400,928,495 Rls. 14,090,891 $
13 4 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 394,651 481,386,708,633 Rls. 14,821,503 $
14 8 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 16,918,570 465,655,622,428 Rls. 13,561,521 $
15 5 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 377,526 432,363,301,081 Rls. 13,261,078 $
16 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 245,259 388,031,522,521 Rls. 10,560,210 $
17 8 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 5,184,773 380,001,079,966 Rls. 10,994,285 $
18 9 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 1,312,722 375,792,543,752 Rls. 10,724,244 $
19 5 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 176,153 363,656,081,826 Rls. 11,100,232 $
20 8 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 157,077 344,377,229,908 Rls. 9,973,461 $
21 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 11,910,666 336,762,906,192 Rls. 9,217,175 $
22 5 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 13,234,089 332,725,346,156 Rls. 10,161,080 $
23 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 3,847,728 328,893,116,777 Rls. 8,985,308 $
24 12 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 4,023,435 326,878,092,034 Rls. 8,786,558 $
25 10 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 10,360,994 318,833,973,747 Rls. 8,869,243 $
26 12 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 9,771,174 318,629,335,072 Rls. 8,596,517 $
27 12 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 5,582,500 303,048,090,643 Rls. 8,140,314 $
28 7 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 10,865,524 299,295,814,345 Rls. 8,890,324 $
29 7 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 222,841 296,707,077,224 Rls. 8,958,032 $
30 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 5,128,000 295,629,881,376 Rls. 8,044,207 $
31 9 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 134,728 294,845,792,785 Rls. 8,364,670 $
32 7 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 4,085,750 280,011,393,596 Rls. 8,321,515 $
33 4 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 138,006 278,103,669,207 Rls. 8,555,504 $
34 9 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 197,857 273,051,766,623 Rls. 7,750,005 $
35 9 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 3,523,749 272,888,981,387 Rls. 7,741,046 $
36 4 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 10,440,961 269,782,013,439 Rls. 8,300,345 $
37 10 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 3,294,073 257,650,798,437 Rls. 7,196,556 $
38 12 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 7,654,982 252,581,066,318 Rls. 6,871,710 $
39 5 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 8,536,448 252,332,133,025 Rls. 7,716,534 $
40 10 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 105,593 246,758,488,559 Rls. 6,913,664 $
41 12 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 171,829 242,409,200,584 Rls. 6,535,084 $
42 10 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 920,686 242,244,366,443 Rls. 6,828,638 $
43 8 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 179,195 241,779,381,775 Rls. 7,038,169 $
44 6 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 8,827,805 241,279,863,974 Rls. 7,288,846 $
45 7 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 113,291 236,885,680,807 Rls. 6,988,091 $
46 5 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 10,064,500 233,859,393,307 Rls. 7,168,771 $
47 9 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 7,964,241 233,364,350,305 Rls. 6,616,478 $
48 10 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 4,300,750 231,878,859,477 Rls. 6,470,087 $
49 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 39012010 ک ک ک گريد لوله: 3,929,000 225,410,622,362 Rls. 6,211,631 $
50 8 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 791,381 212,209,473,395 Rls. 6,218,378 $
51 7 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 632,748 211,749,062,365 Rls. 6,305,419 $
52 12 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 91,659 210,982,064,806 Rls. 5,682,386 $
53 9 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,618,000 210,778,571,520 Rls. 5,981,398 $
54 7 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 7,428,518 208,415,813,595 Rls. 6,203,551 $
55 4 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 976,522 208,361,348,835 Rls. 6,423,763 $
56 4 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 3,181,004 207,409,006,105 Rls. 6,380,532 $
57 6 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 3,002,002 197,721,796,590 Rls. 5,985,710 $
58 4 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 351,108 194,299,208,269 Rls. 5,973,229 $
59 4 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 663,099 181,795,832,197 Rls. 5,593,954 $
60 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 630,510 178,057,404,909 Rls. 4,886,365 $
61 6 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 805,365 176,640,162,077 Rls. 5,443,964 $
62 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 5,446,596 169,868,395,946 Rls. 4,626,046 $
63 5 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 568,655 168,280,078,181 Rls. 5,153,124 $
64 10 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 72021920 فرومنگنز دا را ي ا درصدوزني ياکمترکربن سايرا بعاد 2,207,000 168,086,580,225 Rls. 4,681,213 $
65 10 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 1,571,570 167,707,783,932 Rls. 4,653,509 $
66 5 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 580,500 164,737,000,000 Rls. 5,044,153 $
67 10 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 39076110 ک ک ک گر?د نساج? 4,257,600 164,224,850,197 Rls. 4,569,437 $
68 5 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 1,218,161 163,634,379,530 Rls. 5,008,381 $
69 10 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,936,000 161,819,776,140 Rls. 4,506,192 $
70 12 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 605,814 161,772,065,989 Rls. 4,400,127 $
71 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 1,047,281 160,937,876,110 Rls. 4,460,942 $
72 6 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 73051100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس (ِِِِ ARC )ا لکتريکي غوطه ور براي استفاده در خطوط نفت وگاز , بامقطع مدور وقطر خارجي بيش از 6/406 4,921,986 159,522,000,000 Rls. 4,828,138 $
73 5 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,222,352 159,478,912,713 Rls. 4,877,618 $
74 6 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 6,470,310 157,487,700,891 Rls. 4,765,448 $
75 12 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 4,648,787 157,376,469,734 Rls. 4,246,524 $
76 5 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 3,500,000 155,938,741,219 Rls. 4,770,305 $
77 8 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 5,401,115 154,943,073,619 Rls. 4,475,152 $
78 10 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 2,720,600 153,729,511,792 Rls. 4,294,216 $
79 10 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 992,000 151,349,434,396 Rls. 4,221,378 $
80 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 39076110 ک ک ک گر?د نساج? 3,876,000 151,130,951,763 Rls. 4,122,089 $
81 5 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 1,006,520 150,325,007,489 Rls. 4,603,468 $
82 12 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 942,900 147,466,489,225 Rls. 4,007,781 $
83 8 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 72021920 فرومنگنز دا را ي ا درصدوزني ياکمترکربن سايرا بعاد 2,138,000 146,496,778,018 Rls. 4,255,905 $
84 6 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 572,426 145,989,568,796 Rls. 4,449,539 $
85 9 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 2,937,350 144,161,338,035 Rls. 4,098,766 $
86 6 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 1,018,860 142,940,145,754 Rls. 4,356,807 $
87 9 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 554,400 141,940,968,826 Rls. 4,041,793 $
88 8 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 1,060,013 139,170,929,345 Rls. 4,081,117 $
89 12 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 39076120 ک ک ک گر?د بطر? 3,213,000 135,848,371,831 Rls. 3,645,795 $
90 1 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 6,032,936 134,102,640,088 Rls. 4,136,736 $
91 4 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 3,054,400 131,999,668,601 Rls. 4,061,714 $
92 5 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 622,261 131,434,514,813 Rls. 4,050,226 $
93 8 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 2,223,990 130,588,113,405 Rls. 3,801,264 $
94 12 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 5,549,013 129,653,000,905 Rls. 3,482,001 $
95 12 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 39012010 ک ک ک گريد لوله: 2,244,000 128,268,110,948 Rls. 3,439,133 $
96 1 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 807,076 125,636,790,428 Rls. 3,885,726 $
97 8 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 3,687,699 125,287,359,207 Rls. 3,664,134 $
98 9 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 882,838 122,952,508,025 Rls. 3,497,171 $
99 12 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 414,236 122,609,000,000 Rls. 3,298,159 $
100 5 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 85340000 مدا رهاي چاپي 87,673 122,057,541,537 Rls. 3,730,589 $
مجموع کل
30,899,230,662,299 ريال
مجموع کل
894,025,237 دلار